Ne străduim să oferim un serviciu
cât mai prompt și eficient pentru salvarea vieților.

NORME din 12 decembrie 2016 de aplicare a 

Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003

Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.009 din 15 decembrie 2016

Notă
Aprobate prin ORDINUL nr. 1410 din 12 decembrie 2016 publicat în Monitorul Oficial nr. 1009 din 15 decembrie 2016.

Articolul 1
Unitățile sanitare, denumite în continuare unități, furnizori de servicii medicale, atât din sectorul public, cât și din cel privat, care acordă îngrijiri de sănătate sau îngrijiri terminale și în care sunt efectuate intervenții medicale, au obligația de a furniza pacienților informații referitoare la:
a)
 serviciile medicale disponibile și modul de acces la acestea;

b)
 identitatea și statutul profesional al salariaților din cadrul unității sanitare, furnizor de servicii medicale;
c) regulile pe care trebuie să le respecte pe durata internării în unități cu paturi;
d)
 starea de sănătate;
e) intervențiile medicale propuse;
f) riscurile potențiale ale fiecărei proceduri care urmează a fi aplicată;
g)
 alternativele existente la procedurile propuse;

h)
 date disponibile rezultate din cercetări științifice și activități de inovare tehnologică referitoare la diagnosticul și tratamentul afecțiunii pacientului;
i) consecințele neefectuării tratamentului și ale nerespectării recomandărilor medicale;
j)
 diagnosticul stabilit și prognosticul afecțiunilor diagnosticate.

Articolul 2
(1) Unitățile trebuie să asigure accesul egal al pacienților la îngrijiri medicale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, vârstă, apartenență etnică, origine națională, religie, opțiune politică sau antipatie personală.
(2) Fiecare unitate trebuie să cuprindă în regulamentul propriu de organizare și funcționare prevederi referitoare la obligația personalului angajat privind dreptul pacienților la respect ca persoane umane.

Articolul 3
Unitățile trebuie să utilizeze toate mijloacele și resursele disponibile pentru asigurarea unui înalt nivel calitativ al îngrijirilor medicale.

Articolul 4
În situația în care intervențiile medicale sunt refuzate de către pacienți care își asumă în scris răspunderea pentru decizia lor, acestora trebuie să li se explice consecințele refuzului sau opririi actelor medicale.

Articolul 5
În situația în care este necesară efectuarea unei intervenții medicale unui pacient care nu își poate exprima voința, personalul medical poate deduce acordul acestuia dintr-o exprimare anterioară a voinței, dacă aceasta este cunoscută.

Articolul 6
(1) În situația în care pentru efectuarea unei intervenții medicale se solicită consimțământul reprezentantului legal al pacientului, acesta trebuie să fie implicat în adoptarea deciziei, în limitele capacității sale de înțelegere.
(2) În situația în care furnizorii de servicii medicale consideră că intervenția este în interesul pacientului, iar reprezentantul legal refuză să își dea consimțământul, unitățile au obligația efectuării în cel mai scurt timp posibil a demersurilor pentru constituirea comisiei de arbitraj de specialitate, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.

Articolul 7
(1) Fotografierea sau filmarea pacienților în unități, în cazurile în care imaginile sunt necesare pentru stabilirea diagnosticului și a tratamentului sau pentru evitarea suspectării unei culpe medicale, se efectuează fără consimțământul acestora.
(2) În toate situațiile care nu sunt prevăzute la alin. (1) unitățile sunt obligate să asigure obținerea consimțământului scris pacientului, prin completarea formularului „Acordul pacientului privind filmarea/fotografierea în incinta unității sanitare”, prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele norme.

Articolul 8
(1)
 Participarea la activități de cercetare științifică medicală a persoanelor care nu sunt capabile să își exprime voința poate fi realizată numai după obținerea consimțământului reprezentanților legali și numai în situația în care cercetarea respectivă este efectuată și în interesul pacientului.

(2)
 Acordul pacientului este obligatoriu în cazul participării sale la învățământul medical și se exprimă în scris, prin completarea formularului „Acordul pacientului/reprezentantului legal privind participarea la învățământul medical”, prevăzut în anexa nr. 2 la prezentele norme.

Articolul 9
(1) Unitățile trebuie să asigure accesul neîngrădit al pacienților la datele medicale personale.
(2)
 Solicitarea privind comunicarea datelor medicale personale se adresează instituției medicale în scris, prin completarea formularului „Solicitare privind comunicarea documentelor medicale personale”, prevăzut în anexa nr. 3 la prezentele norme.
(3) Eliberarea copiilor documentelor medicale solicitate se face de către unitățile sanitare în termen de maximum 48 de ore de la înregistrarea solicitării.
(4) Eliberarea copiilor documentelor medicale solicitate se face după completarea de către pacient a formularului „Declarație privind comunicarea documentelor medicale personale”, prevăzut în anexa nr. 4 la prezentele norme.

Articolul 10
(1) În situațiile în care se solicită informații cu caracter confidențial, unitățile au obligația să asigure respectarea cadrului legal privind furnizarea acestora.
(2) În situațiile în care datele referitoare la viața privată, familială a pacienților influențează pozitiv stabilirea diagnosticului, tratamentul sau îngrijirile acordate, unitățile le pot utiliza, dar numai cu consimțământul acestora, fiind considerate excepții cazurile în care pacienții reprezintă pericole pentru ei înșiși sau pentru sănătatea publică.

Articolul 11
(1) La internare sau pe parcursul furnizării serviciilor de sănătate, după caz, medicul curant are obligația să aducă la cunoștința pacientului faptul că are dreptul de a cere să nu fie informat în cazul în care informațiile medicale prezentate i-ar cauza suferință, precum și dreptul de a alege o altă persoană care să fie informată în locul său.
(2)
 Acordul pacientului privind desemnarea persoanelor care pot fi informate despre starea sa de sănătate, rezultatele investigațiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale se exprimă în scris, prin completarea formularului „Acordul pacientului privind comunicarea datelor medicale personale”, prevăzut în anexa nr. 5 la prezentele norme.

Articolul 12
În situațiile în care sarcina reprezintă un factor de risc major și imediat pentru sănătatea femeii gravide, se acordă prioritate salvării vieții mamei.

Articolul 13
În asigurarea serviciilor din domeniul sănătății reproducerii, unitățile trebuie să asigure condițiile necesare alegerii de către pacienți a celor mai sigure metode din punct de vedere al eficienței și lipsei de riscuri.

Articolul 14
(1) Unitățile au obligația de a asigura efectuarea de intervenții medicale asupra pacientului numai dacă dispun de dotările necesare și de personal acreditat.
(2) Intervențiile medicale asupra pacientului pot fi efectuate în absența condițiilor prevăzute la alin. (1) numai în cazuri de urgență apărute în situații extreme.

Articolul 15
Unitățile pot asigura, la cererea pacientului sau a familiei acestuia, cadrul adecvat în care acesta poate beneficia de sprijinul familiei și al prietenilor, de suport spiritual și material pe tot parcursul îngrijirilor medicale.

Articolul 16
(1) La cererea pacienților internați, unitățile cu paturi trebuie să asigure condițiile necesare pentru obținerea de către aceștia a altor opinii medicale, precum și pentru acordarea de servicii medicale de către medici acreditați din afara unității.
(2) Plata serviciilor medicale acordate pacienților internați de către medicii prevăzuți la alin. (1) se efectuează în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.

Anexa nr. 1 la norme

 

Acordul pacientului privind filmarea/fotografierea în incinta unității sanitare
Subsemnatul, …../(numele și prenumele pacientului)………., cod numeric personal …….., îmi exprim acordul de a fi filmat/fotografiat în incinta unității medicale în scopuri care le exclud pe cele medicale, aceasta fiind dorința mea, pe care mi-o exprim în deplină cunoștință de cauză.

X …………………. Data …./…./…………. (semnătura pacientului care își exprimă acordul pentru filmare/fotografiere)

Subsemnatul, …………………………………….., medicul în grija căruia se află pacientul, sunt de acord ca acesta să fie filmat/fotografiat în incinta unității medicale, acest fapt nefiind de natură a dăuna pacientului.

X …………………. Data …./…./…………. (semnătura medicului care îngrijește pacientul)

 

Anexa nr. 2b
la norme
Acordul pacientului/reprezentantului legal privind participarea la învățământul medical

Subsemnatul, …./(numele și prenumele pacientului)……, cod numeric personal ……………., îmi exprim acordul de a participa la învățământul medical și pentru ca informațiile de specialitate despre starea mea de sănătate să fie folosite în procesul de învățământ, aceasta fiind dorința mea, pe care mi-o exprim în deplină cunoștință de cauză.Subsemnatul, …../(numele și prenumele reprezentantului legal)…… cod numeric personal ………………., în calitate de reprezentant legal al pacientului*) ……………………., îmi exprim acordul pentru participarea acestuia la învățământul medical și pentru ca informațiile de specialitate despre starea sa de sănătate să fie folosite în procesul de învățământ, aceasta fiind dorința mea, pe care mi-o exprim în deplină cunoștință de cauză.Notă
*) Se completează în cazul minorilor sau majorilor fără discernământ, precum și în cazul majorilor cu pierdere temporară a capacității de exercițiu.

X …………………. Data …./…./…………. (semnătura pacientului/reprezentantului legal care își exprimă acordul pentru participarea la învățământul medical)

 

Anexa nr. 3 la norme
Solicitare privind comunicarea documentelor medicale personale

Către …../(denumirea instituției medicale)……………….Subsemnatul, …./(numele și prenumele pacientului)……., cod numeric personal ……………, vă solicit prin prezenta să îmi furnizați, în copie, următoarele documente medicale referitoare la starea mea de sănătate și la actele medicale efectuate:Subsemnatul, …./(numele și prenumele reprezentantului legal)……….., cod numeric personal …………………, în calitate de reprezentant legal al pacientului*) …../(numele și prenumele pacientului)……., vă solicit prin prezenta să îmi furnizați, în copie, următoarele documente medicale referitoare la starea sa de sănătate și la actele medicale efectuate:Notă
*) În cazul minorilor, majorilor fără discernământ și a majorilor cu pierdere temporară a capacității de exercițiu.
Subsemnatul, …../(numele și prenumele împuternicitului)……., cod numeric personal …………….., în calitate de împuternicit al pacientului*) …../(numele și prenumele pacientului)……………., vă solicit prin prezenta să îmi furnizați, în copie, următoarele documente medicale referitoare la starea sa de sănătate și la actele medicale efectuate:Notă
*) Se anexează acordul pacientului privind comunicarea datelor medicale.

Documente medicale solicitate în copie:
1.
2.
X ……………….. Data …./…./………… (semnătura persoanei care a solicitat documentele medicale)

Anexa nr. 4
la norme
Declarație privind comunicarea documentelor medicale personale

Subsemnatul, ……………………………………………., cod numeric personal ………………………………………, declar că mi-au fost înmânate în urma solicitării mele adresate instituției medicale …….(denumirea instituției medicale)………. copii ale următoarelor documente:

Documente medicale solicitate în copie:
1.
2.
X ……………….. Data …./…./………… (semnătura persoanei care a solicitat documentele medicale)

Anexa nr. 5 la norme
Acordul pacientului privind comunicarea datelor medicale personale

Subsemnatul, …./(numele și prenumele pacientului)………, cod numeric personal ……………….., îmi exprim acordul ca informațiile despre starea mea de sănătate și datele mele medicale să fie comunicate către persoanele enumerate mai jos, aceasta fiind dorința mea, pe care mi-o exprim în deplină cunoștință de cauză.Subsemnatul, …/(numele și prenumele reprezentantului legal)……….., cod numeric personal ………………….., în calitate de reprezentant legal al pacientului*) …………………………………………, îmi exprim acordul ca informațiile despre starea acestuia de sănătate și datele sale medicale să fie comunicate către persoanele enumerate mai jos, aceasta fiind dorința mea, pe care mi-o exprim în deplină cunoștință de cauză.Notă
*) Se completează în cazul minorilor sau al majorilor fără discernământ, precum și în cazul majorilor cu pierdere temporară a capacității de exercițiu.

Numele și prenumele persoanei/ persoanelor indicate de pacient/reprezentant legal Calitatea persoanei (grad de rudenie/altă relație)
1.
2.
X ……………….. Data …./…./………… (semnătura pacientului/reprezentantului legal care își exprimă acordul pentru comunicarea datelor medicale personale ale pacientului reprezentat)
Am retras accesul la datele cu caracter confidențial privind starea mea de sănătate domnului/doamnei ……………………………… . X …………………. Data …/…/………….. (semnătura pacientului/reprezentantului legal care își exprimă retragerea acordului pentru comunicarea datelor medicale)
Chestionar de satisfacție pacienți

PĂREREA DUMNEAVOASTRĂ CONTEAZĂ!

Contribuiți la îmbunătățirea activității noastre dacă ne acordați câteva minute pentru completarea acestui chestionar.

Scrieți aici data completării chestionarului
Selectați vârsta dumneavoastră
Bifați dacă locuiți la oraș sau la sat
Introducerea numelui este opțională
Introducerea adresei de email este opțională
Introducerea numărului de telefon este opțională

Despre chestionarul feedback pacienti.

În conformitate cu Ordinul ministrului sanatatii nr. 146/2015 privind aprobarea implementării Mecanismului de feedback al pacientului în spitalele publice, puteţi completa si trimite următorul chestionar.

Pentru a putea perfecţiona şi adapta serviciile SAJ Hunedoara la cerintele cotidiene, vă rugăm să alocaţi câteva minute completării acestui chestionar. Informaţiile oferite în acest chestionar sunt confidenţiale si vor fi utilizate numai pentru îmbunătăţirea serviciilor noastre.

Va asiguram de confidentialitatea datelor trimise in conformitate cu legea 677/2001 privind prelucrarea datelor cu caracter personal (GDPR.) Informatiile trimise prin prezentul mesaj-chestionar sunt confidentiale si apartin Serviciului de Ambulanta Judetean Hunedoara – Ministerului Sanatatii. Aceste date se adreseaza numai institutiei mentionate ca destinatar, precum si altor persoane autorizate sa-l primeasca. Stocarea si prelucrarea se fac in conformitate cu legea 677/2001capitolul II, art.4.1, lit. b – datele sunt colectate in scopuri determinate, explicite si legitime; prelucrarea ulterioara a datelor cu caracter personal in scopuri statistice, de cercetare istorica sau stiintifica nu va fi considerata incompatibila cu scopul colectarii pentru ca se efectueaza cu respectarea dispozitiilor prezentei legi, inclusiv a celor care privesc efectuarea notificarii catre autoritatea de supraveghere, precum si cu respectarea garantiilor privind prelucrarea datelor cu caracter personal, prevazute de normele care reglementeaza activitatea statistica ori cercetarea istorica sau stiintifica si lit. e – stocate intr-o forma care sa permita identificarea persoanelor vizate strict pe durata necesara realizarii scopurilor in care datele sunt colectate si in care vor fi ulterior prelucrate; stocarea datelor pe o durata mai mare decat cea mentionata, in scopuri statistice, de cercetare istorica sau stiintifica, se va face cu respectarea garantiilor privind prelucrarea datelor cu caracter personal, prevazute in normele care reglementeaza aceste domenii, si numai pentru perioada necesara realizarii acestor scopuri.

Apreciem si va multumim pentru cooperare!

Contact & audiențe

Persoana desemnată pentru relațiile cu publicul și cu presa este:

Dr. DUMITRESCU Călin
tel. 0720023194

ADRESA NOASTRĂ:

Deva, strada Depozitelor, nr 3,
județul Hunedoara

tel. 0254 221 550

NOUA NOASTRĂ ADRESĂ
DE E-MAIL

e-mail: ambulanta.hd@ambhd.ro

PROGRAMUL DE AUDIENȚE:

Ec. Ec. Bodrean Adrian – Manager general
zilele
Dr. Filimon Valeria Cristina – Director medical
zilele

Ec. Bode Ioana – Director economic
zilele

Ing. Stoicescu Claudiu – Director tehnic
zilele

ILLES Georgeta Gabriela – Asistent sef
zilele

Subiectul trebuie să prezinte foarte clar scopul corespondenței dumneavoastră
Acordul pentru preluarea datelor personale *
Bifează dacă nu ești robot

First
Last
Solicit audiență la: *
Acordul pentru preluarea datelor personale *
Bifează dacă nu ești robot

Vă puteți adresa conducerii SAJ Hunedoara și în scris.
Descărcați aici formularul editabil

Ce este o petiție / reclamaţie / sesizare?

“Prin petiţie se înţelege cererea, reclamaţia, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poştă electronică, pe care un cetăţean sau o organizaţie legal constituită o poate adresa autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, companiilor şi societăţilor naţionale, societăţilor comerciale de interes judeţean sau local, precum şi regiilor autonome, denumite în continuare autorităţi şi instituţii publice”, conform art. 2 din O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor.

Cine poate depune o reclamaţie la S.J.A. Hunedoara?

Orice persoana fizica sau juridica poate adresa institutiei petiții legate de activitatea instituţiei, formulate în baza Ordonanței nr. 27 din 30 ianuarie 2002, privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, precum și sesizări referitoare la dispoziţiile Regulamentului Intern, formulate în baza art. 245, al. 1 din Codul Muncii, în măsura în care face dovada încălcării unui drept al său.

„Petiţiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare a petiţionarului nu se iau în considerare şi se clasează”, conform art. 7 din O.G. nr. 27/2002.

Cum depuneţi o reclamaţie?

Cererile, reclamaţiile şi sesizările se formulează în scris şi se depun la secretariatul instituţiei sau se transmit electronic la: ambulanta.hd@ambhd.ro

Acestea se înregistrează în registrul de intrări-ieşiri şi se remit Managerului General.

Termenul de solutionare a petitiilor este de 30 de zile, conform legislatiei in vigoare. În cazul în care pentru solutionarea acestora este nevoie a se intreprinde cercetări sau alte demersuri ce implică mai mult timp, termenul de solutionare poate fi extins, cu infornarea petentului. (art.8 din OUG nr. 27/2002).