Anunt concurs asistent medical PL

Nr. inreg.  2204 /21.06.2022

                                                                              ANUNT

 

SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA HUNEDOARA, organizeaza concurs in data de 13.07.2022, ora 9.00, pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante, pe perioada nedeterminata:

        1 post vacant de asistent medical debutant PL – Substatia Petrosani

        1 post vacant de asistent medical debutant PL –Statia centrala  Deva.

           Principalele cerinte ale postului stabilite potrivit prevederior din fisa postului sunt:

–  diploma de scoala sanitara postliceala

–  indeplinirea conditiei de specialitate  “asistent medical generalist”          

       Documente solicitate candidatilor pentru inscrierea la concurs:

a) cerere inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;

c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, certificat de membru vizat, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publica;

d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca – extras revisal dupa ianuarie 2011, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, in copie;

e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza (caz in care pana la desfasurarea primei probe se depune cazierul judiciar); certificat de integritate comportamentala.

f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 30 de zile, anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate (Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formularul standard stabilit de Ministerul Sanatatii);

g) curriculum vitae;

h) taxa participare – 50 RON

Actele prevazute la lit. b), c) si d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

Documentelele pentru inscrierea la concurs se depun din data de 22.06.2022  pana inclusiv in data de 05.07.2022, la ora 14.00, la sediul Serviciului Judetean de Ambulanta Hunedoara, str. Depozitelor, nr.3, birou R.U.N.O.S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Pentru a participa la concursul in vederea ocuparii  postului de asistent medical debutant, candidatul trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

Conditii generale: 

a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;

b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;

c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;

d) are capacitate deplina de exercitiu;

e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;

f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

 

Conditii specifice:

Conform fisei postului de asistent medical generalist la Serviciul de Ambulanta.

 

Tipul probelor de concurs:

a)selectia dosarelor de inscriere: – in data de 06.07.2022, ora 09.00;

b)proba scrisa si proba practica: – in data de 13.07.2022, ora 09.00;

c)interviul: – in data de 15.07.2022, ora 9.00;

Se pot prezenta la urmatoarea etapa numai candidatii declarati admisi la etapa precedenta. Punctajul maxim acordat pentru fiecare proba este de 100 de puncte. Candidatii trebuie sa obtina la fiecare proba minimum 50 de puncte.

 

 Bibliografia:

  “Vademecum de urgente medico-chirurgicale pentru paramedici si asistenti medicali din serviciile de urgenta” de Dorina Szakacs. (Se gaseste la sediul institutiei.)

Informatii suplimentare la sediul Serviciului de Ambulanta Judetean Hunedoara, str. Depozitelor, nr.3, birou R.U.N.O.S., telefon 0254/221550.

   

    Manager General,                             Director Economic                          Birou R.U.N.O.S.,

Dr. Filimon Valeria Cristina                     Ec. Bodrean Adrian                              Ec. Tatomir Dorina

 

 

Posted in ANUNȚURI, Anunțuri publice, Concurs asistenți, TOATE CATEGORIILE.