Rezultatele probei de interviu pentru postul de asistent medical debutant generalist la Statia centrala Deva

Antet
Nr. inreg.3382/08.10.2021

ANUNT

In conformitate cu art. 11 din Legea 55/2020 privind únele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de Covid-19, Ordinul 905/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea fara concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din M.S si unitatile aflate in subordinea, coordonarea si sub autoritatea M.S, inclusiv functiile publice de executie si conducere, pe perioada determinata, comisia de selectie constituita prin decizia nr.192/04.10.2021 a procedat la organizarea unei probe de interviu pentru postul de asistent medical debutant generalist la Statia centrala Deva, avand in vedere ca in urma selectiei din data de 07.10.2021 au fost admise patru dosare.
In urma interviului din data de 08.10.2021, ora 09,00 sustinut de candidati pentru ocuparea unui post vacant de asistent medical debutant generalist la Statia centrala Deva, rezultatele au fost urmatoarele:

Nr. Crt. Nume/Prenume Puctaj interviu Admis/Respins
1. JURCA SIDONIA 95 ADMIS
2. BULZESC ANDREEA – ANCUTA 63 RESPINS
3. PANTELIMON LUIGI 58 RESPINS
4. TONA CLAUDIU – SERGIU ABSENT

Presedinte:
Dr. Filimon Valeria – Cristina – manager general, SJA HD
Membrii:
Dr. Dumitrescu Calin – medic MG, S.J.A. HD
As. Illes Georgeta – Gabriela – asistent med.pr. S, S.J.A. HD
Secretar:
Ec. Nita Angela – birou R.U.N.O.S.


 

Rezultatul selecției de dosare pentru postul de asistent medical debutant generalist la Statia centrala Deva

Antet

ANUNT

In conformitate cu art. 11 din Legea 55/2020 privind únele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de Covid-19, Ordinul 905/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea fara concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din M.S si unitatile aflate in subordinea, coordonarea si sub autoritatea M.S, inclusiv functiile publice de executie si conducere, pe perioada determinata, comisia de selectie constituita prin decizia nr.192/04.10.2021, a procedat la selectia dosarelor depuse pentru postul de asistent medical debutant generalist la Statia centrala Deva, iar in urma selectiei au fost admise patru dosare, selectia de dosare a avut loc azi 07.10.2021, ora 9.00, la sediul Serviciului Judetean de Ambulanta Hunedoara.

Nr. Crt. Nume/Prenume Admis/Respins
1. BULZESC ANDREEA – ANCUTA ADMIS
2. PANTELIMON LUIGI ADMIS
3. TONA CLAUDIU – SERGIU ADMIS
4. POP VALERIU – ANDREI RESPINS
5. JURCA SIDONIA ADMIS

Dosarul d-lui Pop Valeriu – Andrei a fost respins din motive medicale

Avand in vedere ca in urma selectiei de dosare au fost admise patru dosare se va organiza proba de interviu in data de 08.10.2021, ora 09,00.

Presedinte:
Dr. Filimon Valeria – Cristina – manager general, SJA HD
Membrii:
Dr. Dumitrescu Calin – medic MG, S.J.A. HD
As. Illes Georgeta – Gabriela – asistent med.pr. S, S.J.A. HD
Secretar:
Ec. Nita Angela – birou R.U.N.O.S.


 

Selectie de personal in vederea ocuparii fara concurs, pe perioada determinata, un post vacant de asistent medical generalist debutant la Statia centrala Deva

Antet

ANUNȚ

SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA HUNEDOARA, organizeaza in conformitate cu prevederile art. 11 din Legea nr.55/2020 privind únele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID -19, selectia de personal in vederea ocuparii fara concurs, pe perioada determinata, in contextul instituirii starii de alerta pe teritoriul Romaniei a 1 (unu) post vacant:

  • 1 (un) post vacant de asistent medical generalist debutant – Statia centrala Deva

In termen de doua zile lucratoare de la data publicarii anuntului (pana la data de 06.10.2021, ora 14.30), candidatii trimit pe adresa de email salarizareamb@yahoo.ro, documéntele solicitate in prezentul anunt, in vederea selectiei dosarelor.
Selectia dosarelor va avea loc in data de ­­­­­­­­­­­­­­07.10.2021. ora 9.00 la sediul Serviciului Judetean de Ambulanta Hunedoara de catre o comisie stabilita, cu afisarea rezultatului admis sau respins.
Rezultatul va fi publicat in máximum 24 de ore de la data selectiei dosarelor, in data de 08.10.2021.
In cazul in care sunt depuse si admise mai multe dosare pentru acelasi post, incadrarea se va face in urma unui interviu, la o data anuntata ulterior selectiei dosarelor.

Principalele cerinte ale postului de asistent medical generalist debutant stabilite potrivit prevederior din fisa postului sunt:

– diploma de scoala sanitara postliceala sau diploma de studii superioare
– indeplinirea conditiei de specialitate “asistent medical generalist”
– au prioritate la incadrare candidatii care au vechime ca voluntar sau au prestat activitate in cadrul S.A.J. Hunedoara

Actele necesare în vederea ocupării, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante sunt:

– cererea, în care se menționează postul pentru care dorește să concureze, însoțită de declarația privind consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), cu modificările ulterioare – anexele nr. 2, 3 si 4 la prezenta metodologie;
– copia actului de identitate în termen de valabilitate, certificat de naștere, certificat de căsătorie, după caz;
– copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, certificat de membru si aviz anual insotit de adeverinta pentru participare la concurs, eliberata de O.A.M.G.M.A.M.R (pentru asistentii medicali) precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului,
– copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverințe care atestă vechimea în muncă –extras Revisal dupa ianuarie 2011 eliberat de ITM, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
– cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să îl facă incompatibil cu funcția pentru care candidează – anexa nr. 3 la prezenta metodologie;
– certificate de integritate comportamentala;
– adeverința medicală eliberată de medicul de familie sau certificat medical eliberate cu cel mult 30 de zile calendaristice anterior derularii concursului, din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează (se acceptă și documentul primit pe e-mail de la medicul de familie al candidatului)
( Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formularul standard stabilit de Ministerul Sanatatii);
– curriculum vitae, model comun european;
– declarație pe propria răspundere că este/nu este încadrat/încadrată la o altă instituție publică sau privată și nu se află în situația de carantină sau izolare la domiciliu – anexa nr. 4 la prezenta metodologie;

Pentru a participa la concurs in vederea ocuparii postului de asistent medical generalist debutant, candidatul trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

Conditii generale:

a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditii specifice:

Conform fisei postului de asistent medical generalist debutant la Serviciul de Ambulanta.

Informatii suplimentare la sediul Serviciului de Ambulanta Judetean Hunedoara, str. Depozitelor, nr.3, birou R.U.N.O.S., telefon 0254/221550.

Anexele privind inscrierea la concurs se gasesc atasate la anunt.

Manager General,
Dr. Filimon Valeria Cristina

Director Economic
Ec. Bodrean Adrian

Birou R.U.N.O.S.,
Ref. Sarb Doina


ANEXA Nr. 2 la metodologie

CERERE

pentru înscriere la selecția dosarelor, angajare fără concurs pe perioadă determinată, personal contractual, în baza art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
Subsemnatul (a),………., cu domiciliul în localitatea………. str……….. nr……….. ap……….., județul………., telefon………., mobil………., posesor/posesoare al/a C.I./seria………. nr……….., eliberată de………. la data de………., vă rog să îmi aprobați depunerea dosarului pentru angajarea pe perioadă determinată, conform art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, pe postul de………. din cadrul Compartimentului……….
Dosarul de înscriere la selecție conține următoarele documente: . . . . . . . . . .

Data:
Semnătura


ANEXA Nr. 3 la metodologie

DECLARAȚIE*)
pe propria răspundere privind antecedentele penale

Subsemnatul (a),………., posesor/posesoare al/a C.I. seria… nr……….., eliberată de………. la data de………., domiciliat (ă) în………., cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declarații, declar pe propria răspundere că nu am antecedente penale și nu fac obiectul niciunei proceduri de cercetare sau de urmărire penală.

Data . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .

*) Prezenta declarație este valabilă până la momentul depunerii cazierului judiciar, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.


ANEXA Nr. 4 la metodologie

DECLARAȚIE

Subsemnatul (a),……………………………………………………………………………….., declar că am luat cunoștință de drepturile mele conform legislației în materie de prelucrare de date cu caracter personal, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) și îmi exprim consimțământul pentru prelucrarea datelor prevăzute în cererea de înscriere la selecția dosarelor, angajare fără concurs pe perioadă determinată, personal contractual, în baza art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, iar pentru cei declarați admiși, pe toată durata angajării.
Refuzul acordării consimțământului atrage imposibilitatea participării la selecție.
□ DA, sunt de acord.
□ NU sunt de acord.
Menționez că sunt de acord cu afișarea numelui în lista cu rezultatele selecției, publicată pe internet la adresa . . . . . . . . . . .

Data
Semnătura


 

Rezultatele interviului sustinut in data de 17.09.2021, ora 9,00, pentru ocuparea a două posturi vacante de asistent medical PL

Antet

Nr.­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 3148 din­­­­­­­­­­­­ 17.09.2021

ANUNT

In urma interviului sustinut in data de 17.09.2021, ora 9,00, pentru ocuparea a 2(doua ) posturi vacante de asistent medical PL la Statia centrala Deva si 1(unu) post vacant de asistent medical principal S la Statia centrala Deva, rezultatele sunt:

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Statia /substatia / candidat inscris

Punctaj proba scrisa

Punctaj proba practica

Punctaj interviu

Punctaj final

Admis/Respins

1

ILLES GEORGETA – GABRIELA

Statia centrala Deva

95

80

80

83,75

ADMIS

2

OANCEA ANCA – TEREZIA

Statia centrala Deva

80

90

90

87,5

ADMIS

3

COSMELEATA ANCA – MARIA

Statia centrala Deva

90

80

80

82,5

ADMIS

Manager General,
Dr. Filimon Valeria

Birou RUNOS,
Ec. Nita Angela

Rezultatele concursului sustinut din data de 14.09.2021, ora 9,00, la proba scrisa si practica pentru ocuparea a 2(doua ) posturi vacante de asistent medical PL

Antet

Nr.­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 3114 din­­­­­­­­­­­­ 14.09.2021

ANUNT

In urma concursului sustinut in data de 14.09.2021, ora 9,00, la proba scrisa si practica pentru ocuparea a 2(doua ) posturi vacante de asistent medical PL la Statia centrala Deva si 1(unu) post vacant de asistent medical principal S la Statia centrala Deva, rezultatele sunt:

Nr. crt

Numele si prenumele

Punctaj proba scrisa

Punctaj proba practica

Punctaj final

ADMIS/RESPINS

1

BRADEAN CATALIN – OVIDIU

15

15

RESPINS

2

COSMELEATA ANCA – MARIA

90

80

85

ADMIS

3

ILLES GEORGETA – GABRIELA

95

80

87.5

ADMIS

4

MARINCESC NICOLETA – MARIA

10

10

RESPINS

5

NEAMTU IOANA – MARIA

ABSENT

6

OANCEA ANCA – TEREZIA

80

90

85

ADMIS

7

RADONI GIANINA ADINA

15

15

RESPINS

8

TATARU IOAN – ALEXANDRU

25

25

RESPINS

Candidatii admisi la proba scrisa si practica pot participa la Interviul din data de 17.09.2021, ora 9,00.

Manager General,
Dr. Filimon Valeria

BIROU RUNOS
Ec. Nita Angela

Rezultatele verificării dosarelor depuse pentru participare la concursul din data de 14.09.2021, ora 09,00, pentru ocuparea posturilor vacante de asistent medical PL

Antet

ANUNT

In conformitate cu art. 19 din H.G. R. Nr. 286/23.03.2011, modificata prin H.G. R. Nr.1027/2014, comisia de concurs constituita prin decizia nr. 154/23.08.2021, a procedat la verificarea dosarelor depuse si constata indeplinirea conditiilor necesare de participare la concursul organizat in data de 14.09.2021, ora 09,00, pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante:
2(doua) posturi vacante de asistent medical PL – statia centrala Deva
1(unu) post vacant de asistent medical principal S – statia centrala Deva

Asistent medical PL, perioada nederminata la statia centrala Deva:
– dosarul de inscriere nr.2845/25.08.2021 al d-nei Cosmeleata Anca Maria – ADMIS
– dosarul de inscriere nr.29492/31.08.2021 al d-nei Oancea Anca Terezia – ADMIS
– dosarul de inscriere nr.2895/27.08.2021 al d-lui Bradean Catalin Ovidiu – ADMIS
– dosarul de inscriere nr.2947/31.08.2021 al d-lui Tataru Ioan Alexandru – ADMIS
– dosarul de inscriere nr.2982/03.09.2021 al d-nei Marincesc Nicoleta Maria – ADMIS
– dosarul de inscriere nr.2995/06. al d-nei Neamtu Ioana – Maria – ADMIS
– dosarul de inscriere nr.3022/06.09.2021 al d-nei Radoni Gianina – Adina – ADMIS

Asistent medical principal S, perioada nederminata la statia centrala Deva
– dosarul de inscriere nr.2889/26.08.2021 al d-nei Illes Georgeta Gabriela – ADMIS

Manager General, Birou RUNOS,
Dr. Filimon Valeria Ec. Nita Angela

Rezultatul examenului sustinut in data de 20.07.2021, ora 9,00 , la proba scrisa in vederea promovarii de la functia de asistent medical debutant PL la functia de asistent medical PL

Antet

ANUNȚ

In urma examenului sustinut in data de 20.07.2021, ora 9,00 , la proba scrisa in vederea promovarii de la functia de asistent medical debutant PL la functia de asistent medical PL la Substatia Hunedoara, rezultatul a fost urmatorul:

Nr.crt. Nume/Prenume Punctaj proba scrisa Promovat/Nepromovat
1 SOMLEA MONICA – LAVINIA 70 PROMOVAT

Manager General,
Dr. Filimon Valeria – Cristina

Birou RUNOS
Ec. Nita Angela


Rezultatele concursului sustinut in data 06/09.07.2021 pentru ocuparea a 3 (trei) posturi vacante de asistent medical PL

Antet

ANUNT

In urma concursului sustinut in data 06/09.07.2021 pentru ocuparea a 3 (trei) posturi vacante de asistent medical PL la statia Brad, Hateg si Orastie, rezultatele finale au fost urmatoarele:

urmatoarele:

Nr. Crt. Nume/Prenume Punctaj proba scrisa Punctaj proba practica Punctaj interviu Punctaj final Admis/Respins
1 Rus Violeta 85 77 86 83,5 ADMIS
2 Dobrean Cristina 100 83 95 93,25 ADMIS
3 Pop Adelina 35 0 0 nevalidat RESPINS
4 Alexa Monica 90 83 91 88,75 ADMIS

Manager general
Dr. Filimon Valeria

Birou RUNOS
Ref. Sarb Doina


ANUNȚ pentru promovarea in functia de asistent medical generalist PL a unui asistent medical generalist debutant PL – substatia Hunedoara

Antet

ANUNT

SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA HUNEDOARA, organizeaza examen in data de 20.07.2021, ora 9.00, la sediul Serviciului Judetean de Ambulanta Hunedoara, loc. Deva, str. Depozitelor, nr.3, pentru promovarea in functia de asistent medical generalist PL a unui asistent medical generalist debutant PL – substatia Hunedoara, la implinirea a sase luni de activitate:

Principalele cerinte ale postului de asistent medical sunt:
– diploma de scoala sanitara postliceala
– 6 luni vechime in specialitate “asistent medical generalist”

Bibliografía:
1. “ Vademecum de urgente medico –chirugicale pentru paramedici si asistenti medicali din serviciile de urgenta”

Examenul va consta intr-o proba scrisa care consta in 10 intrebari notate fiecare cu 10 puncte. Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte, punctajul maxim de este de 100 de puncte.

Informatii suplimentare la sediul Serviciului Judetean de Ambulanta Hunedoara, birou RUNOS.

Manager General,
Dr. Filimon Valeria Cristina

Director Economic
Ec. Bodrean Adrian

Birou R.U.N.O.S.,
Ec. Nita Angela


Rezultatele la proba scrisa si proba practica pentru ocuparea unor locuri vacante de asistent

Nr.2256 / 06.07.2021

ANUNT

In urma concursului organizat in data 06.07.2021 pentru ocuparea a 3 (trei) posturi
vacante de asistent medical PL: 1 post la substatia Brad,1 post la substatia Hateg,
1 post la substatia Orastie. Rezultatele la proba scrisa si proba practica au fost urmatoarele:

Nr. crt.

Nume/Prenume

Punctaj proba scrisă

Punctaj proba practică

Punctaj final

RESPINS/ADMIS

Substația

1

Rus
Violeta

85

77

81

ADMIS

Brad

2

Dobrean
Cristina

100

83

91,5

ADMIS

Hațeg

3

Pop
Adelina

35

0

35

RESPINS

Hațeg

4

Alexa
Monica

90

83

96,5

ADMIS

Orăștie

Persoanele care au fost admise la proba scrisa / practica, pot participa la interviul care are loc in data de 09.07.2021.
Contestatiile in scris se depun in termen de 2 zile lucratoare la sediul institutiei, de la data afisarii, pana la ora 14.30.
Ele se solutioneaza de comisia de solutionare a contestatiilor .
Afisat la data de 06.07.2021

Manager general
Dr. Filimon Valeria Cristina