Anunt concurs post vacant de referent debutant -Statia centrala Deva

 

SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN HUNEDOARA, organizeaza concurs in data 23.06.2022, ora 9.00, pentru ocuparea urmatorului post vacant pe perioada nedeterminata:

        -1  post  vacant de referent  debutant  in cadrul Statiei centrale Deva – Compartiment aprovizionare, achizitii publice, transport, administrativ, paza, protectia muncii, PSI, evidenta militara, aparare civila, intretinere si reparatii instalatii si cladiri. 

Principalele cerinte ale postului ,stabilite potrivit prevederilor din fisa postului sunt:

-Diploma de bacalaureat

Documente solicitate candidatilor pentru inscrierea la concurs:

 1. a) cerere inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz; c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice
 3. d) copia carnetului de munca, conforma cu originalul, sau, dupa caz, extras revisal care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor vizat de Inspectoratul Teritorial de Munca Hunedoara.
 4. e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza ( caz in care pana la desfasurarea primei probe se depune cazierul judiciar) ;
 5. f) certificat de integritate comportamentala eliberat de politie;
 6. g) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 30 de zile anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate (Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.);
 7. h) curriculum vitae;
 8. i) taxa participare – 50 RON

Actele prevazute mai sus vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

Documentelele pentru inscrierea la concurs se depun din data de 31.05.2022 pana inclusiv in data de 15.06.2022,  ( de luni pana joi intre orele 8.00 – 14.30, vineri  intre orele 8.00 – 12.30 la sediul Serviciului Judetean de Ambulanta Hunedoara, str. Depozitelor, nr.3, birou R.U.N.O.S.

Pentru a participa la concursul pentru ocuparea postului de referent debutant candidatul trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

Conditii generale:

 1. a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
 2. b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
 3. c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplina de exercitiu;
 5. e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
 6. f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

 Conditii specifice:

 Conform fisei postului de referent debutant, la Serviciul de Ambulanta.

 Concursul se desfasoara la sediul Serviciului Judetean de Ambulanta Hunedoara dupa urmatorul calendar:

 1. selectia dosarelor de inscriere: – in data de 16.06.2022, ora 09,00;
 2. proba scrisa si proba practica: – in data de 23.06.2022, ora 09,00;
 3. interviul: – in data de 27.06.2022, ora 09,00;

Se pot prezenta la urmatoarea etapa numai candidatii declarati admisi la etapa precedenta. Punctajul     maxim acordat pentru fiecare proba este de 100 de puncte. Candidatii trebuie sa obtina la fiecare proba minimum 50 de puncte.

 Comunicarea rezultatelor se va efectua in termen de maximum o zi lucratoare de la finalizarea fiecarei etape prin afisarea la sediul institutiei si pe pagina de internet (www.ambulantahd.ro).

Dupa afisarea rezultatelor candidatii nemultumiti pot depune contestatie in termen de cel mult o zi lucratoare de la data afisarii rezultatelor selectiei dosarelor, a probei scrise, ori a interviului, sub sanctiunea decaderii din acest drept .

Comunicarea rezultatelor la contestatiile depuse se efectueaza in termen de maximum o zi lucratoare de la expirarea termenului pentru depunerea contestatiilor prin afisare la sediul institutiei si pe pagina de internet (www.ambulantahd.ro).

Rezultatele finale se afiseaza la sediul institutiei si pe pagina de internet (www.ambulantahd.ro) in termen de maximum o zi lucratoare de la expirarea termenului pentru depunerea contestatiilor pentru ultima proba.

 

      Bibliografia:

 1. Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice actualizata;
 2. Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii-Titlul IV;
 3. Legea nr.132/2010 privind colectarea selectiva a deseurilor in institutiile publice;
 4. Ordinul 1792/2002 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;
 5. Ordinul 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii.

      Informatii suplimentare la sediul Serviciului Judetean de Ambulanta Hunedoara, str. Depozitelor, nr.3, birou R.U.N.O.S., telefon 0254/221550. 

 

      Manager general                                                                                 Birou R.U.N.O.S.

Dr. Filimon Valeria Cristina                                                                Ec. Tatomir Dorina

Posted in ANUNȚURI, Anunțuri publice, Concurs alte functii, TOATE CATEGORIILE.