SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA HUNEDOARA, organizeaza concurs in data de 13.09.2021, ora 9.00, pentru ocuparea urmatorului post vacant de inginer mecanic debutant

Antet

ANUNT

SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA HUNEDOARA, organizeaza concurs in data de 13.09.2021, ora 9.00, pentru ocuparea urmatorului post vacant pe perioada nedeterminata:

 • 1 post vacant de inginer mecanic debutant – Serviciul miscare si Exploatare Auto, Atelier Intretinere si reparatii auto, Revizie tehnica – Substatia Hunedoara

Principalele cerinte ale postului stabilite potrivit prevederior din fisa postului sunt:
studii superioare de lunga durata cu diploma de licenta;

Documente solicitate candidatilor pentru inscrierea la concurs:

a) cerere inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz; c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice;
d) copia carnetului de munca, conforma cu originalul, sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca – extras Revisal dupa ianuarie 2011,in meserie si/sau in specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza ( caz in care pana la desfasurarea primei probe se depune cazierul judiciar) , certificat de integritate comportamentala, eliberat de politie.
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 30 zile calendaristice anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate (Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.);
g) curriculum vitae;
h) alte documente relevante pentru desfasurarea concursului;
i) taxa participare – 50 RON
Actele prevazute la lit. b), c) si d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

Documentelele pentru inscrierea la concurs se depun din data de 23.08.2021 pana inclusiv in data de 03.09.2021 la ora 12,30 ( de luni pana joi intre orele 8,00- 14,30, vineri intre orele 8,00 – 12,30) la sediul Serviciului Judetean de Ambulanta Hunedoara, str. Depozitelor, nr.3, birou R.U.N.O.S.

Pentru a participa la concursul pentru ocuparea postului de inginer mecanic debutant, candidatii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

Conditii generale:

a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditii specifice:
Conform fisei postului de inginer mecanic debutant – Serviciul miscare si Exploatare Auto, Atelier Intretinere si reparatii auto, Revizie tehnica – Substatia Hunedoara

Tipul probelor de concurs:
a) selectia dosarelor de inscriere: – in data de 06.09.2021, ora 9.00;
b) proba scrisa : – in data de 13.09.2021, ora 9.00;
c) interviul: – in data de 16.09.2021, ora 09.00.

Proba scrisa consta intr-un test grila care se desfasoara pe durata a cel mult 2 ore si va cuprinde 20 de intrebari cu unul sau mai multe raspunsuri corecte. Fiecare intrebare corecta este punctata cu 5 puncte.
Interviul se realizeaza conform planului de interviu intocmit de comisia de concurs.

Se pot prezenta la urmatoarea etapa numai candidatii declarati admisi la etapa precedenta.

Punctajul maxim acordat pentru fiecare proba este de 100 de puncte.
Candidatii trebuie sa obtina la fiecare proba minimum 50 de puncte.

Comunicarea rezultatelor se va efectua in termen de maxim o ora de la finalizarea fiecarei etape prin afisarea la sediul institutiei si pe pagina de internet (www.ambulantahunedoara.ro).

Dupa afisarea rezultatelor candidatii nemultumiti pot depune contestatie in termen de cel mult o zi lucratoare de la data afisarii rezultatelor selectiei dosarelor, a probei scrise, a peobei practice ori a interviului, sub sanctiunea decaderii din acest drept.
Comunicarea rezultatelor la contestatiile depuse se efectueaza in termen de maximum o zi lucratoare de la expirarea termenului pentru depunerea contestatiilor prin afisare la sediul institutiei si pe pagina de internet (www.ambulantahunedoara.ro).

Rezultatele finale se afiseaza la sediul institutiei si pe pagina de internet (www.ambulantahunedoara.ro) in termen de maximum o zi lucratoare de la expirarea termenului pentru depunerea contestatiilor pentru ultima proba.

Bibliografia:

 • OUG nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  HG nr.1391/2006, modificată și actualizată, pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2002;
 • Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, actualizată – Titlul IV – “ Sistemul național de asistență medicală de urgență și de prim ajutor calificat”, modificata si completata;
 • Ordinul nr. 2011/2007 privind unele măsuri în asistența medicală de urgență prespitalicească;
 • Ordinul nr. 2021/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare ale titlului IV “ Sistemul național de asistență medicală de urgență și de prim ajutor calificat ”din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, modificat si completat;
 • Legea nr. 319/2006 a securitatii și sănătatii în muncă, modificata si completata;
 • HG nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, modificata si completata;
 • Legea 53/2003 – Codul Muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;
 • Ordinul nr.14/1982 pentru aprobarea normativului privind consumul de combustibil si ulei pentru automobile ;
  Automobile construcție, întreținere și reparare – Gheorghe Frățilă, Mariana Frățilă și Sterian Samoilă – Editura Didactică și Pedagogică – 2011.

Manager General
Dr. Filimon Valeria – Cristina

Birou R.U.N.O.S.
Ec. Nita Angela

Posted in Anunțuri publice, Concurs alte functii, TOATE CATEGORIILE.