Examen pentru promovarea in functia de inginer mecanic gradul II

Antet

ANUNT

SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA HUNEDOARA, organizeaza examen in data de 28.10.2021, ora 9,00, la sediul Serviciului Judetean de Ambulanta Hunedoara, loc. Deva , str. Depozitelor , nr.3, pentru promovarea in functia de inginer mecanic gradul II – Substatia Hunedoara – Serviciu miscare si Exploatare Auto, Atelier de Intretinere si reparatii auto, Revizie tehnica

Principalele cerinte ale postului de inginer mecanic gradul II sunt:

 • diploma de licenta
 • 6 luni vechime in specialitate

Bibliografía:

 • OUG nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • HG nr.1391/2006, modificată și actualizată, pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2002;
 • Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, actualizată – Titlul IV – “ Sistemul național de asistență medicală de urgență și de prim ajutor calificat”, modificata si completata;
 • Ordinul nr. 2011/2007 privind unele măsuri în asistența medicală de urgență prespitalicească;
 • Ordinul nr. 2021/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare ale titlului IV “ Sistemul național de asistență medicală de urgență și de prim ajutor calificat ”din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, modificat si completat;
 • Legea nr. 319/2006 a securitatii și sănătatii în muncă, modificata si completata;
  HG nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, modificata si completata;
 • Legea 53/2003 – Codul Muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;
 • Ordinul nr.14/1982 pentru aprobarea normativului privind consumul de combustibil si ulei pentru automobile ;
 • Automobile construcție, întreținere și reparare – Gheorghe Frățilă, Mariana Frățilă și Sterian Samoilă – Editura Didactică și Pedagogică – 2011.

Examenul va consta in completarea unui test grila a cate 20 de intrebari, cu unul sau mai multe raspunsuri corecte, fiecare intrebare corecta este punctata cu 5 puncte.
Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte, punctajul maxim este de 100 de puncte.

Informatii suplimentare la sediul Serviciului Judetean de Ambulanta Hunedoara, Birou RUNOS.

Manager General,
Dr. Filimon Valeria – Cristina

Director Economic,
Ec. Bodrean Adrian

Birou RUNOS,
Ec. Nita Angela

Concurs pentru ocuparea funcției de șofer autosanitara II

Antet

ANUNT

SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA HUNEDOARA, organizeaza in conformitate cu prevederile art. 11 din Legea nr.55/2020 privind únele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID -19, selectia de personal in vederea ocuparii fara concurs, pe perioada determinata, in contextul instituirii starii de alerta pe teritoriul Romaniei a urmatoarelor posturi vacante:

 • 2 (doua) posturi de sofer autosanitara II, Compartiment de consultatii de urgenta si transport sanitar neasistat – Statia centrala Deva.
 • 1 (unu) post de sofer autosanitara II, Compartiment de consultatii de urgenta si transport sanitar neasistat – Substatia Brad
 • 2 (doua) posturi de sofer autosanitara II, Compartiment de consultatii de urgenta si transport sanitar neasistat – Substatia Hunedoara
 • 1 (unu) post de sofer autosanitara II, Compartiment de consultatii de urgenta si transport sanitar asistat – Substatia Hunedoara
 • 1 (unu) post de sofer autosanitara II, Compartiment de consultatii de urgenta si transport sanitar neasistat – Substatia Orastie
 • 2 (doua) posturi de sofer autosanitara II, Compartiment de consultatii de urgenta si transport sanitar asistat – Substatia Petrosani
 • 2 (doua) posturi de sofer autosanitara II, Compartiment de consultatii de urgenta si transport sanitar neasistat – Substatia Petrosani

In termen de doua zile lucratoare de la data publicarii anuntului (pana la data de 19.10.2021, ora 14.30), candidatii trimit pe adresa de email salarizareamb@yahoo.ro, documéntele solicitate in prezentul anunt, in vederea selectiei dosarelor.
Selectia dosarelor va avea loc in data de ­­­­­­­­­­­­­­20.10.2021, ora 9.00 la sediul Serviciului Judetean de Ambulanta Hunedoara de catre o comisie stabilita, cu afisarea rezultatului admis sau respins.
Rezultatul va fi publicat in máximum 24 de ore de la data selectiei dosarelor, in data de 21.10.2021.
In cazul in care sunt depuse si admise mai multe dosare pentru acelasi post, incadrarea se va face in urma unui interviu, la o data anuntata ulterior selectiei dosarelor.

Bibliografie interviu:
– Ordonanta de Urgenta nr.195/ 2002, modificata si completata si Regulamentul de aplicare
– Curs prim ajutor (site MS)

Principalele cerinte ale postului de sofer autosanitara stabilite potrivit prevederior din fisa postului sunt:
– studii medii – diploma de bacalaureat sau diploma de absolvire
– permis de conducere pentru sofer profesionist valabil pentru autovehicule din
categoriile B si C;
– 3 ani vechime in munca, ca sofer profesionist
– certificat de absolvire a cursului de ambulantier

Actele necesare în vederea ocupării, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante sunt:
– cererea, în care se menționează postul pentru care dorește să concureze, însoțită de declarația privind consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), cu modificările ulterioare – anexele nr. 2 și 4 ;
– copia actului de identitate în termen de valabilitate, certificat de naștere, certificat de căsătorie, după caz;
– copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice – permis de conducere categoriile B si C; diploma de absolvire a cursului de ambulantier conform ordinului M.S. priviind infiintarea Scolii de Ambulantieri in cadrul Serviciului de Ambulanta Bucuresti – Ilfov; precum si in alte servicii judetene de ambulanta acreditate prin ordin al Ministrului Sanatatii;
– aviz psihologic, aviz medical pentru siguranta circulatiei pentru conducatori auto;
– copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverințe care atestă vechimea în muncă –extras Revisal dupa ianuarie 2011 (vizat de ITM), în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
– cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să îl facă incompatibil cu funcția pentru care candidează – anexa nr. 3 la prezenta metodologie;
– adeverința medicală eliberată de medicul de familie sau certificat medical eliberate cu cel mult 30 de zile calendaristice anterior derularii concursului, din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează (se acceptă și documentul primit pe e-mail de la medicul de familie al candidatului)
( Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formularul standard stabilit de Ministerul Sanatatii);
– curriculum vitae, model comun european;

Pentru a participa la selectia in vederea ocuparii postului de sofer autosanitara, candidatul trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

Conditii generale:

a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditii specifice:

Conform fisei postului de sofer autosanitara la Serviciul de Ambulanta.

Informatii suplimentare la sediul Serviciului de Ambulanta Judetean Hunedoara, str. Depozitelor, nr.3, birou R.U.N.O.S., telefon 0254/221550.

Anexele privind inscrierea la concurs se gasesc atasate la anunt.

Manager General,
Dr. Filimon Valeria Cristina

Director Economic Birou R.U.N.O.S.,
Ec. Bodrean Adrian Ref. Sarb Doina

Anexa_anunt_15_10_2021


 

Rezultatele probei de interviu pentru postul de asistent medical debutant generalist la Statia centrala Deva

Antet
Nr. inreg.3382/08.10.2021

ANUNT

In conformitate cu art. 11 din Legea 55/2020 privind únele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de Covid-19, Ordinul 905/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea fara concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din M.S si unitatile aflate in subordinea, coordonarea si sub autoritatea M.S, inclusiv functiile publice de executie si conducere, pe perioada determinata, comisia de selectie constituita prin decizia nr.192/04.10.2021 a procedat la organizarea unei probe de interviu pentru postul de asistent medical debutant generalist la Statia centrala Deva, avand in vedere ca in urma selectiei din data de 07.10.2021 au fost admise patru dosare.
In urma interviului din data de 08.10.2021, ora 09,00 sustinut de candidati pentru ocuparea unui post vacant de asistent medical debutant generalist la Statia centrala Deva, rezultatele au fost urmatoarele:

Nr. Crt. Nume/Prenume Puctaj interviu Admis/Respins
1. JURCA SIDONIA 95 ADMIS
2. BULZESC ANDREEA – ANCUTA 63 RESPINS
3. PANTELIMON LUIGI 58 RESPINS
4. TONA CLAUDIU – SERGIU ABSENT

Presedinte:
Dr. Filimon Valeria – Cristina – manager general, SJA HD
Membrii:
Dr. Dumitrescu Calin – medic MG, S.J.A. HD
As. Illes Georgeta – Gabriela – asistent med.pr. S, S.J.A. HD
Secretar:
Ec. Nita Angela – birou R.U.N.O.S.


 

Rezultatul selecției de dosare pentru postul de asistent medical debutant generalist la Statia centrala Deva

Antet

ANUNT

In conformitate cu art. 11 din Legea 55/2020 privind únele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de Covid-19, Ordinul 905/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea fara concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din M.S si unitatile aflate in subordinea, coordonarea si sub autoritatea M.S, inclusiv functiile publice de executie si conducere, pe perioada determinata, comisia de selectie constituita prin decizia nr.192/04.10.2021, a procedat la selectia dosarelor depuse pentru postul de asistent medical debutant generalist la Statia centrala Deva, iar in urma selectiei au fost admise patru dosare, selectia de dosare a avut loc azi 07.10.2021, ora 9.00, la sediul Serviciului Judetean de Ambulanta Hunedoara.

Nr. Crt. Nume/Prenume Admis/Respins
1. BULZESC ANDREEA – ANCUTA ADMIS
2. PANTELIMON LUIGI ADMIS
3. TONA CLAUDIU – SERGIU ADMIS
4. POP VALERIU – ANDREI RESPINS
5. JURCA SIDONIA ADMIS

Dosarul d-lui Pop Valeriu – Andrei a fost respins din motive medicale

Avand in vedere ca in urma selectiei de dosare au fost admise patru dosare se va organiza proba de interviu in data de 08.10.2021, ora 09,00.

Presedinte:
Dr. Filimon Valeria – Cristina – manager general, SJA HD
Membrii:
Dr. Dumitrescu Calin – medic MG, S.J.A. HD
As. Illes Georgeta – Gabriela – asistent med.pr. S, S.J.A. HD
Secretar:
Ec. Nita Angela – birou R.U.N.O.S.


 

Selectie de personal in vederea ocuparii fara concurs, pe perioada determinata, un post vacant de asistent medical generalist debutant la Statia centrala Deva

Antet

ANUNȚ

SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA HUNEDOARA, organizeaza in conformitate cu prevederile art. 11 din Legea nr.55/2020 privind únele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID -19, selectia de personal in vederea ocuparii fara concurs, pe perioada determinata, in contextul instituirii starii de alerta pe teritoriul Romaniei a 1 (unu) post vacant:

 • 1 (un) post vacant de asistent medical generalist debutant – Statia centrala Deva

In termen de doua zile lucratoare de la data publicarii anuntului (pana la data de 06.10.2021, ora 14.30), candidatii trimit pe adresa de email salarizareamb@yahoo.ro, documéntele solicitate in prezentul anunt, in vederea selectiei dosarelor.
Selectia dosarelor va avea loc in data de ­­­­­­­­­­­­­­07.10.2021. ora 9.00 la sediul Serviciului Judetean de Ambulanta Hunedoara de catre o comisie stabilita, cu afisarea rezultatului admis sau respins.
Rezultatul va fi publicat in máximum 24 de ore de la data selectiei dosarelor, in data de 08.10.2021.
In cazul in care sunt depuse si admise mai multe dosare pentru acelasi post, incadrarea se va face in urma unui interviu, la o data anuntata ulterior selectiei dosarelor.

Principalele cerinte ale postului de asistent medical generalist debutant stabilite potrivit prevederior din fisa postului sunt:

– diploma de scoala sanitara postliceala sau diploma de studii superioare
– indeplinirea conditiei de specialitate “asistent medical generalist”
– au prioritate la incadrare candidatii care au vechime ca voluntar sau au prestat activitate in cadrul S.A.J. Hunedoara

Actele necesare în vederea ocupării, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante sunt:

– cererea, în care se menționează postul pentru care dorește să concureze, însoțită de declarația privind consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), cu modificările ulterioare – anexele nr. 2, 3 si 4 la prezenta metodologie;
– copia actului de identitate în termen de valabilitate, certificat de naștere, certificat de căsătorie, după caz;
– copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, certificat de membru si aviz anual insotit de adeverinta pentru participare la concurs, eliberata de O.A.M.G.M.A.M.R (pentru asistentii medicali) precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului,
– copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverințe care atestă vechimea în muncă –extras Revisal dupa ianuarie 2011 eliberat de ITM, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
– cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să îl facă incompatibil cu funcția pentru care candidează – anexa nr. 3 la prezenta metodologie;
– certificate de integritate comportamentala;
– adeverința medicală eliberată de medicul de familie sau certificat medical eliberate cu cel mult 30 de zile calendaristice anterior derularii concursului, din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează (se acceptă și documentul primit pe e-mail de la medicul de familie al candidatului)
( Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formularul standard stabilit de Ministerul Sanatatii);
– curriculum vitae, model comun european;
– declarație pe propria răspundere că este/nu este încadrat/încadrată la o altă instituție publică sau privată și nu se află în situația de carantină sau izolare la domiciliu – anexa nr. 4 la prezenta metodologie;

Pentru a participa la concurs in vederea ocuparii postului de asistent medical generalist debutant, candidatul trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

Conditii generale:

a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditii specifice:

Conform fisei postului de asistent medical generalist debutant la Serviciul de Ambulanta.

Informatii suplimentare la sediul Serviciului de Ambulanta Judetean Hunedoara, str. Depozitelor, nr.3, birou R.U.N.O.S., telefon 0254/221550.

Anexele privind inscrierea la concurs se gasesc atasate la anunt.

Manager General,
Dr. Filimon Valeria Cristina

Director Economic
Ec. Bodrean Adrian

Birou R.U.N.O.S.,
Ref. Sarb Doina


ANEXA Nr. 2 la metodologie

CERERE

pentru înscriere la selecția dosarelor, angajare fără concurs pe perioadă determinată, personal contractual, în baza art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
Subsemnatul (a),………., cu domiciliul în localitatea………. str……….. nr……….. ap……….., județul………., telefon………., mobil………., posesor/posesoare al/a C.I./seria………. nr……….., eliberată de………. la data de………., vă rog să îmi aprobați depunerea dosarului pentru angajarea pe perioadă determinată, conform art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, pe postul de………. din cadrul Compartimentului……….
Dosarul de înscriere la selecție conține următoarele documente: . . . . . . . . . .

Data:
Semnătura


ANEXA Nr. 3 la metodologie

DECLARAȚIE*)
pe propria răspundere privind antecedentele penale

Subsemnatul (a),………., posesor/posesoare al/a C.I. seria… nr……….., eliberată de………. la data de………., domiciliat (ă) în………., cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declarații, declar pe propria răspundere că nu am antecedente penale și nu fac obiectul niciunei proceduri de cercetare sau de urmărire penală.

Data . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .

*) Prezenta declarație este valabilă până la momentul depunerii cazierului judiciar, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.


ANEXA Nr. 4 la metodologie

DECLARAȚIE

Subsemnatul (a),……………………………………………………………………………….., declar că am luat cunoștință de drepturile mele conform legislației în materie de prelucrare de date cu caracter personal, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) și îmi exprim consimțământul pentru prelucrarea datelor prevăzute în cererea de înscriere la selecția dosarelor, angajare fără concurs pe perioadă determinată, personal contractual, în baza art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, iar pentru cei declarați admiși, pe toată durata angajării.
Refuzul acordării consimțământului atrage imposibilitatea participării la selecție.
□ DA, sunt de acord.
□ NU sunt de acord.
Menționez că sunt de acord cu afișarea numelui în lista cu rezultatele selecției, publicată pe internet la adresa . . . . . . . . . . .

Data
Semnătura


 

Rezultatele în urma interviului sustinut in data de 20.09.2021, ora 9,00, pentru ocuparea a 4 posturi vacante de sofer autosanitara

Antet

ANUNT

In urma interviului sustinut in data de 20.09.2021, ora 9,00, pentru ocuparea a 1(unu) post vacant de sofer autosanitara I la Statia centrala Deva, 1(unu) post vacant de sofer autos.II la Statia centrala Deva si 2(doua) posturi vacante de sofer autos.II – Substatia Petrosani, rezultatele sunt:

Nr. crt.

Numele si prenumele

Statie/ Substatie

Punctaj proba scrisa

Punctaj proba practica

Proba interviu

Punctaj final

Admis/Respins

1

BIRIS- LEONTESCU OLIVIU – ANDREI

Statia centrala Deva

98

100

92,5

95,75

ADMIS

2

DUMITRAS ADRIAN – MIHAITA

Substatia Petrosani

98

100

81

90

ADMIS

3

DUMITRESCU ROMEO – DANIEL

Statia centrala Deva

54

85

27,5

RESPINS

4

FODOR OLIVIU – PETRU

Statia centrala Deva

64

91

35

RESPINS

5

MICLAUS BOGDAN – CRISTIAN

Substatia Petrosani

96

100

95

96,5

ADMIS

6

POPA CIPRIAN -ALIN

Statia centrala Deva

56

94

27

RESPINS

7

POPA DANIEL – IOAN

Substatia Petrosani

54

94

Absent

RESPINS

8

ZOICA CRISTIAN – GIGEL

Statia centrala Deva

96

100

97

97,5

ADMIS

Manager General,
Dr. Filimon Valeria

Birou RUNOS,
Ec. Nita Angela

Rezultatele interviului sustinut in data de 17.09.2021, ora 9,00, pentru ocuparea a două posturi vacante de asistent medical PL

Antet

Nr.­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 3148 din­­­­­­­­­­­­ 17.09.2021

ANUNT

In urma interviului sustinut in data de 17.09.2021, ora 9,00, pentru ocuparea a 2(doua ) posturi vacante de asistent medical PL la Statia centrala Deva si 1(unu) post vacant de asistent medical principal S la Statia centrala Deva, rezultatele sunt:

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Statia /substatia / candidat inscris

Punctaj proba scrisa

Punctaj proba practica

Punctaj interviu

Punctaj final

Admis/Respins

1

ILLES GEORGETA – GABRIELA

Statia centrala Deva

95

80

80

83,75

ADMIS

2

OANCEA ANCA – TEREZIA

Statia centrala Deva

80

90

90

87,5

ADMIS

3

COSMELEATA ANCA – MARIA

Statia centrala Deva

90

80

80

82,5

ADMIS

Manager General,
Dr. Filimon Valeria

Birou RUNOS,
Ec. Nita Angela

Rezultatele la proba scrisa si practica pentru ocuparea posturilor vacante de sofer autosanitara I

Antet

ANUNT

In urma concursului sustinut in data de 15.09.2021, ora 9,00, la proba scrisa si practica pentru ocuparea a 1(unu) post vacant de sofer autosanitara I la Statia centrala Deva, 1(unu) post de sofer autos.II la Statia centrala Deva si 2(doua) posturi de sofer autos.II – Substatia Petrosani, rezultatele sunt:

Nr. crt.

Numele si prenumele

Statie/ Substatie

Punctaj proba scrisa

Punctaj proba practica

Punctaj final

Admis/Respins

1

BIRIS- LEONTESCU OLIVIU – ANDREI

Statia centrala Deva

98

100

99

ADMIS

2

DUMITRAS ADRIAN – MIHAITA

Substatia Petrosani

98

100

99

ADMIS

3

DUMITRESCU DANIEL -AURELIAN

Substatia Petrosani

48

RESPINS

4

DUMITRESCU ROMEO – DANIEL

Statia centrala Deva

54

85

69,50

ADMIS

5

FODOR OLIVIU – PETRU

Statia centrala Deva

64

91

77,5

ADMIS

6

MICLAUS BOGDAN – CRISTIAN

Substatia Petrosani

96

100

98

ADMIS

7

POPA CIPRIAN -ALIN

Statia centrala Deva

56

94

75

ADMIS

8

POPA DANIEL – IOAN

Substatia Petrosani

54

94

74

ADMIS

9

ZOICA CRISTIAN – GIGEL

Statia centrala Deva

96

100

98

ADMIS

Candidatii admisi la proba scrisa si practica pot participa la interviul din data de 20.09.2021, ora 9,00.

Manager General,
Dr. Filimon Valeria

Birou RUNOS,
Ec. Nita Angela

Rezultatul probei interviu susținută in data de 16.09.2021, ora 9,00, pentru ocuparea unui post vacant de inginer mecanic debutant

Antet

ANUNT

In urma interviului sustinut in data de 16.09.2021, ora 9,00, pentru ocuparea a 1(unu) post vacant, perioada nedeterminata inginer mecanic debutant la Serviciul miscare si Exploatare Auto, Atelier Intretinere si reparatii auto, Revizie tehnica – Substatia Hunedoara, rezultatele sunt:

Nr. crt.

Numele si prenumele

Statie/ Substatie

Punctaj proba scrisa

Punctaj interviu

Punctaj final

Admis/Respins

1

NAN FLAVIUS – IUSTIAN

Hunedoara

75

89

82

ADMIS

Manager General,
Dr. Filimon Valeria

BIROU RUNOS
Ec. Nita Angela