Concurs pentru ocuparea unui post vacant de farmacist – Stația centrală Deva

Antet Ambulanta Hunedoara

Avizat
Colegiul Farmacistilor din Judetul Hunedoara

Catre,
MINISTERUL SANATATII
DIRECTIA GENERALA RESURSE UMANE, JURIDIC SI CONTENCIOS

Serviciul Judetean de Ambulanta Hunedoara scoate la concurs in conformitate cu prevederile O.M.S. nr.869/2015, cu completarile si modificarile ulterioare si Legea nr.33/2021 un post de farmacist cu drept de libera practica, la Punct farmaceutic – Statia centrala Deva :

Dosarul de concurs va cuprinde urmatoarele acte :
a) cererea in care se mentioneaza postul pentru care doreste sa concureze :
b) copie xerox de pe diploma de licenta ;
c) copie a certificatului de membru al organizatiei profesionale cu viza pe anul in curs ;
d) dovada/ inscrisul din care sa rezulte ca nu i-a fost aplicata una dintre sanctiunile prevazute la art.455 alin.(1) lit.e)sau f), la art.541 alin.(1) lit.d) sau e) , respectiv la atr.628 alin.(1) lit. d) sau e) din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut in anexa nr.3 a Ordinului mentionat ;
f) cazierul judiciar ;
g) certificat medical din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic si neuropsihic pentru exercitarea activitatii pentru postul pentru care candideaza ;
h) chitanta de plata a taxei de concurs – 100 lei ;
i) copia actului de identitate in termen de valabilitate ;
j) certificat de integritate comportamentala.
Taxa de concurs este de 100 de lei si se achita la caseria unitatii.
Documentele prevazute la lit.d), f) si g) se depun la dosar in termen de valabilitate.
Tematica de concurs este cea pentru examenul de farmacist cu drept de libera practica.
Inscrierile la concurs se fac la sediul unitatii, biroul RUNOS, in termen de 15 zile calendaristice de la aparitia acestui anunt, iar concursul se orgnizeaza in perioada cuprinsa intre 31 si 90 de zile de la publicarea in « Viata medicala ».
Mentionam ca ne vom incadra in fondurile aprobate pentru cheltuieli de personal, potrivit sursei de finantare.
Relatii suplimentare se pot obtine la biroul RUNOS, telefon 0254/221550, int.210.

Cu stima,

Manager General,
Dr. Filimon Valeria Cristina

Director Economic Birou R.U.N.O.S.,
Ec. Bodrean Adrian Ec. Nita Angela

Posted in Anunțuri publice, Concurs alte functii, TOATE CATEGORIILE.