Rezultatele selecției de dosare din 27.05.2021, pentru concursul de ocuparea două posturi vacante de asistent medical generalist

Antet

ANUNȚ

In conformitate cu art. 11 din Legea 55/2020 privind únele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de Covid-19, Ordinul 905/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea fara concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din M.S si unitatile aflate in subordinea, coordonarea si sub autoritatea M.S, inclusiv functiile publice de executie si conducere, pe perioada determinata, comisia de selectie constituita prin decizia nr. 91/27.05.2021 a procedat la selectia dosarelor depuse si constata indeplinirea conditiilor necesare de ocupare a 1 (un) post temporar vacant de asistent medical generalist – Statia centrala Deva selectie care a avut loc in data de 27.05.2021, ora 9.00.

 • dosarul de inscriere nr.1748/26.05.2021 al dnei. Popa Daniela Iolanda, la Statia centrala Deva – ADMIS
 • dosarul de inscriere nr.1749/26.05.2021 al dnei.Jurca Sidonia la Statia centrala Deva – ADMIS

Pentru departajare, in data de 31.05.2021, ora 9.00 va avea loc proba de interviu pentru postul de asistent medical generalist la Statia centrala Deva, avand in vedere ca in urma selectiei au fost admise doua dosare.

Presedinte: Dr. Filimon Valeria – Cristina – manager general, SJA HD
Membrii: Dr. Dumitrescu Calin – medic MG, S.J.A. HD
As. Lugojan Marinela – asistent med.pr. S, S.J.A. HD
Secretar: Ref. Sarb Doina – birou R.U.N.O.S.

Rezultatele interviului sustinut în data de 25.05.2021, ora 9,00, pentru ocuparea a 12 (douasprezece) posturi vacante de soferi autosanitară

Antet

ANUNȚ

In urma interviului sustinut in data de 25.05.2021, ora 9,00, pentru ocuparea a 12(douasprezece ) posturi vacante de soferi autosanitara: la Statia centrala Deva (1 post de sofer autos.I) , Substatia Ilia (1 post de sofer autos.I), Substatia Petrosani (2 posturi de sofer autos.I), Substatia Calan (1 post de sofer autos.II), Substatia Brad (1 post de sofer autos.II), Substatia Ilia (1 post de sofer autos.II), Substatia Hunedoara (3 posturi de sofer autos.II), Substatia Baru Mare (2 posturi de sofer autos. II), rezultatele sunt:

Nr.
crt.

Numele
si prenumele

Statia
/substatia / candidat inscris

Punctaj
proba scrisa

Punctaj
proba practica

Punctaj
interviu

Punctaj
final

Admis/Respins

1

ALB
OLIMPIU CLAUDIU

Baru
Mare

92

100

97

96,5

ADMIS

2

BARJICA NICOLAE –
IOAN

Hunedoara

82

94

83

85,5

ADMIS

3

BERNHARDT IACOB
OTTO

Petrosani

62

79

_

_

ABSENT

4

BICA LUPULESCU
ANDREI DANIEL

Calan

52

100

35

_

RESPINS

5

BRADEAN MARIN

Brad

88

88

32

_

RESPINS

6

BRUSTUREAN
CRISTIAN

Ilia

88

100

75

84,5

ADMIS

7

BURLEC DANUT ALIN
VALENTIN

Petrosani

90

100

96

95,5

ADMIS

8

BUTAS TUDOR

Hunedoara

86

100

87

90

ADMIS

9

CAPATAN LUCIAN
COSMIN

Calan

56

94

42

_

RESPINS

10

COSMA EMANUEL
NICUSOR

Brad

70

100

91

88

ADMIS

11

DAJ FLAVIUS
TUDOREL

Brad

58

76

_

­_

ABSENT

12

DREPTATE IOAN
DANUT

Hunedoara

52

85

_

_

ABSENT

13

FERARU CONSTANTIN

Hunedoara

90

100

85

90

ADMIS

14

GAVRILA ALIN IOAN

Petrosani

50

94

27

_

RESPINS

15

GHERLAN VICTOR
IONEL

Calan

88

94

55

73

ADMIS

16

LEAHA STEFAN
CATALIN

Hunedoara

52

82

30

­_

RESPINS

17

MAGDA DANUT IOAN

Ilia

94

100

84

90,5

ADMIS

18

MALUSEL ALEXANDRU
DANIEL

Baru
– Mare

58

79

­_

_

ABSENT

19

MARC COSMIN ANTON

Ilia

66

85

_

_

ABSENT

20

MATES MIHAI HOREA

Hunedoara

52

76

22

_

RESPINS

21

MIRON CIPRIAN

Hunedoara

54

85

32

­_

RESPINS

22

MOISIN – BOTEZAN
ALEXANDRU

Hunedoara

58

85

28

_

RESPINS

23

OPREA ROMAN
LAUREAN

Hunedoara

66

94

56

68

RESPINS

24

POPA DANIEL – IOAN

Hunedoara

60

82

27

_

RESPINS

25

POPESCU C-TIN
ADRIAN

Petrosani

92

100

99

97,5

ADMIS

26

PLUGAR DANIEL EMIL

Baru
Mare

90

100

73

84

ADMIS

27

RADULEA FLORIN
VASILE

Hunedoara

50

85

37

­-

RESPINS

28

SILADIE FLORIN
RAZVAN

Calan

54

82

_

_

ABSENT

29

STANCI FLORIN
GHEORGHE

Petrosani

68

79

_

_

ABSENT

30

TUDOR
ADRIAN NICOLAE

Ilia

58

91

30

RESPINS

31

TOMUS MIHAI
FLAVIUS

Deva

90

100

98

96,5

ADMIS

Manager General,
Dr. Filimon Valeria – Cristina

Birou R.U.N.O.S.,
Ec. Nita Angela

Concurs pentru ocuparea unui post vacant de asistent medical

Antet

ANUNT

SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA HUNEDOARA, organizeaza in conformitate cu prevederile art. 11 din Legea nr.55/2020 privind únele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID -19, selectia de personal in vederea ocuparii fara concurs, pe perioada determinata ( 5 luni), in contextul instituirii starii de alerta pe teritoriul Romaniei a urmatoarelor posturi vacante sau temporar vacante:
1 (un) post temporar vacant de asistent medical generalist – Statia centrala Deva – Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat.

In termen de doua zile lucratoare de la data publicarii anuntului (respectiv de la data de 25.05.2021 pana la data de 26.05.2021, ora 14.30), candidatii trimit pe adresa de email salarizareamb@yahoo.ro, documéntele solicitate in prezentul anunt, in vederea selectiei dosarelor.
Selectia dosarelor va avea loc in data de 27.05.2021. ora 9.00 la sediul Serviciului Judetean de Ambulanta Hunedoara de catre o comisie stabilita, cu afisarea rezultatului admis sau respins.
Rezultatul va fi publicat in máximum 24 de ore de la data selectiei dosarelor, in data de 28.05.2021.
In cazul in care sunt depuse si admise mai multe dosare pentru acelasi post, incadrarea se va face in urma unui interviu, la o data anuntata ulterior selectiei dosarelor.

Principalele cerinte ale postului de asistent medical generalist stabilite potrivit prevederior din fisa postului sunt:

– diploma de scoala sanitara postliceala sau diploma de studii superioare
– indeplinirea conditiei de specialitate “asistent medical generalist”
– au prioritate la incadrare candidatii care au vechime ca voluntar sau au prestat activitate in cadrul S.A.J. Hunedoara

Actele necesare în vederea ocupării, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante sunt:

– cererea, în care se menționează postul pentru care dorește să concureze, însoțită de declarația privind consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), cu modificările ulterioare – anexele nr. 2 și 4 la prezenta metodologie;
– copia actului de identitate în termen de valabilitate, certificat de naștere, certificat de căsătorie, după caz;
– copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, certificat de membru si aviz anual insotit de adeverinta pentru participare la concurs, eliberata de O.A.M.G.M.A.M.R (pentru asistentii medicali) precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului,
– copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverințe care atestă vechimea în muncă –extras Revisal dupa ianuarie 2011, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
– cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să îl facă incompatibil cu funcția pentru care candidează – anexa nr. 3 la prezenta metodologie;
– adeverința medicală eliberată de medicul de familie sau certificat medical eliberate cu cel mult 30 de zile calendaristice anterior derularii concursului, din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează (se acceptă și documentul primit pe e-mail de la medicul de familie al candidatului)
( Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formularul standard stabilit de Ministerul Sanatatii);
– curriculum vitae, model comun european;
Pentru a participa la concursul in vederea ocuparii postului de asistent medical, candidatul trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

Conditii generale:

a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditii specifice:

Conform fisei postului de asistent medical generalist la Serviciul de Ambulanta.

Informatii suplimentare la sediul Serviciului de Ambulanta Judetean Hunedoara, str. Depozitelor, nr.3, birou R.U.N.O.S., telefon 0254/221550.
Anexele privind inscrierea la concurs se gasesc atasate la anunt.

Manager General,
Dr. Filimon Valeria Cristina

Director economic Birou R.U.N.O.S.,
Ec. Bodrean Adrian Ref. Sarb Doina

Deschide aici anexele înscrierii

Rezultatele urma concursului sustinut in data de 20.05.2021, la proba scrisa si practica pentru ocuparea a 12 (doisprazece ) posturi vacante de soferi autosanitara

Antet

ANUNȚ

In urma concursului sustinut in data de 20.05.2021, ora 9,00, la proba scrisa si practica pentru ocuparea a 12(doisprazece ) posturi vacante de soferi autosanitara la Statia centrala Deva (1 post de sofer autos.I) , Substatia Ilia (1 post de sofer autos.I), Substatia Petrosani (2 posturi de sofer autos.I), Substatia Calan (1 post de sofer autos.II), Substatia Brad (1 post de sofer autos.II), Substatia Ilia (1 post de sofer autos.II), Substatia Hunedoara (3 posturi de sofer autos.II), Substatia Baru Mare (2 posturi de sofer autos. II), rezultatele sunt:

 

Nr.
crt.

Numele
si prenumele

Punctaj
proba scrisa

Punctaj
proba practica

Punctaj
final

ADMIS/RESPINS

1

ALB
OLIMPIU CLAUDIU

92

100

96

ADMIS

2

BARJICA NICOLAE –
IOAN

82

94

88

ADMIS

3

BERNHARDT IACOB
OTTO

62

79

70,5

ADMIS

4

BIBA PETRICA –
CLAUDIU

48

_

_

RESPINS

5

BICA LUPULESCU
ANDREI DANIEL

52

100

76

ADMIS

6

BRADEAN MARIN

88

88

88

ADMIS

7

BRELIAN DINU
STEFAN

_

_

_

ABSENT

8

BRUSTUREAN
CRISTIAN

88

100

94

ADMIS

9

BURLEC DANUT ALIN
VALENTIN

90

100

95

ADMIS

10

BUTAS TUDOR

86

100

93

ADMIS

11

CAPATAN LUCIAN
COSMIN

56

94

75

ADMIS

12

COSMA EMANUEL
NICUSOR

70

100

85

ADMIS

13

DAJ FLAVIUS
TUDOREL

58

76

67

ADMIS

14

DEMIAN NICOLAE
-SIMIONEL

46

_

_

RESPINS

15

DREPTATE IOAN
DANUT

52

85

68,5

ADMIS

16

FODOR OLIVIU
PETRU

48

_

_

RESPINS

17

FERARU CONSTANTIN

90

100

95

ADMIS

18

GAVRILA ALIN IOAN

50

94

72

ADMIS

19

GHERLAN VICTOR
IONEL

88

94

91

ADMIS

20

LEAHA STEFAN
CATALIN

52

82

67

ADMIS

21

MAGDA DANUT IOAN

94

100

97

ADMIS

22

MALUSEL ALEXANDRU
DANIEL

58

79

68,5

ADMIS

23

MARC COSMIN ANTON

66

85

75,5

ADMIS

24

MATES MIHAI HOREA

52

76

64

ADMIS

25

MIRON CIPRIAN

54

85

69,5

ADMIS

26

MOISIN – BOTEZAN
ALEXANDRU

58

85

71,5

ADMIS

27

OPREA ROMAN
LAUREAN

66

94

80

ADMIS

28

POPA DANIEL –
IOAN

60

82

71

ADMIS

29

POPESCU C-TIN
ADRIAN

92

100

96

ADMIS

30

PLUGAR DANIEL
EMIL

90

100

95

ADMIS

31

RADULEA FLORIN
VASILE

50

85

67,5

ADMIS

32

SILADIE FLORIN
RAZVAN

54

82

68

ADMIS

33

STANCI FLORIN
GHEORGHE

68

79

73,5

ADMIS

34

STANCULESCU CALIN
PETRU

_

_

_

ABSENT

35

TUDOR
ADRIAN NICOLAE

58

91

74,5

ADMIS

36

TOMUS MIHAI
FLAVIUS

90

100

95

ADMIS

Candidatii admisi la proba si practică, pot participa la interviul din data de data de 25.05.2021, ora 09:00

Manager
General,
Dr. Filimon Valeria – Cristina


Birou R.U.N.O.S.,
Ec. Nita Angela

Rezultatul verificarii dosarelor depuse pentru participare la concursul de ocupare a posturilor vacante de șoferi ambulanță, din data de 20.05.2021, ora 9,00:

Antet

SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA HUNEDOARA

ANUNT

In conformitate cu art. 19 din H.G.R. nr. 286/23.03.2011, modificata prin Hotararea nr.1027/2014, Legea nr.33/2021, comisia de concurs constituita prin decizia nr. 77/26.04.2021, a procedat la verificarea dosarelor depuse daca sunt indeplinite conditiile necesare de participare la concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante, pe perioada nedeterminata, concurs organizat in data de 20.05.2021, ora 9,00:

 • 1 post vacant de sofer autosanitara I – Statia Centrala Deva – Compartiment de consultatii de urgenta si transport sanitar neasistat;
 • 1 post vacant de sofer autosanitara I – Substatia Ilia – Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat;
 • 2 posturi vacante de sofer autosanitara I – Substatia Petrosani – Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat;
 • 1 post vacant de sofer autosanitara II – Substatia Calan – Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat;
 • 1 post vacant de sofer autosanitara II – Substatia Brad – Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat;
 • 1 post vacant de sofer autosanitara II – Substatia Ilia – Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat;
 • 3 posturi vacante de sofer autosanitara II – Substatia Hunedoara – Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat;
 • 2 posturi vacante de sofer autosanitara II – Substatia Baru Mare– Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat;

1. Sofer autosanitara I, perioada nedeterminata la Compartiment de consultatii de urgenta si transport sanitar neasistat – Statia centrala Deva:
dosarul de inscriere nr. 1471/06.05.2021 al d-lui Fodor Oliviu- Petru – ADMIS
dosarul de inscriere nr.1485/07.05.2021 al d-lui Tomus Mihai Flavius – ADMIS
2. Sofer autosanitara I, perioada nedeterminata la Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat – Substatia Ilia:
dosarul de inscriere nr. 1377/28.04.2021 al d-lui Brusturean Cristian – ADMIS
dosarul de inscriere nr.1548/11.05.2021 al d-lui Brelian Dinu – Stefan – ADMIS
3. Sofer autosanitara I, perioada nedeterminata la Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat – Substatia Petrosani:
dosarul de inscriere nr. 1415/05.05.2021 al d-lui Burlec Danut -Alin -Valentin – ADMIS
dosarul de inscriere nr. 1472/06.05.2021 al d-lui Bernhardt Iacob Otto – ADMIS
dosarul de inscriere nr.1518/11.05.2021 al d-lui Popescu C-tin – Adrian – ADMIS
dosarul de inscriere nr. 1515/10.05.2021 al d-lui Gavrila Alin – Ioan – ADMIS
dosarul de inscriere nr. 1545/11.05.2021 al d-lui Stanci Florin – Ghe. – ADMIS
4. Sofer autosanitara II, perioada nedeterminata la Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat – Substatia Calan :
– dosarul de inscriere nr. 1529/11.05.2021 al d-lui Capatan Lucian – Cosmin – ADMIS
– dosarul de inscriere nr. 1541/11.05.2021 al d-lui Biba Petrica – Claudiu – ADMIS
– dosarul de inscriere nr. 1540/11.05.2021 al d-lui Bica Lupulesc Andrei – Daniel- ADMIS
– dosarul de inscriere nr. 1563/12.05.2021 al d-lui Siladie Florin – Razvan – ADMIS
– dosarul de inscriere nr.1422/ 05.05.2021 al d-lui Gherlan Victor – Ionel – ADMIS
5. Sofer autosanitara II, perioada nedeterminata la Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat – Substatia Brad:
– dosarul de inscriere nr.1480/06.05.2021 al d-lui Cosma Emanuel – Nicusor – ADMIS
– dosarul de inscriere nr.1503/10.05.2021 al d-lui Bradean Marin – ADMIS
– dosarul de inscriere nr.1537/11.05.2021 al d-lui Stanculescu Calin – Petru – ADMIS
6. Sofer autosanitara II, perioada nedeterminata la Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat – Substatia Ilia:
– dosarul de inscriere nr.1397/04.05.2021 al d-lui Lupas Andrei – Remus – RESPINS
– dosarul de inscriere nr.1469/06.05.2021 al d-lui Magda Danut – Ioan – ADMIS
– dosarul de inscriere nr.1510/10.05.2021 al d-lui Marc Cosmin – Anton – ADMIS
– dosarul de inscriere nr.1551/11.05.2021 al d- lui Tudor Adrian – Nicolae – ADMIS
7. Sofer autosanitara II, perioada nedeterminata la Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat – Substatia Hunedoara :
– dosarul de inscriere nr.1468/06.05.2021 al d-lui Demian Nicolae – Simionel – ADMIS
– dosarul de inscriere nr.1414/05.05.2021 al d-lui Oprea Roman – Laurian – ADMIS
– dosarul de inscriere nr.1364/27.04.2021 al d-lui Feraru Constantin – ADMIS
– dosarul de inscriere nr.1372/28.04.2021 al d-lui Radulea Florin – Vasile – ADMIS
– dosarul de inscriere nr.1470/06.05.2021 al d-lui Dreptate Ioan -Danut – ADMIS
– dosarul de inscriere nr.1499/07.05.2021 al d-lui Miron Ciprian – ADMIS
– dosarul de inscriere nr.1514/10.05.2021 al d-lui Moisin -Botezan Alexandru – ADMIS
– dosarul de inscriere nr.1539/11.05.2021 al d- lui Barjica Nicolae – Ioan – ADMIS
– dosarul de inscriere nr.1538/11.05.2021 al d- lui Popa Daniel- Ioan – ADMIS
– dosarul de inscriere nr.1547/11.05.2021 al d- lui Mates Mihai- Horea – ADMIS
– dosarul de inscriere nr.1546/11.05.2021 al d- lui Butas Tudor – ADMIS
– dosarul de inscriere nr. 1572/12.05.2021 al d-lui Leaha Stefan – Catalin – ADMIS
8. Sofer autosanitara II, perioada nedeterminata la Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat – Substatia Baru Mare :
– dosarul de inscriere nr.1411/04.05.2021 al d-lui Plugar Daniel – Emil – ADMIS
– dosarul de inscriere nr.1363/27.04.2021 al d-lui Alb Olimpiu – Claudiu – ADMIS
– dosarul de inscriere nr.1568/12.05.2021 al d-lui Malusel Alexandru – Daniel – ADMIS
– dosarul de inscriere nr.1574/12.05.2021 al d-lui Daj Flavius- Tudorel – ADMIS

Dosarul cu nr.1397/04.05.2021 al d-lui Lupas Andrei – Remus a fost respins de catre comisie, pe motiv ca nu indeplineste conditiile de vechime in munca ca si conducator auto solicitate in anuntul de concurs.

Manager General,
Dr. Filimon Valeria – Cristina

Birou RUNOS,
Ec. Nita Angela


 

Concurs pentru ocuparea unui post vacant de farmacist – Stația centrală Deva

Antet Ambulanta Hunedoara

Avizat
Colegiul Farmacistilor din Judetul Hunedoara

Catre,
MINISTERUL SANATATII
DIRECTIA GENERALA RESURSE UMANE, JURIDIC SI CONTENCIOS

Serviciul Judetean de Ambulanta Hunedoara scoate la concurs in conformitate cu prevederile O.M.S. nr.869/2015, cu completarile si modificarile ulterioare si Legea nr.33/2021 un post de farmacist cu drept de libera practica, la Punct farmaceutic – Statia centrala Deva :

Dosarul de concurs va cuprinde urmatoarele acte :
a) cererea in care se mentioneaza postul pentru care doreste sa concureze :
b) copie xerox de pe diploma de licenta ;
c) copie a certificatului de membru al organizatiei profesionale cu viza pe anul in curs ;
d) dovada/ inscrisul din care sa rezulte ca nu i-a fost aplicata una dintre sanctiunile prevazute la art.455 alin.(1) lit.e)sau f), la art.541 alin.(1) lit.d) sau e) , respectiv la atr.628 alin.(1) lit. d) sau e) din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut in anexa nr.3 a Ordinului mentionat ;
f) cazierul judiciar ;
g) certificat medical din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic si neuropsihic pentru exercitarea activitatii pentru postul pentru care candideaza ;
h) chitanta de plata a taxei de concurs – 100 lei ;
i) copia actului de identitate in termen de valabilitate ;
j) certificat de integritate comportamentala.
Taxa de concurs este de 100 de lei si se achita la caseria unitatii.
Documentele prevazute la lit.d), f) si g) se depun la dosar in termen de valabilitate.
Tematica de concurs este cea pentru examenul de farmacist cu drept de libera practica.
Inscrierile la concurs se fac la sediul unitatii, biroul RUNOS, in termen de 15 zile calendaristice de la aparitia acestui anunt, iar concursul se orgnizeaza in perioada cuprinsa intre 31 si 90 de zile de la publicarea in « Viata medicala ».
Mentionam ca ne vom incadra in fondurile aprobate pentru cheltuieli de personal, potrivit sursei de finantare.
Relatii suplimentare se pot obtine la biroul RUNOS, telefon 0254/221550, int.210.

Cu stima,

Manager General,
Dr. Filimon Valeria Cristina

Director Economic Birou R.U.N.O.S.,
Ec. Bodrean Adrian Ec. Nita Angela

Concurs pentru ocuparea unor posturi de șofer autosanitară

SERVICIUL JUDEȚEAN DE AMBULANȚĂ HUNEDOARA

ANUNȚ

SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA HUNEDOARA, organizeaza concurs in data de 20.05.2021 , ora 9.00, pentru ocuparea urmatoarelor posturi:

 • 1 post vacant de sofer autosanitara I – Statia Centrala Deva – Compartiment de consultatii de urgenta si transport sanitar neasistat;
 • 1 post vacant de sofer autosanitara I – Substatia Ilia – Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat;
 • 2 posturi vacante de sofer autosanitara I – Substatia Petrosani – Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat;
 • 1 post vacant de sofer autosanitara II – Substatia Calan – Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat;
 • 1 post vacant de sofer autosanitara II – Substatia Brad – Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat;
 • 1 post vacant de sofer autosanitara II – Substatia Ilia – Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat;
 • 3 posturi vacante de sofer autosanitara II – Substatia Hunedoara – Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat;
 • 2 posturi vacante de sofer autosanitara II – Substatia Baru Mare– Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat;

Principalele cerinte ale postului de sofer autosanitara I stabilite potrivit prevederior din fisa postului sunt:

 • studii medii – diploma de bacalaureat sau diploma de absolvire
 • permis de conducere pentru sofer profesionist valabil pentru autovehicule din
  categoriile B si C;
 • 6 ani vechime in munca ca sofer profesionist
 • certificat de absolvire a cursului de ambulantier

Principalele cerinte ale postului de sofer autosanitara II stabilite potrivit prevederior din fisa postului sunt:

 • studii medii – diploma de bacalaureat sau diploma de absolvire
 • permis de conducere pentru sofer profesionist valabil pentru autovehicule din
  categoriile B si C;
 • 3 ani vechime in munca ca sofer profesionist
 • certificat de absolvire a cursului de ambulantier

Documente solicitate candidatilor pentru inscrierea la concurs:

 1. cerere inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
 3. copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice – permis de conducere, diploma de absolvire a cursului de ambulantier conform ordinului M.S. priviind infiintarea Scolii de Ambulantieri in cadrul Serviciului de Ambulanta Bucuresti – Ilfov, precum si in alte servicii judetene de ambulanta acreditate prin ordin al ministului sanatatii;
 4. copia carnetului de munca, conforma cu originalul, sau, dupa caz, extras revisal care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor vizat de Inspectoratul Teritorial de Munca Hunedoara;
 5. cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza ( caz in care pana la desfasurarea primei probe se depune cazierul judiciar) ;
 6. certificat de integritate comportamentala eliberat de politie;
 7. adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 30 de zile anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate (Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.);
 8. curriculum vitae;
 9. alte documente relevante pentru desfasurarea concursului – aviz psihologic, aviz medical pentru siguranta circulatiei pentru conducatori auto;
 10. taxa participare – 50 RON

Actele prevazute la lit. b) -d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

Documentelele pentru inscrierea la concurs se depun din data de 27.04.2021 pana inclusiv in data de 12.05.2021, la ora 14.30 (de luni pana joi intre orele 8.00- 14.30, vineri intre orele 8.00- 12.30) la sediul Serviciului Judetean de Ambulanta Hunedoara, str. Depozitelor, nr.3, birou R.U.N.O.S.

Pentru a participa la concursul pentru ocuparea postului de sofer autosanitara candidatul trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

Conditii generale:

 1.   are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
 2. cunoaste limba romana, scris si vorbit;
 3. are varsta minima reglementata de prevederile legale;
 4. are capacitate deplina de exercitiu;
 5. are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
 6. indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditii specifice:
Conform fisei postului de sofer autosanitara la Serviciul Judetean de Ambulanta Hunedoara.

Tipul probelor de concurs:

 1. selectia dosarelor de inscriere: – in data de 13.05.2021, ora 09,00;
 2. proba scrisa si proba practica: – in data de 20.05.2021, ora 09,00;
 3. interviul: – in data de 25.05.2021, ora 09,00;

Se pot prezenta la urmatoarea etapa numai candidatii declarati admisi la etapa precedenta. Punctajul maxim acordat pentru fiecare proba este de 100 de puncte.
Candidatii trebuie sa obtina la fiecare proba minimum 50 de puncte.

Bibliografia:
– Ordonanta de Urgenta nr.195/ 2002, modificata si completata si Regulamentul de aplicare
– Cunoasterea, intretinerea si repararea automobilului -autor Gh. Fratila, Marian Fratila , St. Samoila
– Curs prim ajutor numai capitolele (site MS)
capitolul 2 – Igiena si protectia salvatorului
capitolul 5 – Mobilizarea victimelor
capitolul 8 – RCP (resuscitarea cardio – pulmonara) si circulatia
– Ordinul comun al Ministerului Sanatatii Publice nr.2011/22.11.2007 si al Ministerului
Internelor si Reformei Administrative nr.21386/27.11.2007 privind unele masuri in asistenta medicala de urgenta prespitaliceasca.

Informatii suplimentare la sediul Serviciului Judetean de Ambulanta Hunedoara, str. Depozitelor, nr.3, birou R.U.N.O.S., telefon 0254/221550.

Manager General,
Dr. Filimon Valeria Cristina

Birou R.U.N.O.S.,
Ec. Nita Angela

 

Rezultatele probei scrise la concursul pentru ocuparea a 1,5 post vacant de operator registrator de urgenta debutant la Statia centrala Deva – Dispecerat Medical

SERVICIUL JUDEȚEAN DE AMBULANȚĂ HUNEDOARA

ANUNȚ

In urma concursului sustinut la proba scrisa /practica si interviu din data de 28.04.2021 ora 9,00 , pentru ocuparea a 1,5 post vacant de operator registrator de urgenta debutant la Statia centrala Deva – Dispecerat Medical rezultatatele au fost urmatoarele:

Nr. crt Nume/prenume Punctaj proba scrisă/practică Punctaj interviu Punctaj final Admis/respins
1 FULGA ALEXANDRU GEORGEAN 85 90 87,50 ADMIS
2 DRAGANESC ANDREEA – MARIA 75 88,66 81,83 ADMIS

Manager General,
Dr. Filimon Valeria – Cristina

Birou RUNOS,
Ec. Nita Angela

Rezultatul verificării dosarelor depuse pentru concursul de ocupare a 1,5 (unu post si jumatate) post operator registrator

SERVICIUL JUDEȚEAN DE AMBULANȚĂ HUNEDOARA

ANUNȚ

 

In conformitate cu art.19 din H.G.R. Nr.286/23.03.2011, modificata prin H.G.R. Nr.1027/2014, comisia de concurs constituita prin decizia nr. 51/06.04.2021, a procedat la verificarea dosarelor depuse si constata indeplinirea conditiilor necesare de participare la concursul pentru ocuparea a 1,5 (unu post si jumatate) post operator registrator de urgenta debutant, perioada nedeterminata la Statia centrala Deva- Dispecerat Medical Integrat concurs organizat in data de 28.04.2021, ora 9,00, astfel:

 1. Pentru 1(unu) post operator reg.urg.deb – Statia centrala Deva- Dispecerat Medical:
  – dosarul de inscriere cu nr.1221 / al d-lui Fulga Alexandru – Georgean – ADMIS
 2. Pentru 0.5 post operator reg. urg.deb. – Statia centrala Deva – Dispecerat Medical:
  – dosarul de inscriere cu nr.1170/14.04.2021 a d-nei Draganesc Andreea – Maria – ADMIS

Manager General,
Dr. Filimon Valeria – Cristina

Birou RUNOS,
Ec. Nita Angela

 

Rezultatele în urma examenului de promovare sustinut in data de 14.04.2021, ora10,00 , la proba scrisa in vederea promovarii de la functia de sofer autosanitara I la funcția de ambulanțier.

Rezultatele în urma examenului de promovare sustinut in data de 14.04.2021, ora10,00 , la proba scrisa in vederea promovarii de la functia de sofer autosanitara I la funcția de ambulanțier.

Deschide documentul aici

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Descarcă documentul [39.49 KB]