Anunt selectie dosare stare alerta asistent medical

 

 

ANUNT

 

SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA HUNEDOARA, organizeaza in conformitate cu prevederile art. 11 din Legea nr.55/2020 privind únele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID -19, selectia de personal in vederea ocuparii fara concurs, pe perioada determinata, in contextul instituirii starii de alerta pe teritoriul Romaniei a  urmatorului post temporar vacant:

 

  • 1 (un) post temporar vacant de asistent medical generalist debutant PL – Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat – Substatia Calan;

 

In termen de doua zile lucratoare de la data publicarii anuntului (pana la data de 09.12.2021, ora 14.30), candidatii trimit pe adresa de email salarizareamb@yahoo.ro, documéntele solicitate in prezentul anunt, in vederea selectiei dosarelor.

Selectia dosarelor va avea loc in data de 10.12.2021 ora 9.00 la sediul Serviciului Judetean de Ambulanta Hunedoara de catre o comisie stabilita, cu afisarea rezultatului admis sau respins.

Rezultatul va fi publicat in máximum 24 de ore de la data selectiei dosarelor, in data de 13.12.2021.

In cazul in care sunt depuse si admise mai multe dosare pentru acelasi post, incadrarea se va face in urma unui interviu, la o data anuntata ulterior selectiei dosarelor.

 

       Principalele cerinte ale postului de asistent medical generalist stabilite potrivit prevederior din fisa postului sunt:

 

–  diploma de scoala sanitara postliceala

–  indeplinirea conditiei de specialitate  “asistent medical generalist”

 

Actele necesare în vederea ocupării, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante sunt:

 

– cererea, în care se menționează postul pentru care dorește să concureze, însoțită de declarația privind consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), cu modificările ulterioare – anexele nr. 2 și 4 la prezenta metodologie;

– copia actului de identitate în termen de valabilitate, certificat de naștere, certificat de căsătorie, după caz;

– copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, certificat de membru si aviz anual insotit de adeverinta pentru participare la concurs, eliberata de O.A.M.G.M.A.M.R (pentru asistentii medicali) precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului,

– copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverințe care atestă vechimea în muncă –extras Revisal dupa ianuarie 2011, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

– cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să îl facă incompatibil cu funcția pentru care candidează – anexa nr. 3 la prezenta metodologie;

– certificate de integritate comportamentala;

– adeverința medicală eliberată de medicul de familie sau certificat medical eliberate cu cel mult 30 de zile calendaristice anterior derularii concursului, din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează (se acceptă și documentul primit pe e-mail de la medicul de familie al candidatului)

( Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formularul standard stabilit de Ministerul Sanatatii);

– curriculum vitae, model comun european;

– declarație pe propria răspundere că este/nu este încadrat/încadrată la o altă instituție publică sau privată și nu se află în situația de carantină sau izolare la domiciliu – anexa nr. 4 la prezenta metodologie;

Pentru a participa la concursul in vederea ocuparii  postului de asistent medical, candidatul trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

 

Conditii generale:

 

  1. a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
  2. b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
  3. c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
  4. d) are capacitate deplina de exercitiu;
  5. e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
  6. f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
  7. g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

 

Conditii specifice:

 

Conform fisei postului de asistent medical generalist la Serviciul de Ambulanta.

 

Informatii suplimentare la sediul Serviciului de Ambulanta Judetean Hunedoara, str. Depozitelor, nr.3, birou R.U.N.O.S., telefon 0254/221550.

Anexele privind inscrierea la concurs  se gasesc atasate la anunt.

 

    Manager General,                     Director Economic                        Birou R.U.N.O.S.,

Dr. Filimon Valeria Cristina            Ec. Bodrean Adrian                       Ec. Nita Angela

 

 

 

 

 

anexe inscriere

Posted in ANUNȚURI, Concurs asistenți, TOATE CATEGORIILE.