Anunt concurs post sofer autosanitara II – substatia Hunedoara

                                                                                                     ANUNT

 

SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA HUNEDOARA, organizeaza concurs in data de  30.06.2022 , ora 9.00, pentru ocuparea urmatorului post vacant, perioada nedeterminata:

 • 1 post  vacant de sofer autosanitara II – Substatia Hunedoara – Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat;

        Principalele cerinte ale postului  de sofer autosanitara II stabilite potrivit prevederior din fisa postului sunt:

 • studii medii – diploma de bacalaureat sau diploma de absolvire
 • permis de conducere pentru sofer profesionist valabil pentru autovehicule din

categoriile B si C;

 • 3 ani vechime in munca ca sofer profesionist
 • certificat de absolvire a cursului de ambulantier

Documente solicitate candidatilor pentru inscrierea la concurs:

a) cerere inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz; c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice – permis de conducere, diploma de absolvire a cursului de ambulantier conform ordinului M.S. priviind infiintarea Scolii de Ambulantieri in cadrul Serviciului de Ambulanta Bucuresti – Ilfov, precum si in alte servicii judetene de ambulanta acreditate prin ordin al ministului sanatatii;
d) copia carnetului de munca, conforma cu originalul, sau, dupa caz, extras revisal care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor vizat de Inspectoratul Teritorial de Munca Hunedoara;

e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza ( caz in care pana la desfasurarea primei probe se depune cazierul judiciar) ;

f) certificat de integritate comportamentala eliberat de politie;

g) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 30 de zile anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate (Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.);

h) curriculum vitae;

i) aviz psihologic, aviz medical pentru siguranta circulatiei pentru conducatori auto;

j) taxa participare – 50 RON

Actele prevazute la lit. b)-d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

Documentelele pentru inscrierea la concurs se depun din data de 08.06.2022 pana inclusiv in data de 22.06.2022, la ora 14.30 (de luni pana joi intre orele 8.00- 14.30, vineri intre orele 8.00 – 12.30) la sediul Serviciului Judetean de Ambulanta Hunedoara, str. Depozitelor, nr.3, birou R.U.N.O.S.

Pentru a participa la concursul pentru ocuparea postului de sofer autosanitara candidatul trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

Conditii generale:

a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;

b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;

c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;

d) are capacitate deplina de exercitiu;

e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;

f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditii specifice:

Conform fisei postului de sofer autosanitara  la Serviciul Judetean de Ambulanta Hunedoara.

Tipul probelor de concurs:

a) selectia dosarelor de inscriere: – in data de 24.06.2022, ora 09,00;

b) proba scrisa si proba practica: – in data de 30.06.2022, incepand cu ora 09,00;

c) interviul: – in data de 04.07.2022, ora 09,00;

Se pot prezenta la urmatoarea etapa numai candidatii declarati admisi la etapa precedenta. Punctajul maxim acordat pentru fiecare proba este de 100 de puncte. Candidatii trebuie sa obtina la fiecare proba minimum 50 de puncte.

 Bibliografia:

 • Ordonanta de Urgenta nr.195/ 2002, modificata si completata si Regulamentul de aplicare
 • Cunoasterea, intretinerea si repararea automobilul – autor Gh. Fratila, Marian Fratila , St. Samoila
 • Curs prim ajutor numai capitolele (site MS)

                 capitolul 2 – Igiena si protectia salvatorului

capitolul 5 – Mobilizarea victimelor

capitolul 8 – RCP (resuscitarea cardio – pulmonara) si circulatia

 • Ordinul comun al Ministerului Sanatatii Publice nr.2011/22.11.2007 si al Ministerului

Internelor si Reformei Administrative nr.21386/27.11.2007 privind unele masuri in asistenta medicala de urgenta prespitaliceasca.

Informatii suplimentare la sediul Serviciului Judetean de Ambulanta Hunedoara, str. Depozitelor, nr.3, birou R.U.N.O.S., telefon 0254/221550. 

                                                      

   Manager General,                                                                      Birou  R.U.N.O.S.,

Dr. Filimon Valeria Cristina                                                             Ec. Nita Angela

Anunt rezultate interviu posturi soferi autosanitara la Hunedoara si Calan

SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA HUNEDOARA

ANUNT

In conformitate cu art. 11 din Legea 55/2020 privind únele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de Covid-19, Ordinul 905/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea fara concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din M.S si unitatile aflate in subordinea, coordonarea si sub autoritatea M.S, inclusiv functiile publice de executie si conducere, pe perioada determinata, comisia de selectie constituita prin decizia nr.249/06.12.2021 a procedat la organizarea unei probe  de interviú si proba practica pentru urmatoarele posturi: 1 (unu) post temporar vacant de sofer autosanitara II, Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat  –  Substatia Hunedoara, 1 (unu)  post temporar vacant de sofer autosanitara II, Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat –  Substatia Calan,  avand in vedere ca in urma selectiei care a avut loc in data de 09.12.2021, ora 10,00 au fost admise 3 (trei) dosare.

Pentru candidatii a caror dosare au fost admise si au fost depuse mai multe dosare decat posturi departajarea s-a facut in urma unui interviu.

Candidatii care nu au obtinut un punctaj minim de 50 de puncte la interviu, au fost declarati respinsi.

In urma interviului din data de 15.12.2021, pentru ocuparea urmatorului post temporar vacant,  rezultatele au fost urmatoarele:

 1. 1(unu) post temporar vacant de sofer autosanitara II, Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat –  Substatia Hunedoara
Nr. Crt. Nume/Prenume Punctaj interviu Admis/Respins  
1 Popa Ciprian -Alin 32,6 Respins  
2 Boticiu Ioan – Gabriel 39,8 Respins  
           
           
           
Candidatul dl. Iorgoni Cornel – Alin, care s-a inscris pe postul temporar
 vacant de sofer autosanitara II la Substatia Calan si nu a avut contra
candidati a fost declarat admis     ne mai sustinand proba de interviu.
           
           
           

                        Presedinte:  Dr. Filimon Valeria – Cristina – manager general, S.J.A. HD

Membrii:     Ing. Stoicescu Claudiu – director tehnic, S.J.A. HD

Ing. Tici Emil  –  sef serviciu Tehnic , S.J.A. HD

Secretar:     Ec. Nita Angela  –  birou  R.U.N.O.S.

Obs. Sindicat:  Ciuica Petrisor  –  lider sindicat

ANUNT SELECTIE DOSARE

ANUNT

 

 

SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA HUNEDOARA, organizeaza in conformitate cu prevederile art. 11 din Legea nr.55/2020 privind únele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID -19, selectia de personal in vederea ocuparii fara concurs, pe perioada determinata, in contextul instituirii starii de alerta pe teritoriul Romaniei a  urmatoarelor posturi vacante:

 

 • 1 (un) post temporar vacant de sofer autosanitara II – Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat –  Substatia Hunedoara
 • 1 (un)  post temporar vacant de sofer autosanitara II – Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat –  Substatia Calan

 

In termen de doua zile lucratoare de la data publicarii anuntului (pana la data de 08.12.2021, ora 14.30), candidatii trimit pe adresa de email salarizareamb@yahoo.ro, documéntele solicitate in prezentul anunt, in vederea selectiei dosarelor.

Selectia dosarelor va avea loc in data de 09.12.2021, ora 10.00 la sediul Serviciului Judetean de Ambulanta Hunedoara de catre o comisie stabilita, cu afisarea rezultatului admis sau respins.

Rezultatul va fi publicat in máximum 24 de ore de la data selectiei dosarelor, in data de 10.12.2021.

In cazul in care sunt depuse si admise mai multe dosare pentru acelasi post, incadrarea se va face in urma unui interviu, care va avea loc la o data anuntata ulterior selectiei dosarelor.

 

Bibliografie interviú:

 • Ordonanta de Urgenta nr.195/2002, modificata si completata si Regulamentul de aplicare;

–     Curs de prim ajutor (site MS)

 

       Principalele cerinte ale postului de sofer autosanitara II stabilite potrivit prevederior din fisa postului sunt:

 

 • studii medii – diploma de bacalaureat sau diploma de absolvire a -12 clase
 • permis de conducere pentru sofer profesionist valabil pentru autovehicule din

categoriile B si C;

 • 3 ani  vechime in munca ca sofer profesionist
 • certificat de absolvire a cursului de ambulantier

 

Actele necesare în vederea ocupării, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante sunt:

 

– cererea, în care se menționează postul pentru care dorește să concureze, însoțită de declarația privind consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice

în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), cu modificările ulterioare – anexele nr.  2 și 4 la prezenta metodologie;

– copia actului de identitate în termen de valabilitate, certificat de naștere, certificat de căsătorie, după caz;

– copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice – permis de conducere;   diploma de absolvire a cursului de ambulantier conform ordinului M.S. priviind infiintarea Scolii de Ambulantieri in cadrul Serviciului de Ambulanta

Bucuresti – Ilfov; precum si in alte servicii judetene de ambulanta acreditate prin ordin al Ministrului Sanatatii;

– aviz psihologic, aviz medical pentru siguranta circulatiei pentru conducatori auto;

– copia carnetului de muncă sau, după caz, extras Revisal dupa ianuarie 2011 (vizat  ITM) ;

– cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să îl facă incompatibil cu funcția pentru care candidează – anexa nr. 3 la prezenta metodologie;

– certificat de integritate comportamentala;

– adeverința medicală eliberată de medicul de familie sau certificat medical eliberate cu cel mult 30 de zile calendaristice anterior derularii concursului, din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează (se acceptă și documentul primit pe e-mail de la medicul de familie al candidatului)

( Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formularul standard stabilit de Ministerul Sanatatii);

– curriculum vitae, model comun european;

 

 

Pentru a participa la concursul in vederea ocuparii  postului de sofer autosanitara, candidatul trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

 

 

Conditii generale:

 

 1. a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
 2. b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
 3. c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplina de exercitiu;
 5. e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
 6. f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

 

 

Conditii specifice:

 

Conform fisei postului de sofer autosanitara la Serviciul de Ambulanta.

 

Informatii suplimentare la sediul Serviciului de Ambulanta Judetean Hunedoara, str. Depozitelor, nr.3, birou R.U.N.O.S., telefon 0254/221550.

 

 

Manager General,                                  Director Economic                   Birou R.U.N.O.S.,

Dr. Filimon Valeria Cristina                    Ec. Bodrean Adrian                    Ec. Nita Angela

 

 

 

                                                                    

ANEXA Nr. 2 la metodologie

 


CERERE
pentru înscriere la selecția dosarelor, angajare fără concurs pe perioadă determinată, personal contractual, în baza
art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor
pandemiei de COVID-19

Subsemnatul(a),……………………………………………………………………………., cu domiciliul în localitatea…………………………………., str…………………………. nr……………………………………, ap……….., județul………………………………………., telefon……………………………………..,, mobil……………………………………., posesor/posesoare al/a C.I. seria………. nr…………………………………, eliberat de……………………………. la data de………………………………………………………………, vă rog să îmi aprobați depunerea dosarului pentru angajarea pe perioadă determinată, conform art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, pe postul de………. din cadrul Compartimentului………………………………………..

Dosarul de înscriere le selecție conține următoarele documente: . . . . . . .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data . . . . . . . . . . Semnătura . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 3 la metodologie

 


DECLARAȚIE*)
pe propria răspundere privind antecedentele penale

Subsemnatul (a),……….,………………………………………………………………….. posesor/posesoare al/a C.I. seria………………nr……………………………., eliberată de……………………………………………………………….. la data de…………………………………………………………………, domiciliat (ă) în…………………………………………………., cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declarații, declar pe propria răspundere că nu am antecedente penale și nu fac obiectul niciunei proceduri de cercetare sau de urmărire penală.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data . . . . . . . . . . Semnătura . . . . . . . . . .

*) Prezenta declarație este valabilă până la momentul depunerii cazierului judiciar, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

   

NEXA Nr. 4 la metodologie

 


DECLARAȚIE

Subsemnatul (a),………………………………………………………….., declar că am luat cunoștință de drepturile mele conform legislației în materie de prelucrare de date cu caracter personal, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 679/2016, și îmi exprim consimțământul pentru prelucrarea datelor prevăzute în cererea de înscriere la selecția dosarelor, angajare fără concurs pe perioadă determinată, personal contractual, în baza art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, iar pentru cei declarați admiși, pe toată durata angajării.

Refuzul acordării consimțământului atrage imposibilitatea participării la concurs.

□ DA, sunt de acord.

□ NU sunt de acord.

Menționez că sunt de acord cu afișarea numelui în lista cu rezultatele concursului, publicată pe internet, la adresa . . . . . . . . . . .

 

 

 

 

 

Data . . . . . . . . . . Semnătura . . . . . . . . . .

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

anexe inscriere