LEGISLAȚIE ȘI REGULAMENTE

HOTĂRÎRE Nr. 174 din 27 martie 1995
privind reorganizarea unor unităţi sanitare

LEGEA Nr. 95/2006 din 14 aprilie 2006 *** republicată,
privind reforma în domeniul sănătăţii

LEGISLAȚIE

1. Ordinul 1091/2006, privind protocoalele de transfer ale pacientului critic

2. Ordinul 1092/1500 din 7 septembrie 2006, privind stabilirea competențelor și atribuțiilor echipajelor publice de intervenție de diferite niveluri în faza prespitalicească

3. Ordinul 2011/2007, privind unele măsuri în asistența medicală prespitalicească

4. Ordinul 2021/691 din 12 dec. 2008, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului IV ”Sistemul național de asistență medicală de prim ajutor calificat” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății. 

5. Ordinul 52/55/2010, privind transportul pacienților care nu se află în stare critică, efectuat de către serviciile publice de ambulanță

6. Ordinul 168 din 18 februarie 2008, pentru aprobarea Metodologiei de raportare a cazurilor și evenimentelor la care intervin serviciile publice de ambulanță

7. ORDIN Nr. 425/62 din 17 aprilie 2014 privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr. 168/418/2008 pentru aprobarea Metodologiei de raportare a cazurilor şi evenimentelor la care intervin serviciile publice de ambulanţă

8. Ordinul 1519 din 2 decembrie 2009pentru aprobarea Normelor metodologice de autorizare a furnizorilor privati de servicii de asistenta medicala de urgenta prespitaliceasca si de transport medical asistat si transport sanitar neasistat, a serviciilor de ambulanta judetene si al municipiului Bucuresti si a serviciilor mobile de urgenta, reanimare si descarcerare (SMURD), precum si a modelului de autorizatie emis de directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti. 

9. ORDIN Nr. 1479 din 8 decembrie 2010 privind aprobarea Regulamentului pentru compunerea şi portul ehipamentului individual de protecţie de mare vizibilitate al personalului de intervenţie din cadrul
serviciilor de ambulanţă judeţene şi al Serviciului de Ambulanţă Bucureşti – Ilfov, a normelor privind echiparea acestor categorii de personal, precum şi a regulilor pentru aplicarea acestora

10. ORDIN Nr. 870 din 1 iulie 2004
pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea
şi efectuarea gărzilor în unităţile publice din sectorul sanitar

11. ORDIN Nr. 1067 din 23 octombrie 2012
pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea şi
efectuarea gărzilor în unităţile publice din sectorul sanitar, aprobat prin Ordinul ministrului
sănătăţii nr. 870/2004

12. Ordinul 1168 din 2 septembrie 2010 (Ordinul 1168/2010)
pentru aprobarea structurii-cadru a Planului rosu de interventie

13. ORDIN Nr. 1470 din 20 octombrie 2011
pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte
profesionale a personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar

14. ORDIN Nr. 277/777 din 23 iunie 2004
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 126/2003 privind operarea, funcţionarea şi finanţarea asistenţei de
urgenţă acordate cu elicopterele achiziţionate de Ministerul Sănătăţii şi repartizate
operatorilor medicali Institutul Clinic Fundeni şi Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă
Târgu Mureş, aprobată prin Legea nr. 40/2004

15. ORDIN Nr. 1546 din 11 noiembrie 2011
privind aprobarea formularului-model pentru procesul-verbal de constatare a
contravenţiilor utilizat în activitatea de control din domeniul sănătăţii publice

16. ORDIN Nr. 1625 din 24 septembrie 2007 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a
concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din
serviciile de ambulanţă judeţene şi al municipiului Bucureşti

17. ORDIN Nr. 1626 din 24 septembrie 2007
privind aprobarea modelului contractului de management al serviciilor de ambulanţă judeţene şi al municipiului Bucureşti

18. ORDIN Nr. 146 din 11 februarie 2015 privind aprobarea implementării Mecanismului de feedback al pacientului în spitalele publice

19. ORDIN Nr. 1229 din 1 august 2011
privind aprobarea criteriilor de evaluare a performanţelor profesionale individuale şi a modelului fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale

20. ORDIN Nr. 1706 din 2 octombrie 2007
privind conducerea şi organizarea unităţilor şi compartimentelor de primire a urgenţelor

21. Ordinul nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare.

22. ORDIN Nr. 1226 din 3 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi
medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale

23. Ordinul 683 din 11 iunie 2014, privind aprobarea Normelor metodologice specifice privind exercitarea auditului public intern și a Cartei auditului intern în cadrul Ministerului Sănătății.
Vizualizează și Normele metodologice HGR 1086/2013

24. ORDIN Nr. 2861 din 9 octombrie 2009
pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii
elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii.

25. ORDIN Nr. 308 din 17 martie 2015 privind controlul prin verificare periodică a dispozitivelor medicale puse în funcţiune şi aflate în utilizare.

26. Ordin nr. 1662/2007, privind controlul prin verificare periodică a dispozitivelor medicale.

27. ORDIN Nr. 70/38/2016 din 21 ianuarie 2016 privind modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor art. 24 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 886/218/2007

28. ORDIN Nr. 105/2016 din 29 ianuarie 2016 privind aprobarea criteriilor de alocare a fondurilor pentru finanţarea serviciilor de
ambulanţă judeţene şi a Serviciului de Ambulanţă Bucureşti – Ilfov

29. ORDIN nr. 359 din 4 aprilie 2012 privind criteriile de înregistrare şi declarare a nou-născutului

30. Ordinul nr. 1375/2016 pentru modificarea și completarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea și efectuarea gărzilor în unitățile publice din sectorul sanitar, aprobat prin Ordinul ministrului sănătății nr. 870/2004

31. ORDIN Nr. 961/2016 din 19 august 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare

32. ORDIN Nr. 1101/2016 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a Infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare

REGULAMENTE DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE ALE SJA HUNEDOARA