Anunt concurs post sofer autosanitara II – substatia Hunedoara

                                                                                                     ANUNT

 

SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA HUNEDOARA, organizeaza concurs in data de  30.06.2022 , ora 9.00, pentru ocuparea urmatorului post vacant, perioada nedeterminata:

  • 1 post  vacant de sofer autosanitara II – Substatia Hunedoara – Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat;

        Principalele cerinte ale postului  de sofer autosanitara II stabilite potrivit prevederior din fisa postului sunt:

  • studii medii – diploma de bacalaureat sau diploma de absolvire
  • permis de conducere pentru sofer profesionist valabil pentru autovehicule din

categoriile B si C;

  • 3 ani vechime in munca ca sofer profesionist
  • certificat de absolvire a cursului de ambulantier

Documente solicitate candidatilor pentru inscrierea la concurs:

a) cerere inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz; c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice – permis de conducere, diploma de absolvire a cursului de ambulantier conform ordinului M.S. priviind infiintarea Scolii de Ambulantieri in cadrul Serviciului de Ambulanta Bucuresti – Ilfov, precum si in alte servicii judetene de ambulanta acreditate prin ordin al ministului sanatatii;
d) copia carnetului de munca, conforma cu originalul, sau, dupa caz, extras revisal care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor vizat de Inspectoratul Teritorial de Munca Hunedoara;

e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza ( caz in care pana la desfasurarea primei probe se depune cazierul judiciar) ;

f) certificat de integritate comportamentala eliberat de politie;

g) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 30 de zile anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate (Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.);

h) curriculum vitae;

i) aviz psihologic, aviz medical pentru siguranta circulatiei pentru conducatori auto;

j) taxa participare – 50 RON

Actele prevazute la lit. b)-d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

Documentelele pentru inscrierea la concurs se depun din data de 08.06.2022 pana inclusiv in data de 22.06.2022, la ora 14.30 (de luni pana joi intre orele 8.00- 14.30, vineri intre orele 8.00 – 12.30) la sediul Serviciului Judetean de Ambulanta Hunedoara, str. Depozitelor, nr.3, birou R.U.N.O.S.

Pentru a participa la concursul pentru ocuparea postului de sofer autosanitara candidatul trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

Conditii generale:

a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;

b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;

c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;

d) are capacitate deplina de exercitiu;

e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;

f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditii specifice:

Conform fisei postului de sofer autosanitara  la Serviciul Judetean de Ambulanta Hunedoara.

Tipul probelor de concurs:

a) selectia dosarelor de inscriere: – in data de 24.06.2022, ora 09,00;

b) proba scrisa si proba practica: – in data de 30.06.2022, incepand cu ora 09,00;

c) interviul: – in data de 04.07.2022, ora 09,00;

Se pot prezenta la urmatoarea etapa numai candidatii declarati admisi la etapa precedenta. Punctajul maxim acordat pentru fiecare proba este de 100 de puncte. Candidatii trebuie sa obtina la fiecare proba minimum 50 de puncte.

 Bibliografia:

  • Ordonanta de Urgenta nr.195/ 2002, modificata si completata si Regulamentul de aplicare
  • Cunoasterea, intretinerea si repararea automobilul – autor Gh. Fratila, Marian Fratila , St. Samoila
  • Curs prim ajutor numai capitolele (site MS)

                 capitolul 2 – Igiena si protectia salvatorului

capitolul 5 – Mobilizarea victimelor

capitolul 8 – RCP (resuscitarea cardio – pulmonara) si circulatia

  • Ordinul comun al Ministerului Sanatatii Publice nr.2011/22.11.2007 si al Ministerului

Internelor si Reformei Administrative nr.21386/27.11.2007 privind unele masuri in asistenta medicala de urgenta prespitaliceasca.

Informatii suplimentare la sediul Serviciului Judetean de Ambulanta Hunedoara, str. Depozitelor, nr.3, birou R.U.N.O.S., telefon 0254/221550. 

                                                      

   Manager General,                                                                      Birou  R.U.N.O.S.,

Dr. Filimon Valeria Cristina                                                             Ec. Nita Angela

Posted in ANUNȚURI, Concurs ambulanțieri, TOATE CATEGORIILE.