Anunt rezultate examen post asistent medical debutant PL

 

 

 

ANUNT

      

 

 

                   In urma concursului sustinut in data de 29.03.2022, ora 9,00, la proba scrisa/practica si interviu pentru ocuparea a 1 (unu ) post temporar vacant, perioada determinata de asistent medical debutant PL la Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat – Statia centrala Deva, rezultatele sunt:

 

 

Nr. crt. Numele si prenumele Statie/ Substatie Punctaj proba scrisa Punctaj proba practica Punctaj interviu Total

Punctaj

Admis/Respins
1 Lupulescu Robert – Tiberiu – Valentin Deva 75 78,33 85 80,84 ADMIS

 

 

 

 

Manager General,

Dr. Filimon Valeria Cristina                                                      Birou RUNOS,                

Ec. Nita Angela                    

 

 

 

 

 

 

 

Anunt concurs post asistent medical debutant PL

Nr. inreg.789/14.03.2022

 

 

 

ANUNT

 

 

SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA HUNEDOARA, organizeaza concurs in data de 29.03.2022, ora 9.00, pentru ocuparea urmatorului post temporar vacant, pe perioada determinata:

 

 • 1 post temporar vacant de asistent medical debutant PL – Statia centrala Deva

 

       Principalele cerinte ale postului stabilite potrivit prevederior din fisa postului sunt:

 

–  diploma de scoala sanitara postliceala

–  indeplinirea conditiei de specialitate  “asistent medical generalist”

          

       Documente solicitate candidatilor pentru inscrierea la concurs:

 

 1. a) cerere inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz; c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, certificat de membru vizat, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publica;
  d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca – extras revisal dupa ianuarie 2011, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, in copie;
 3. e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza ( caz in care pana la desfasurarea primei probe se depune cazierul judiciar) ; certificat de integritate comportamentala
 4. f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 30 de zile, anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate ( Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formularul standard stabilit de Ministerul Sanatatii) ;
 5. g) curriculum vitae;
 6. h) taxa participare – 50 RON

Actele prevazute la lit. b), c) si d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

 

Documentelele pentru inscrierea la concurs se depun din data de 15.03.2022 pana inclusiv in data de 21.03.2022, la ora 14,30, la sediul Serviciului Judetean de Ambulanta Hunedoara, str. Depozitelor, nr.3, birou R.U.N.O.S.

 

 

 

 

 

 

Pentru a participa la concursul in vederea ocuparii  postului de asistent medical, candidatul trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

 

Conditii generale:

 

 1. a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
 2. b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
 3. c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplina de exercitiu;
 5. e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
 6. f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

 

Conditii specifice:

 

Conform fisei postului de asistent medical generalist la Serviciul de Ambulanta.

 

Tipul probelor de concurs:

 1. selectia dosarelor de inscriere: – in data de 22.03.2022, ora 09.00;
 2. proba scrisa si proba practica: – in data de 29.03.2022, ora 09.00;
 3. interviul: – in data de 04.04.2022, ora 9.00;

Se pot prezenta la urmatoarea etapa numai candidatii declarati admisi la etapa precedenta. Punctajul maxim acordat pentru fiecare proba este de 100 de puncte. Candidatii trebuie sa obtina la fiecare proba minimum 50 de puncte.

 

Bibliografia:

 

 “Vademecum de urgente medico-chirurgicale pentru paramedici si asistenti medicali din serviciile de urgenta” de Dorina Szakacs. ( Se gaseste la sediul institutiei.)

 

Informatii suplimentare la sediul Serviciului de Ambulanta Judetean Hunedoara, str. Depozitelor, nr.3, birou R.U.N.O.S., telefon 0254/221550.

 

 

 

    Manager General,                           Director Economic                        Birou R.U.N.O.S.,

Dr. Filimon Valeria Cristina              Ec. Bodrean Adrian                         Ec. Nita Angela

 

 

Anunt promovare sofer autosanitara I

Nr__548__/21.02.2022

 

 

 

ANUNT

 

 

SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA HUNEDOARA, organizeaza in data de 07.03.2022, ora 9.00, la sediul Serviciului Judetean de Ambulanta Hunedoara, loc. Deva, str. Depozitelor, nr.3,  examen de  promovare in functia de Sofer autosanitara I (1 post) la Statia centrala Deva.

 

Pentru a putea participa la examenul de promovare, pentru functia de sofer autosanitara I candidatii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

 • sa aiba cel putin 3 ani vechime in gradul sau treapta profesionala din care promoveaza
 • trebuie sa fi obtinut calificativul “foarte bine” la evaluarea performantelor profesionale individuale cel putin de doua ori in ultimii 3 ani
 • sa fie propus de catre seful ierarhic pentru promovare, in baza referatului de evaluare.

 

            

Examenul de promovare consta in sustinerea unei probe scrise/ test grila stabilita de comisia de examinare. Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte, punctajul maxim de este de 100 de puncte.

 

          

                    Bibliografía:

 1. Ordin M.S. 2011/2007 – privind unele masuri in asistenta medicala de urgenta prespitaliceasca – Ordin comun al M.S.P. si MIRA;
 2. Ordin M.S. nr.2021/2008 – pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare ale TITLULUI IV – „Sistemul national de asistenta medicala de urgenta si de prim ajutor calificat” din Legea nr.95/2006, privind reforma in domeniul sanatatii;
 3. Curs de prim ajutor ( numai capitolele 2,5,8);
 4. Codul rutier – O.U.G.195/2002 – privind circulatia pe drumurile publice, actualizata.

 

Informatii suplimentare la sediul Serviciului Judetean de Ambulanta Hunedoara, birou RUNOS, telefon: 0254221550.

 

 

    Manager General,                           Director Economic                        Birou R.U.N.O.S.,

Dr. Filimon Valeria Cristina               Ec. Bodrean Adrian                          Ec. Nita Angela

Anunt promovare

Nr____527_______/___17.02.2022__________

 

ANUNT

 

SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA HUNEDOARA, organizeaza examen in data de 03.03.2022, ora 9.00, la sediul Serviciului Judetean de Ambulanta Hunedoara, loc. Deva, str. Depozitelor, nr.3, pentru promovarea in functia de asistent medical generalist PL ( 2 posturi) la Statia centrala Deva, la implinirea a sase luni de activitate si in functia de operator registrator de urgenta principal (1 post) la  Dispecerat medical integrat – Statia centrala Deva.

        

Pentru a putea participa la examenul de promovare, pentru functia de asistent medical PL, candidatii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

– diploma de scoala sanitara postliceala;

– 6 luni vechime in specialitate “asistent medical generalist”;

– sa fie propus de catre seful ierarhic pentru promovare, in baza referatului de evaluare.

 

   Bibliografía:

 1. “ Vademecum de urgente medico –chirugicale pentru paramedici si asistenti medicali din serviciile de urgenta

 

Pentru a putea participa la examenul de promovare, pentru functia de op.reg.urg.principal, candidatii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

 • diploma de studii medii;
 • curs organizat conform Ordinului M.S.;
 • 4 ani vechime in specialitate;
 • un an vechime in cadrul serviciilor de ambulanta;
 • sa fi obtinut calificativul “foarte bine” la evaluarea performantelor profesionale

individuale cel putin de doua ori in ultimii 3 ani;

 • sa fie propus de catre seful ierarhic pentru promovare, in baza referatului de

evaluare.

                Bibliografía:

 1. Legea nr.95/2006 – Capitolul IV
 2. M.S. nr. 1092/2006
 3. M.S. nr. 2021/2008
 4. Curs de prim ajutor (site MS)

   

Examenul de promovare consta in sustinerea unei probe scrise/test grila stabilita de comisia de examinare. Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte, punctajul maxim de este de 100 de puncte.

 

Informatii suplimentare la sediul Serviciului Judetean de Ambulanta Hunedoara, birou RUNOS, telefon: 0254221550

 

    Manager General,                           Director Economic                        Birou R.U.N.O.S.,

Dr. Filimon Valeria Cristina               Ec. Bodrean Adrian                          Ec. Nita Angela

Anunt rezultate interviu posturi soferi autosanitara la Hunedoara si Calan

SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA HUNEDOARA

ANUNT

In conformitate cu art. 11 din Legea 55/2020 privind únele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de Covid-19, Ordinul 905/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea fara concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din M.S si unitatile aflate in subordinea, coordonarea si sub autoritatea M.S, inclusiv functiile publice de executie si conducere, pe perioada determinata, comisia de selectie constituita prin decizia nr.249/06.12.2021 a procedat la organizarea unei probe  de interviú si proba practica pentru urmatoarele posturi: 1 (unu) post temporar vacant de sofer autosanitara II, Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat  –  Substatia Hunedoara, 1 (unu)  post temporar vacant de sofer autosanitara II, Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat –  Substatia Calan,  avand in vedere ca in urma selectiei care a avut loc in data de 09.12.2021, ora 10,00 au fost admise 3 (trei) dosare.

Pentru candidatii a caror dosare au fost admise si au fost depuse mai multe dosare decat posturi departajarea s-a facut in urma unui interviu.

Candidatii care nu au obtinut un punctaj minim de 50 de puncte la interviu, au fost declarati respinsi.

In urma interviului din data de 15.12.2021, pentru ocuparea urmatorului post temporar vacant,  rezultatele au fost urmatoarele:

 1. 1(unu) post temporar vacant de sofer autosanitara II, Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat –  Substatia Hunedoara
Nr. Crt. Nume/Prenume Punctaj interviu Admis/Respins  
1 Popa Ciprian -Alin 32,6 Respins  
2 Boticiu Ioan – Gabriel 39,8 Respins  
           
           
           
Candidatul dl. Iorgoni Cornel – Alin, care s-a inscris pe postul temporar
 vacant de sofer autosanitara II la Substatia Calan si nu a avut contra
candidati a fost declarat admis     ne mai sustinand proba de interviu.
           
           
           

                        Presedinte:  Dr. Filimon Valeria – Cristina – manager general, S.J.A. HD

Membrii:     Ing. Stoicescu Claudiu – director tehnic, S.J.A. HD

Ing. Tici Emil  –  sef serviciu Tehnic , S.J.A. HD

Secretar:     Ec. Nita Angela  –  birou  R.U.N.O.S.

Obs. Sindicat:  Ciuica Petrisor  –  lider sindicat