Concurs pentru ocuparea unui post vacant de operator registrator de urgență – Stația centrală Deva

Antet

ANUNT

SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA HUNEDOARA, organizeaza concurs in data de 12.07.2021, ora 9,00 pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante, pe perioada nedeterminata:

 • 1(unu) post vacant de operator registrator de urgenta – Statia centrala Deva – Dispecerat medical integrat;

Principalele cerinte ale postului stabilite potrivit prevederior din fisa postului sunt:

– diploma de studii medii
– certificat de radiotelefonist sau telefonist
– 6 luni vechime in specialitate

Documente solicitate candidatilor pentru inscrierea la concurs:

a) cerere inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz; c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice;
d) copia carnetului de munca, conforma cu originalul, sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, extras revisal dupa ianuarie 2011.
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza ( caz in care pana la desfasurarea primei probe se depune cazierul judiciar) ;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 30 de zile anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate (Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.);
g) curriculum vitae;
h) certificat de radiotelefonist sau telefonist;
i) recomandare de la ultimul loc de munca;
j) taxa participare – 50 RON
k) certificat de integritate comportamentala
Actele prevazute la lit. b), c) si h) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

Documentelele pentru inscrierea la concurs se depun din data de 18.06.2021, pana inclusiv in data de 02.07.2021, ora 12.30, la sediul Serviciului Judetean de Ambulanta Hunedoara, str. Depozitelor, nr.3, birou R.U.N.O.S.

Pentru a participa la concursul in vederea ocuparii unui post vacant de operator registrator de urgenta, candidatul trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

Conditii generale:
a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditii specifice:
Conform fisei postului de operator registrator de urgenta la Serviciul de Ambulanta.

Tipul probelor de concurs:
a) selectia dosarelor de inscriere: – in data de 05.07.2021, ora 09,00;
b) proba scrisa – in data de 12.07.2021, ora 09,00 – rezolvarea unui test grila
c) proba practica – in data de 12.07.2021, ora 12,00 – testeaza cunostintele teoretice si practice pe PC
d) interviul: – in data de 15.07.2021 , ora 09,00

Se pot prezenta la urmatoarea etapa numai candidatii declarati admisi la etapa precedenta. Punctajul maxim acordat pentru fiecare proba este de 100 de puncte.
Candidatii trebuie sa obtina la fiecare proba minimum 50 de puncte.

Rezultatele se vor publica pe site-ul web al unitatii, linga publicatia de concurs, dupa finalizarea fiecarei probe, impreuna cu afisarea acestora la sediul institutiei.

Bibliografia:
LEGISLATIE : – Legea nr.95/2006- capitolul IV
– O.M.S. nr. 1092/ 2006
– O.M.S. nr.2021/ 2008
– Curs prim ajutor ( site MS)
– Cunostiinte operare pe calculator – utilizare sistem de operare Windows
– Organizarea datelor stocate pe Calculator(management fisiere, Foldere,etc).

Bibliografia mentionata mai sus ( legislatia ) se gaseste pe internet.

Informatii suplimentare la sediul Serviciului Judetean de Ambulanta Hunedoara, str. Depozitelor, nr.3, birou R.U.N.O.S., telefon 0254/221550.

Manager General,
Dr. Filimon Valeria Cristina

Birou R.U.N.O.S.,
Ec. Nita Angela


Concurs pentru ocuparea a 7 posturi vacante de șofer autosanitară

ANUNT

SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA HUNEDOARA, organizeaza concurs in data de 07.07.2021 , ora 9.00, pentru ocuparea urmatoarelor posturi pe perioada nedeterminata:

 • 1 post vacant de sofer autosanitara I – Substatia Petrosani – Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat;
 • 1 post vacant de sofer autosanitara II – Substatia Orastie – Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat;
 • 2 posturi vacante de sofer autosanitara II – Substatia Brad – Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat;
 • 2 posturi vacante de sofer autosanitara II – Substatia Hateg– Compartiment de consultatii de urgenta si transport sanitar neasistat;
 • 1 post vacant de sofer autosanitara I – Statia Centrala Deva – Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat;

Principalele cerinte ale postului de sofer autosanitara I stabilite potrivit prevederior din fisa postului sunt:
– studii medii – diploma de bacalaureat sau diploma de absolvire
– permis de conducere pentru sofer profesionist valabil pentru autovehicule din
categoriile B si C;
– 6 ani vechime in munca ca sofer profesionist
– certificat de absolvire a cursului de ambulantier

Principalele cerinte ale postului de sofer autosanitara II stabilite potrivit prevederior din fisa postului sunt:
– studii medii – diploma de bacalaureat sau diploma de absolvire
– permis de conducere pentru sofer profesionist valabil pentru autovehicule din
categoriile B si C;
– 3 ani vechime in munca ca sofer profesionist
– certificat de absolvire a cursului de ambulantier

Documente solicitate candidatilor pentru inscrierea la concurs:
a) cerere inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz; c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice – permis de conducere, diploma de absolvire a cursului de ambulantier conform ordinului M.S. priviind infiintarea Scolii de Ambulantieri in cadrul Serviciului de Ambulanta Bucuresti – Ilfov, precum si in alte servicii judetene de ambulanta acreditate prin ordin al ministului sanatatii;
d) copia carnetului de munca, conforma cu originalul, sau, dupa caz, extras revisal care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor vizat de Inspectoratul Teritorial de Munca Hunedoara;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza ( caz in care pana la desfasurarea primei probe se depune cazierul judiciar) ;
f) certificat de integritate comportamentala eliberat de politie;
g) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 30 de zile anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate (Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.);
h) curriculum vitae;
i) alte documente relevante pentru desfasurarea concursului – aviz psihologic, aviz medical pentru siguranta circulatiei pentru conducatori auto;
i) taxa participare – 50 RON
Actele prevazute la lit. b)-d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

Documentelele pentru inscrierea la concurs se depun din data de 15.06.2021 pana inclusiv in data de 29.06.2021, la ora 14.30 (de luni pana joi intre orele 8.00- 14.30, vineri intre orele 8.00- 12.30) la sediul Serviciului Judetean de Ambulanta Hunedoara, str. Depozitelor, nr.3, birou R.U.N.O.S.

Pentru a participa la concursul pentru ocuparea postului de sofer autosanitara candidatul trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

Conditii generale:

a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditii specifice:
Conform fisei postului de sofer autosanitara la Serviciul Judetean de Ambulanta Hunedoara.

Tipul probelor de concurs:
a) selectia dosarelor de inscriere: – in data de 02.07.2021, ora 09,00;
b) proba scrisa si proba practica: – in data de 07.07.2021, ora 09,00;
c) interviul: – in data de 13.07.2021, ora 09,00;

Se pot prezenta la urmatoarea etapa numai candidatii declarati admisi la etapa precedenta. Punctajul maxim acordat pentru fiecare proba este de 100 de puncte.
Candidatii trebuie sa obtina la fiecare proba minimum 50 de puncte.

Bibliografia:
Ordonanta de Urgenta nr.195/ 2002, modificata si completata si Regulamentul de aplicare
Cunoasterea, intretinerea si repararea automobilului -autor Gh. Fratila, Marian Fratila , St. Samoila
Curs prim ajutor numai capitolele (site MS)
capitolul 2 – Igiena si protectia salvatorului
capitolul 5 – Mobilizarea victimelor
capitolul 8 – RCP (resuscitarea cardio – pulmonara) si circulatia
Ordinul comun al Ministerului Sanatatii Publice nr.2011/22.11.2007 si al Ministerului
Internelor si Reformei Administrative nr.21386/27.11.2007 privind unele masuri in asistenta medicala de urgenta prespitaliceasca.
Informatii suplimentare la sediul Serviciului Judetean de Ambulanta Hunedoara, str. Depozitelor, nr.3, birou R.U.N.O.S., telefon 0254/221550.

Manager General,
Dr. Filimon Valeria Cristina

Birou R.U.N.O.S.,
Ec. Nita Angela


Concurs pentru ocuparea a 3 posturi vacante de asistent medical generalist PL, subtațiile Hațeg, Brad, Orăștie și un post îngrijitor, stația Deva

Antet

ANUNT

SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA HUNEDOARA, organizeaza concurs in data de 06.07.2021, ora 9.00, pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante, pe perioada nedeterminata:

 • 1 post vacant de asistent medical generalist PL – Substatia Hateg
 • 1 post vacant de asistent medical generalist PL – Substatia Brad
 • 1 post vacant de asistent medical generalist PL – Substatia Orastie
 • 1 post vacant de ingrijitoare – (curatenie) Compartiment “Aprovizionare, Achizitii Publice, Transport, Administrativ, Paza, Protectia Muncii, PSI, Evidente Militare, Aparare Civila, Intretinere si reparatii instalatii si cladiri”; la Statia centrala Deva

Principalele cerinte ale posturilor de asistent medical generalist PL stabilite potrivit prevederior din fisa postului sunt:

– diploma de scoala sanitara postliceala
– indeplinirea conditiei de specialitate “asistent medical generalist”
– sase luni vechime in specialitatea “asistent medical generalist”

Documente solicitate candidatilor pentru inscrierea la concurs:

a) cerere inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz; c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, certificat de membru insotit de adeverinta pentru participare la concurs, eliberata de O.A.M.G.M.A.M.R , precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publica;
d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca – extras revisal dupa ianuarie 2011, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, in copie;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza ( caz in care pana la desfasurarea primei probe se depune cazierul judiciar) ;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 30 zile anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate ( Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formularul standard stabilit de Ministerul Sanatatii) ;
g) curriculum vitae;
h) taxa participare – 50 RON

Actele prevazute la lit. b), c) si d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
Pentru a participa la concursul in vederea ocuparii postului de asistent medical, candidatul trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

Conditii generale:

a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditii specifice:
Conform fisei postului de asistent medical generalist la Serviciul de Ambulanta.

Documentelele pentru inscrierea la concurs pentru ocuparea posturilor de asistent medical se depun din data de 14.06.2021 pana inclusiv in data de 28.06.2021, ( de luni pana joi intre orele 8.00 – 14.30, vineri intre orele 8.00 – 12.30) la sediul Serviciului Judetean de Ambulanta Hunedoara, str. Depozitelor, nr.3, birou R.U.N.O.S.

Tipul probelor de concurs:
a) selectia dosarelor de inscriere: – in data de 30.06.2021, ora 09.00;
b) proba scrisa si proba practica: – in data de 06.07.2021, ora 09.00;
c) interviul: – in data de 09.07.2021, ora 9.00;

Se pot prezenta la urmatoarea etapa numai candidatii declarati admisi la etapa precedenta. Punctajul maxim acordat pentru fiecare proba este de 100 de puncte.
Candidatii trebuie sa obtina la fiecare proba minimum 50 de puncte.

Bibliografia:

“Vademecum de urgente medico-chirurgicale pentru paramedici si asistenti medicali din serviciile de urgenta” de Dorina Szakacs. ( Se gaseste la sediul institutiei.)


Principalele cerinte ale postului de ingrijitoare (curatenie) stabilite potrivit prevederior din fisa postului sunt:

– diploma de absovire a scolii generale

Documente solicitate candidatilor pentru inscrierea la concurs:

a) cerere inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;-
c) copia documentului care sa ateste nivelul studiilor
d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca – extras revisal dupa ianuarie 2011, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, in copie;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza ( caz in care pana la desfasurarea primei probe se depune cazierul judiciar) ;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 30 zile anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate ( Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formularul standard stabilit de Ministerul Sanatatii) ;
g) curriculum vitae;
h) taxa participare – 50 RON

Actele prevazute la lit. b), c) si d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
Pentru a participa la concursul in vederea ocuparii postului de ingrijitoare, candidatul trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

Conditii generale:

a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditii specifice:

Conform fisei postului de ingrijitoare la Serviciul de Ambulanta Hunedoara

Documentelele pentru inscrierea la concurs pentru ocuparea postului de ingrijitoare se depun din data de 14.06.2021 pana inclusiv in data de 28.06.2021, ( de luni pana joi intre orele 8.00 – 14.30, vineri intre orele 8.00 – 12.30) la sediul Serviciului Judetean de Ambulanta Hunedoara, str. Depozitelor, nr.3, birou R.U.N.O.S.

Tipul probelor de concurs:
a) selectia dosarelor de inscriere: – in data de 30.06.2021, ora 12.00;
b) proba scrisa si proba practica: – in data de 06.07.2021, ora 12.00;
c) interviul: – in data de 09.07.2021, ora 12.00;

Se pot prezenta la urmatoarea etapa numai candidatii declarati admisi la etapa precedenta. Punctajul maxim acordat pentru fiecare proba este de 100 de puncte.
Candidatii trebuie sa obtina la fiecare proba minimum 50 de puncte.

Bibliografia:

– Ordinul M.S. nr. 1226/03.12.2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din activitati medicale.Capitolul III : Clasificari si Capitolul VI Ambalarea deseurilor medicale.
– Ordinul nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare si prívate, tehnicii de lucru si interpretare pentru téstele de evaluare a eficientei procedurii de curatenie si dezinfectie, procedurilor recomandate pentru dezinfectia mainilor, in functie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice in functie de suportul care urmeaza sa fie tratat si a metodelor de evaluare a derularii si eficientei procesului de sterilizare.
– Legea nr. 132/30.06.2010 privind colectarea selectiva a deseurilor in institutiile publice.

Informatii suplimentare la sediul Serviciului de Ambulanta Judetean Hunedoara, str. Depozitelor, nr.3, birou R.U.N.O.S., telefon 0254/221550.

Manager General,
Dr. Filimon Valeria Cristina

Director Economic
Ec. Bodrean Adrian

Birou R.U.N.O.S.,
Ref. Sarb Doina


Calendarul concursului pentru ocuparea unui post vacant, cu norma intreaga, de farmacist cu drept de libera practica, in cadrul Statiei Centrale Deva – Punct farmaceutic

Antet

ANUNT

Calendarul concursului organizat de Serviciul Judetean de Ambulanta Hunedoara pentru ocuparea unui post vacant, cu norma intreaga, de farmacist cu drept de libera practica, in cadrul Statiei Centrale Deva – Punct farmaceutic:

– Calcularea punctajului obtinut din analiza si evaluarea activitatii profesionale si stiintifice –
28.06.2021, ora 9,00;

Luarea la cunostinta de catre candidati a punctajului obtinut in urma analizei si evaluarii activitatii profesionale – 28.06.2021, ora 9,45;

Proba scrisa – 28.06.2021 ora 10,00;

Corectarea lucrarii se va face imediat dupa terminarea probei scrise, rezultatul fiind comunicat candidatului, afisat la avizier si pe site-ul unitatii.
Termen de contestatie- maxim o ora de la anuntarea punctajului obtinut la proba scrisa. Contestatia va fi depusa in scris.
Solutionarea contestatiei si comunicarea, in scris, a rezultatului – in maxim 24 de ore de la inregistrarea contestatiei.

Proba practica:
· 28.06.2021, imediat dupa expirarea termenului de contestatie, in situatia in care candidatii, care au promovat proba scrisa, nu depun contestatie;
· 29.06.2021 – in situatia in care candidatii , care au promovat proba scrisa, vor depune contestatie. Ora va fi stabilita de comisia de concurs in data de 28.06.2021 si va fi afisata la avizier si pe site-ul unitatii.

Notarea probei practice se face imediat dupa sustinerea ei, rezultatul fiind comunicat candidatului, afisat la avizier si pe site-ul unitatii.
Termen de contestatie – maxim o ora de la anuntarea punctajului obtinut la proba practica. Contestatia va fi depusa in scris.
Solutionarea contestatiei si comunicarea, in scris, a rezultatului – in maxim 24 de ore de la inregistrarea contestatiei.

Rezultatul examenului se comunica candidatiilor in termen de 24 de ore de la terminarea examenului, se afiseaza la avizier si pe site-ul unitatii.

Candidatii nemultumiti pot face contestatie, in scris, in termen de 2 zile lucratoare la sediul unitatii.
Comunicarea rezultatului la contestatia depusa se va face tot in scris de catre comisia de solutionare a contestatiilor, in termen de doua zile lucratoare de la depunerea acesteia.

Examenul va fi validat de catre managerul Serviciului Judetean de Ambulanta Hunedoara, iar catalogul definitiv se afiseaza la avizierul si pe site-ul unitatii.

MANAGER GENERAL,
DR. FILIMON VALERIA – CRISTINA

BIROU RUNOS,
EC. NITA ANGELA

Tematica concursului

Descarca documentul aici


Examen pentru promovarea in functia de operator registrator de urgenta la implinirea a sase luni de activitate

Antet

ANUNT

SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA HUNEDOARA, organizeaza examen in data de 23.06.2021, ora 09.00, la sediul Serviciului Judetean de Ambulanta Hunedoara, loc. Deva, str. Depozitelor, nr.3, pentru promovarea in functia de operator registrator de urgenta la implinirea a sase luni de activitate:

Principalele cerinte ale postului de operator registrator de urgenta sunt:
– diploma de bacalaureat
– certificat de radiotelefonist sau telefonist
– 6 luni vechime in specialitate “operator registrator de urgenta”

Bibliografía:

1. “ Legea 95/2006 – capitolul IV
2. O.M.S. nr.1092/2006
3. O.M.S. nr.2021/2008
4. Curs de prim ajutor (site MS)

Examenul va consta intr-o proba scrisa care consta in 20 intrebari notate fiecare cu 5 puncte. Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte, punctajul maxim de este de 100 de puncte.

Informatii suplimentare la sediul Serviciului Judetean de Ambulanta Hunedoara, birou RUNOS.

Manager General,
Dr. Filimon Valeria Cristina

Director Economic
Ec. Bodrean Adrian

Birou R.U.N.O.S.,
Ec. Nita Angela


Rezultatele interviului sustinut în data de 25.05.2021, ora 9,00, pentru ocuparea a 12 (douasprezece) posturi vacante de soferi autosanitară

Antet

ANUNȚ

In urma interviului sustinut in data de 25.05.2021, ora 9,00, pentru ocuparea a 12(douasprezece ) posturi vacante de soferi autosanitara: la Statia centrala Deva (1 post de sofer autos.I) , Substatia Ilia (1 post de sofer autos.I), Substatia Petrosani (2 posturi de sofer autos.I), Substatia Calan (1 post de sofer autos.II), Substatia Brad (1 post de sofer autos.II), Substatia Ilia (1 post de sofer autos.II), Substatia Hunedoara (3 posturi de sofer autos.II), Substatia Baru Mare (2 posturi de sofer autos. II), rezultatele sunt:

Nr.
crt.

Numele
si prenumele

Statia
/substatia / candidat inscris

Punctaj
proba scrisa

Punctaj
proba practica

Punctaj
interviu

Punctaj
final

Admis/Respins

1

ALB
OLIMPIU CLAUDIU

Baru
Mare

92

100

97

96,5

ADMIS

2

BARJICA NICOLAE –
IOAN

Hunedoara

82

94

83

85,5

ADMIS

3

BERNHARDT IACOB
OTTO

Petrosani

62

79

_

_

ABSENT

4

BICA LUPULESCU
ANDREI DANIEL

Calan

52

100

35

_

RESPINS

5

BRADEAN MARIN

Brad

88

88

32

_

RESPINS

6

BRUSTUREAN
CRISTIAN

Ilia

88

100

75

84,5

ADMIS

7

BURLEC DANUT ALIN
VALENTIN

Petrosani

90

100

96

95,5

ADMIS

8

BUTAS TUDOR

Hunedoara

86

100

87

90

ADMIS

9

CAPATAN LUCIAN
COSMIN

Calan

56

94

42

_

RESPINS

10

COSMA EMANUEL
NICUSOR

Brad

70

100

91

88

ADMIS

11

DAJ FLAVIUS
TUDOREL

Brad

58

76

_

­_

ABSENT

12

DREPTATE IOAN
DANUT

Hunedoara

52

85

_

_

ABSENT

13

FERARU CONSTANTIN

Hunedoara

90

100

85

90

ADMIS

14

GAVRILA ALIN IOAN

Petrosani

50

94

27

_

RESPINS

15

GHERLAN VICTOR
IONEL

Calan

88

94

55

73

ADMIS

16

LEAHA STEFAN
CATALIN

Hunedoara

52

82

30

­_

RESPINS

17

MAGDA DANUT IOAN

Ilia

94

100

84

90,5

ADMIS

18

MALUSEL ALEXANDRU
DANIEL

Baru
– Mare

58

79

­_

_

ABSENT

19

MARC COSMIN ANTON

Ilia

66

85

_

_

ABSENT

20

MATES MIHAI HOREA

Hunedoara

52

76

22

_

RESPINS

21

MIRON CIPRIAN

Hunedoara

54

85

32

­_

RESPINS

22

MOISIN – BOTEZAN
ALEXANDRU

Hunedoara

58

85

28

_

RESPINS

23

OPREA ROMAN
LAUREAN

Hunedoara

66

94

56

68

RESPINS

24

POPA DANIEL – IOAN

Hunedoara

60

82

27

_

RESPINS

25

POPESCU C-TIN
ADRIAN

Petrosani

92

100

99

97,5

ADMIS

26

PLUGAR DANIEL EMIL

Baru
Mare

90

100

73

84

ADMIS

27

RADULEA FLORIN
VASILE

Hunedoara

50

85

37

­-

RESPINS

28

SILADIE FLORIN
RAZVAN

Calan

54

82

_

_

ABSENT

29

STANCI FLORIN
GHEORGHE

Petrosani

68

79

_

_

ABSENT

30

TUDOR
ADRIAN NICOLAE

Ilia

58

91

30

RESPINS

31

TOMUS MIHAI
FLAVIUS

Deva

90

100

98

96,5

ADMIS

Manager General,
Dr. Filimon Valeria – Cristina

Birou R.U.N.O.S.,
Ec. Nita Angela

Rezultatele urma concursului sustinut in data de 20.05.2021, la proba scrisa si practica pentru ocuparea a 12 (doisprazece ) posturi vacante de soferi autosanitara

Antet

ANUNȚ

In urma concursului sustinut in data de 20.05.2021, ora 9,00, la proba scrisa si practica pentru ocuparea a 12(doisprazece ) posturi vacante de soferi autosanitara la Statia centrala Deva (1 post de sofer autos.I) , Substatia Ilia (1 post de sofer autos.I), Substatia Petrosani (2 posturi de sofer autos.I), Substatia Calan (1 post de sofer autos.II), Substatia Brad (1 post de sofer autos.II), Substatia Ilia (1 post de sofer autos.II), Substatia Hunedoara (3 posturi de sofer autos.II), Substatia Baru Mare (2 posturi de sofer autos. II), rezultatele sunt:

 

Nr.
crt.

Numele
si prenumele

Punctaj
proba scrisa

Punctaj
proba practica

Punctaj
final

ADMIS/RESPINS

1

ALB
OLIMPIU CLAUDIU

92

100

96

ADMIS

2

BARJICA NICOLAE –
IOAN

82

94

88

ADMIS

3

BERNHARDT IACOB
OTTO

62

79

70,5

ADMIS

4

BIBA PETRICA –
CLAUDIU

48

_

_

RESPINS

5

BICA LUPULESCU
ANDREI DANIEL

52

100

76

ADMIS

6

BRADEAN MARIN

88

88

88

ADMIS

7

BRELIAN DINU
STEFAN

_

_

_

ABSENT

8

BRUSTUREAN
CRISTIAN

88

100

94

ADMIS

9

BURLEC DANUT ALIN
VALENTIN

90

100

95

ADMIS

10

BUTAS TUDOR

86

100

93

ADMIS

11

CAPATAN LUCIAN
COSMIN

56

94

75

ADMIS

12

COSMA EMANUEL
NICUSOR

70

100

85

ADMIS

13

DAJ FLAVIUS
TUDOREL

58

76

67

ADMIS

14

DEMIAN NICOLAE
-SIMIONEL

46

_

_

RESPINS

15

DREPTATE IOAN
DANUT

52

85

68,5

ADMIS

16

FODOR OLIVIU
PETRU

48

_

_

RESPINS

17

FERARU CONSTANTIN

90

100

95

ADMIS

18

GAVRILA ALIN IOAN

50

94

72

ADMIS

19

GHERLAN VICTOR
IONEL

88

94

91

ADMIS

20

LEAHA STEFAN
CATALIN

52

82

67

ADMIS

21

MAGDA DANUT IOAN

94

100

97

ADMIS

22

MALUSEL ALEXANDRU
DANIEL

58

79

68,5

ADMIS

23

MARC COSMIN ANTON

66

85

75,5

ADMIS

24

MATES MIHAI HOREA

52

76

64

ADMIS

25

MIRON CIPRIAN

54

85

69,5

ADMIS

26

MOISIN – BOTEZAN
ALEXANDRU

58

85

71,5

ADMIS

27

OPREA ROMAN
LAUREAN

66

94

80

ADMIS

28

POPA DANIEL –
IOAN

60

82

71

ADMIS

29

POPESCU C-TIN
ADRIAN

92

100

96

ADMIS

30

PLUGAR DANIEL
EMIL

90

100

95

ADMIS

31

RADULEA FLORIN
VASILE

50

85

67,5

ADMIS

32

SILADIE FLORIN
RAZVAN

54

82

68

ADMIS

33

STANCI FLORIN
GHEORGHE

68

79

73,5

ADMIS

34

STANCULESCU CALIN
PETRU

_

_

_

ABSENT

35

TUDOR
ADRIAN NICOLAE

58

91

74,5

ADMIS

36

TOMUS MIHAI
FLAVIUS

90

100

95

ADMIS

Candidatii admisi la proba si practică, pot participa la interviul din data de data de 25.05.2021, ora 09:00

Manager
General,
Dr. Filimon Valeria – Cristina


Birou R.U.N.O.S.,
Ec. Nita Angela

Rezultatul verificarii dosarelor depuse pentru participare la concursul de ocupare a posturilor vacante de șoferi ambulanță, din data de 20.05.2021, ora 9,00:

Antet

SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA HUNEDOARA

ANUNT

In conformitate cu art. 19 din H.G.R. nr. 286/23.03.2011, modificata prin Hotararea nr.1027/2014, Legea nr.33/2021, comisia de concurs constituita prin decizia nr. 77/26.04.2021, a procedat la verificarea dosarelor depuse daca sunt indeplinite conditiile necesare de participare la concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante, pe perioada nedeterminata, concurs organizat in data de 20.05.2021, ora 9,00:

 • 1 post vacant de sofer autosanitara I – Statia Centrala Deva – Compartiment de consultatii de urgenta si transport sanitar neasistat;
 • 1 post vacant de sofer autosanitara I – Substatia Ilia – Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat;
 • 2 posturi vacante de sofer autosanitara I – Substatia Petrosani – Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat;
 • 1 post vacant de sofer autosanitara II – Substatia Calan – Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat;
 • 1 post vacant de sofer autosanitara II – Substatia Brad – Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat;
 • 1 post vacant de sofer autosanitara II – Substatia Ilia – Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat;
 • 3 posturi vacante de sofer autosanitara II – Substatia Hunedoara – Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat;
 • 2 posturi vacante de sofer autosanitara II – Substatia Baru Mare– Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat;

1. Sofer autosanitara I, perioada nedeterminata la Compartiment de consultatii de urgenta si transport sanitar neasistat – Statia centrala Deva:
dosarul de inscriere nr. 1471/06.05.2021 al d-lui Fodor Oliviu- Petru – ADMIS
dosarul de inscriere nr.1485/07.05.2021 al d-lui Tomus Mihai Flavius – ADMIS
2. Sofer autosanitara I, perioada nedeterminata la Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat – Substatia Ilia:
dosarul de inscriere nr. 1377/28.04.2021 al d-lui Brusturean Cristian – ADMIS
dosarul de inscriere nr.1548/11.05.2021 al d-lui Brelian Dinu – Stefan – ADMIS
3. Sofer autosanitara I, perioada nedeterminata la Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat – Substatia Petrosani:
dosarul de inscriere nr. 1415/05.05.2021 al d-lui Burlec Danut -Alin -Valentin – ADMIS
dosarul de inscriere nr. 1472/06.05.2021 al d-lui Bernhardt Iacob Otto – ADMIS
dosarul de inscriere nr.1518/11.05.2021 al d-lui Popescu C-tin – Adrian – ADMIS
dosarul de inscriere nr. 1515/10.05.2021 al d-lui Gavrila Alin – Ioan – ADMIS
dosarul de inscriere nr. 1545/11.05.2021 al d-lui Stanci Florin – Ghe. – ADMIS
4. Sofer autosanitara II, perioada nedeterminata la Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat – Substatia Calan :
– dosarul de inscriere nr. 1529/11.05.2021 al d-lui Capatan Lucian – Cosmin – ADMIS
– dosarul de inscriere nr. 1541/11.05.2021 al d-lui Biba Petrica – Claudiu – ADMIS
– dosarul de inscriere nr. 1540/11.05.2021 al d-lui Bica Lupulesc Andrei – Daniel- ADMIS
– dosarul de inscriere nr. 1563/12.05.2021 al d-lui Siladie Florin – Razvan – ADMIS
– dosarul de inscriere nr.1422/ 05.05.2021 al d-lui Gherlan Victor – Ionel – ADMIS
5. Sofer autosanitara II, perioada nedeterminata la Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat – Substatia Brad:
– dosarul de inscriere nr.1480/06.05.2021 al d-lui Cosma Emanuel – Nicusor – ADMIS
– dosarul de inscriere nr.1503/10.05.2021 al d-lui Bradean Marin – ADMIS
– dosarul de inscriere nr.1537/11.05.2021 al d-lui Stanculescu Calin – Petru – ADMIS
6. Sofer autosanitara II, perioada nedeterminata la Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat – Substatia Ilia:
– dosarul de inscriere nr.1397/04.05.2021 al d-lui Lupas Andrei – Remus – RESPINS
– dosarul de inscriere nr.1469/06.05.2021 al d-lui Magda Danut – Ioan – ADMIS
– dosarul de inscriere nr.1510/10.05.2021 al d-lui Marc Cosmin – Anton – ADMIS
– dosarul de inscriere nr.1551/11.05.2021 al d- lui Tudor Adrian – Nicolae – ADMIS
7. Sofer autosanitara II, perioada nedeterminata la Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat – Substatia Hunedoara :
– dosarul de inscriere nr.1468/06.05.2021 al d-lui Demian Nicolae – Simionel – ADMIS
– dosarul de inscriere nr.1414/05.05.2021 al d-lui Oprea Roman – Laurian – ADMIS
– dosarul de inscriere nr.1364/27.04.2021 al d-lui Feraru Constantin – ADMIS
– dosarul de inscriere nr.1372/28.04.2021 al d-lui Radulea Florin – Vasile – ADMIS
– dosarul de inscriere nr.1470/06.05.2021 al d-lui Dreptate Ioan -Danut – ADMIS
– dosarul de inscriere nr.1499/07.05.2021 al d-lui Miron Ciprian – ADMIS
– dosarul de inscriere nr.1514/10.05.2021 al d-lui Moisin -Botezan Alexandru – ADMIS
– dosarul de inscriere nr.1539/11.05.2021 al d- lui Barjica Nicolae – Ioan – ADMIS
– dosarul de inscriere nr.1538/11.05.2021 al d- lui Popa Daniel- Ioan – ADMIS
– dosarul de inscriere nr.1547/11.05.2021 al d- lui Mates Mihai- Horea – ADMIS
– dosarul de inscriere nr.1546/11.05.2021 al d- lui Butas Tudor – ADMIS
– dosarul de inscriere nr. 1572/12.05.2021 al d-lui Leaha Stefan – Catalin – ADMIS
8. Sofer autosanitara II, perioada nedeterminata la Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat – Substatia Baru Mare :
– dosarul de inscriere nr.1411/04.05.2021 al d-lui Plugar Daniel – Emil – ADMIS
– dosarul de inscriere nr.1363/27.04.2021 al d-lui Alb Olimpiu – Claudiu – ADMIS
– dosarul de inscriere nr.1568/12.05.2021 al d-lui Malusel Alexandru – Daniel – ADMIS
– dosarul de inscriere nr.1574/12.05.2021 al d-lui Daj Flavius- Tudorel – ADMIS

Dosarul cu nr.1397/04.05.2021 al d-lui Lupas Andrei – Remus a fost respins de catre comisie, pe motiv ca nu indeplineste conditiile de vechime in munca ca si conducator auto solicitate in anuntul de concurs.

Manager General,
Dr. Filimon Valeria – Cristina

Birou RUNOS,
Ec. Nita Angela


 

Concurs pentru ocuparea unui post vacant de farmacist – Stația centrală Deva

Antet Ambulanta Hunedoara

Avizat
Colegiul Farmacistilor din Judetul Hunedoara

Catre,
MINISTERUL SANATATII
DIRECTIA GENERALA RESURSE UMANE, JURIDIC SI CONTENCIOS

Serviciul Judetean de Ambulanta Hunedoara scoate la concurs in conformitate cu prevederile O.M.S. nr.869/2015, cu completarile si modificarile ulterioare si Legea nr.33/2021 un post de farmacist cu drept de libera practica, la Punct farmaceutic – Statia centrala Deva :

Dosarul de concurs va cuprinde urmatoarele acte :
a) cererea in care se mentioneaza postul pentru care doreste sa concureze :
b) copie xerox de pe diploma de licenta ;
c) copie a certificatului de membru al organizatiei profesionale cu viza pe anul in curs ;
d) dovada/ inscrisul din care sa rezulte ca nu i-a fost aplicata una dintre sanctiunile prevazute la art.455 alin.(1) lit.e)sau f), la art.541 alin.(1) lit.d) sau e) , respectiv la atr.628 alin.(1) lit. d) sau e) din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut in anexa nr.3 a Ordinului mentionat ;
f) cazierul judiciar ;
g) certificat medical din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic si neuropsihic pentru exercitarea activitatii pentru postul pentru care candideaza ;
h) chitanta de plata a taxei de concurs – 100 lei ;
i) copia actului de identitate in termen de valabilitate ;
j) certificat de integritate comportamentala.
Taxa de concurs este de 100 de lei si se achita la caseria unitatii.
Documentele prevazute la lit.d), f) si g) se depun la dosar in termen de valabilitate.
Tematica de concurs este cea pentru examenul de farmacist cu drept de libera practica.
Inscrierile la concurs se fac la sediul unitatii, biroul RUNOS, in termen de 15 zile calendaristice de la aparitia acestui anunt, iar concursul se orgnizeaza in perioada cuprinsa intre 31 si 90 de zile de la publicarea in « Viata medicala ».
Mentionam ca ne vom incadra in fondurile aprobate pentru cheltuieli de personal, potrivit sursei de finantare.
Relatii suplimentare se pot obtine la biroul RUNOS, telefon 0254/221550, int.210.

Cu stima,

Manager General,
Dr. Filimon Valeria Cristina

Director Economic Birou R.U.N.O.S.,
Ec. Bodrean Adrian Ec. Nita Angela

Concurs pentru ocuparea unor posturi de șofer autosanitară

SERVICIUL JUDEȚEAN DE AMBULANȚĂ HUNEDOARA

ANUNȚ

SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA HUNEDOARA, organizeaza concurs in data de 20.05.2021 , ora 9.00, pentru ocuparea urmatoarelor posturi:

 • 1 post vacant de sofer autosanitara I – Statia Centrala Deva – Compartiment de consultatii de urgenta si transport sanitar neasistat;
 • 1 post vacant de sofer autosanitara I – Substatia Ilia – Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat;
 • 2 posturi vacante de sofer autosanitara I – Substatia Petrosani – Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat;
 • 1 post vacant de sofer autosanitara II – Substatia Calan – Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat;
 • 1 post vacant de sofer autosanitara II – Substatia Brad – Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat;
 • 1 post vacant de sofer autosanitara II – Substatia Ilia – Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat;
 • 3 posturi vacante de sofer autosanitara II – Substatia Hunedoara – Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat;
 • 2 posturi vacante de sofer autosanitara II – Substatia Baru Mare– Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat;

Principalele cerinte ale postului de sofer autosanitara I stabilite potrivit prevederior din fisa postului sunt:

 • studii medii – diploma de bacalaureat sau diploma de absolvire
 • permis de conducere pentru sofer profesionist valabil pentru autovehicule din
  categoriile B si C;
 • 6 ani vechime in munca ca sofer profesionist
 • certificat de absolvire a cursului de ambulantier

Principalele cerinte ale postului de sofer autosanitara II stabilite potrivit prevederior din fisa postului sunt:

 • studii medii – diploma de bacalaureat sau diploma de absolvire
 • permis de conducere pentru sofer profesionist valabil pentru autovehicule din
  categoriile B si C;
 • 3 ani vechime in munca ca sofer profesionist
 • certificat de absolvire a cursului de ambulantier

Documente solicitate candidatilor pentru inscrierea la concurs:

 1. cerere inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
 3. copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice – permis de conducere, diploma de absolvire a cursului de ambulantier conform ordinului M.S. priviind infiintarea Scolii de Ambulantieri in cadrul Serviciului de Ambulanta Bucuresti – Ilfov, precum si in alte servicii judetene de ambulanta acreditate prin ordin al ministului sanatatii;
 4. copia carnetului de munca, conforma cu originalul, sau, dupa caz, extras revisal care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor vizat de Inspectoratul Teritorial de Munca Hunedoara;
 5. cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza ( caz in care pana la desfasurarea primei probe se depune cazierul judiciar) ;
 6. certificat de integritate comportamentala eliberat de politie;
 7. adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 30 de zile anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate (Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.);
 8. curriculum vitae;
 9. alte documente relevante pentru desfasurarea concursului – aviz psihologic, aviz medical pentru siguranta circulatiei pentru conducatori auto;
 10. taxa participare – 50 RON

Actele prevazute la lit. b) -d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

Documentelele pentru inscrierea la concurs se depun din data de 27.04.2021 pana inclusiv in data de 12.05.2021, la ora 14.30 (de luni pana joi intre orele 8.00- 14.30, vineri intre orele 8.00- 12.30) la sediul Serviciului Judetean de Ambulanta Hunedoara, str. Depozitelor, nr.3, birou R.U.N.O.S.

Pentru a participa la concursul pentru ocuparea postului de sofer autosanitara candidatul trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

Conditii generale:

 1.   are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
 2. cunoaste limba romana, scris si vorbit;
 3. are varsta minima reglementata de prevederile legale;
 4. are capacitate deplina de exercitiu;
 5. are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
 6. indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditii specifice:
Conform fisei postului de sofer autosanitara la Serviciul Judetean de Ambulanta Hunedoara.

Tipul probelor de concurs:

 1. selectia dosarelor de inscriere: – in data de 13.05.2021, ora 09,00;
 2. proba scrisa si proba practica: – in data de 20.05.2021, ora 09,00;
 3. interviul: – in data de 25.05.2021, ora 09,00;

Se pot prezenta la urmatoarea etapa numai candidatii declarati admisi la etapa precedenta. Punctajul maxim acordat pentru fiecare proba este de 100 de puncte.
Candidatii trebuie sa obtina la fiecare proba minimum 50 de puncte.

Bibliografia:
– Ordonanta de Urgenta nr.195/ 2002, modificata si completata si Regulamentul de aplicare
– Cunoasterea, intretinerea si repararea automobilului -autor Gh. Fratila, Marian Fratila , St. Samoila
– Curs prim ajutor numai capitolele (site MS)
capitolul 2 – Igiena si protectia salvatorului
capitolul 5 – Mobilizarea victimelor
capitolul 8 – RCP (resuscitarea cardio – pulmonara) si circulatia
– Ordinul comun al Ministerului Sanatatii Publice nr.2011/22.11.2007 si al Ministerului
Internelor si Reformei Administrative nr.21386/27.11.2007 privind unele masuri in asistenta medicala de urgenta prespitaliceasca.

Informatii suplimentare la sediul Serviciului Judetean de Ambulanta Hunedoara, str. Depozitelor, nr.3, birou R.U.N.O.S., telefon 0254/221550.

Manager General,
Dr. Filimon Valeria Cristina

Birou R.U.N.O.S.,
Ec. Nita Angela