Anunt concurs post temporar vacant economist I perioada determinata -statia centrala Deva

Nr.2296/28.06.2022

                                                   ANUNT

 SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA HUNEDOARA, organizeaza concurs in data de 14.07.2022, ora 12.00, pentru ocuparea urmatorului post temporar vacant pe perioada determinata:

  • 1 post temporar vacant de economist gradul I, birou R.U.N.O.S. – statia centrala Deva

         Principalele cerinte ale postului stabilite potrivit prevederior din fisa postului sunt:

  • studii superioare de lunga durata cu diploma de licenta economist;
  • 3 ani si 6 luni vechime in specialitate

        Documente solicitate candidatilor pentru inscrierea la concurs:

a) cerere inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;

c)  copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice;
d) copia carnetului de munca, conforma cu originalul, sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca – extras Revisal dupa ianuarie 2011,in meserie si/sau in specialitatea studiilor;

e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza ( caz in care pana la desfasurarea primei probe se depune cazierul judiciar) ; certificat de integritate comportamentala;

f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 30 de zile anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate (Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.);

g) curriculum vitae;

h) alte documente relevante pentru desfasurarea concursului;

i) taxa participare – 50 RON

Actele prevazute la lit. b), c) si d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

Documentelele pentru inscrierea la concurs se depun din data de 29.06.2022 pana inclusiv in data de 05.07.2022, la ora 14.00 ( de luni pana joi intre orele 8,00- 14,00, vineri intre orele 8,00 – 12,00) la sediul Serviciului Judetean de Ambulanta Hunedoara, str. Depozitelor, nr.3, birou R.U.N.O.S.

Pentru a participa la concursul pentru ocuparea postului de economist I,  candidatii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

Conditii generale: 

a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;

b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;

c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;

d) are capacitate deplina de exercitiu;

e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;

f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditii specifice:

Conform fisei postului de economist – birou  RUNOS  la Serviciul Judetean de  Ambulanta Hunedoara.

Tipul probelor de concurs:

  1. selectia dosarelor de inscriere: – in data de 06.07.2022, ora 9.00;
  2. proba scrisa/ practica : – in data de 14.07.2022, ora 12.00;
  3. interviul: – in data de 18.07.2022, ora 9.00.

         Proba scrisa consta intr-un test grila care se desfasoara pe durata a cel mult 2 ore si va cuprinde 20 de intrebari cu unul sau mai multe raspunsuri corecte. Fiecare intrebare corecta este punctata cu 5 puncte.

Se pot prezenta la urmatoarea etapa numai candidatii declarati admisi la etapa precedenta. Punctajul maxim acordat pentru fiecare proba este de 100 de puncte. Candidatii trebuie sa obtina la fiecare proba minimum 50 de puncte.

Comunicarea rezultatelor se va efectua in termen de maxim o ora  de la finalizarea fiecarei etape prin afisarea la sediul institutiei si pe pagina de internet (WWW.ambulanta.ro).

Dupa afisarea rezultatelor candidatii nemultumiti pot depune contestatie in termen de cel mult o zi lucratoare de la data afisarii rezultatelor selectiei dosarelor, a probei scrise, a peobei practice ori a interviului, sub sanctiunea decaderii din acest drept. Comunicarea rezultatelor la contestatiile depuse se efectueaza in termen de maximum o zi lucratoare de la expirarea termenului pentru depunerea contestatiilor prin afisare la sediul institutiei si pe pagina de internet (www.ambulantahd.ro).

Rezultatele finale se afiseaza la sediul institutiei si pe pagina de internet (www.ambulantahd.ro) in termen de maximum o zi lucratoare de la expirarea termenului pentru depunerea contestatiilor pentru ultima proba.

 Bibliografia:

    Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii – actualizata ;

   Ordinul Ministerului Sanatatii Publice 1778/2006 privind aprobarea normativelor de personal;

Legea 53/2003, Codul muncii actualizat, republicat şi renumerotat ;

   Ordinul 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual din unitãţile sanitare publice din sectorul sanitar; Criteriul din 20 octombrie 2011 privind angajarea si promovarea in functii, grade si trepte profesionale pentru personalul contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar, modificat prin Hotararea nr. 1027/2014;

  Ordinul nr.869/2015 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi, modificat si completat cu Ordinul M.S. 755/2016;

   Ordinul nr.974/02.06.2020 privind stabilirea criteriilor de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru personalul contractual şi a fişei de evaluare a personalului de executie si de conducere;

Ordinul nr. 64/28.02.2003 pentru aprobarea Modelului-cadru al contractului individual de munca,

actualizat.

Hotararea  nr. 905 din 19 decembrie 2017  privind registrul general de evidenţă a salariaţilor;

Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice modificata;

   Legea – cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2018 pentru modificarea si completarea Legii cadru nr.153/2017 Regulamentul- cadru privind stabilirea locurilor de munca, a categoriilor de personal, a marimii concrete a sporului pentru conditii de munca prevazut in anexa nr.II la Legea –cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice

    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 60/32/2006, modificata si completata;

Regulamentul privind timpul de munca, organizarea si efectuarea garzilor in unitatile publice din sectorul sanitar din 01.07.2004 – ORDIN NR.870/2004 modificat si completat prin ORDIN nr. 1375/06.12.2016.

Informatii suplimentare la sediul Serviciului de Ambulanta Judetean Hunedoara, str. Depozitelor, nr.3, birou R.U.N.O.S., telefon 0254/221550.

       Manager General                                                                                  Birou R.U.N.O.S.

Dr. Filimon Valeria – Cristina                                                              Ec. Nita Angela

 

 

Posted in ANUNȚURI, Anunțuri publice, Concurs alte functii, TOATE CATEGORIILE.