Concurs pentru ocuparea posturilor vacante de asistent medical generalist PL și de asistent medical generalist principal S

Antet

ANUNT

SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA HUNEDOARA, organizeaza concurs in data de 14.09.2021, ora 9.00, pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante, pe perioada nedeterminata:

2 posturi vacante de asistent medical generalist PL – statia centrala Deva
1 post vacant de asistent medical generalist principal S – statia centrala Deva

Principalele cerinte ale posturilor de asistent medical generalist PL stabilite potrivit prevederior din fisa postului sunt:

– diploma de scoala sanitara postliceala
– indeplinirea conditiei de specialitate “asistent medical generalist”
– sase luni vechime in specialitatea “asistent medical generalist”

Principalele cerinte ale postului de asistent medical generalist principal S stabilite potrivit prevederior din fisa postului sunt:

– diploma de licenta in specialitate
– certificat de grad principal
– indeplinirea conditiei de specialitate “asistent medical generalist”
– 5 ani vechime in specialitatea “asistent medical generalist”

Documente solicitate candidatilor pentru inscrierea la concurs:

a) cerere inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz; c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, certificat de grad principal, certificat de membru insotit de adeverinta pentru participare la concurs, eliberata de O.A.M.G.M.A.M.R , precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publica;
d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca – extras revisal dupa ianuarie 2011, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, in copie;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza ( caz in care pana la desfasurarea primei probe se depune cazierul judiciar) si certificat de integritate comportamentala.
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 30 zile anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate ( Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formularul standard stabilit de Ministerul Sanatatii) ;
g) curriculum vitae;
h) taxa participare – 50 RON
Actele prevazute la lit. b), c) si d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

Pentru a participa la concursul in vederea ocuparii postului de asistent medical, candidatul trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

Conditii generale:

a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditii specifice:
Conform fisei postului de asistent medical generalist la Serviciul de Ambulanta Hunedoara.

Documentelele pentru inscrierea la concurs pentru ocuparea posturilor de asistent medical se depun din data de 24.08.2021 pana inclusiv in data de 06.09.2021, ( de luni pana joi intre orele 8.00 – 14.30, vineri intre orele 8.00 – 12.30) la sediul Serviciului Judetean de Ambulanta Hunedoara, str. Depozitelor, nr.3, birou R.U.N.O.S.

Tipul probelor de concurs:
a) selectia dosarelor de inscriere: – in data de 08.09.2021, ora 09.00;
b) proba scrisa si proba practica: – in data de 14.09.2021, ora 09.00;
c) interviul: – in data de 17.09.2021, ora 9.00;

Se pot prezenta la urmatoarea etapa numai candidatii declarati admisi la etapa precedenta. Punctajul maxim acordat pentru fiecare proba este de 100 de puncte. Candidatii trebuie sa obtina la fiecare proba minimum 50 de puncte.

Bibliografia:

“Vademecum de urgente medico-chirurgicale pentru paramedici si asistenti medicali din serviciile de urgenta” de Dorina Szakacs. ( Se gaseste la sediul institutiei.)
Informatii suplimentare la sediul Serviciului de Ambulanta Judetean Hunedoara, str. Depozitelor, nr.3, birou R.U.N.O.S., telefon 0254/221550.

Manager General,
Dr. Filimon Valeria Cristina

Director Economic Birou R.U.N.O.S.,
 Ec. Bodrean Adrian Ref. Sarb Doina

SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA HUNEDOARA, organizeaza concurs in data de 13.09.2021, ora 9.00, pentru ocuparea urmatorului post vacant de inginer mecanic debutant

Antet

ANUNT

SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA HUNEDOARA, organizeaza concurs in data de 13.09.2021, ora 9.00, pentru ocuparea urmatorului post vacant pe perioada nedeterminata:

 • 1 post vacant de inginer mecanic debutant – Serviciul miscare si Exploatare Auto, Atelier Intretinere si reparatii auto, Revizie tehnica – Substatia Hunedoara

Principalele cerinte ale postului stabilite potrivit prevederior din fisa postului sunt:
studii superioare de lunga durata cu diploma de licenta;

Documente solicitate candidatilor pentru inscrierea la concurs:

a) cerere inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz; c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice;
d) copia carnetului de munca, conforma cu originalul, sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca – extras Revisal dupa ianuarie 2011,in meserie si/sau in specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza ( caz in care pana la desfasurarea primei probe se depune cazierul judiciar) , certificat de integritate comportamentala, eliberat de politie.
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 30 zile calendaristice anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate (Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.);
g) curriculum vitae;
h) alte documente relevante pentru desfasurarea concursului;
i) taxa participare – 50 RON
Actele prevazute la lit. b), c) si d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

Documentelele pentru inscrierea la concurs se depun din data de 23.08.2021 pana inclusiv in data de 03.09.2021 la ora 12,30 ( de luni pana joi intre orele 8,00- 14,30, vineri intre orele 8,00 – 12,30) la sediul Serviciului Judetean de Ambulanta Hunedoara, str. Depozitelor, nr.3, birou R.U.N.O.S.

Pentru a participa la concursul pentru ocuparea postului de inginer mecanic debutant, candidatii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

Conditii generale:

a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditii specifice:
Conform fisei postului de inginer mecanic debutant – Serviciul miscare si Exploatare Auto, Atelier Intretinere si reparatii auto, Revizie tehnica – Substatia Hunedoara

Tipul probelor de concurs:
a) selectia dosarelor de inscriere: – in data de 06.09.2021, ora 9.00;
b) proba scrisa : – in data de 13.09.2021, ora 9.00;
c) interviul: – in data de 16.09.2021, ora 09.00.

Proba scrisa consta intr-un test grila care se desfasoara pe durata a cel mult 2 ore si va cuprinde 20 de intrebari cu unul sau mai multe raspunsuri corecte. Fiecare intrebare corecta este punctata cu 5 puncte.
Interviul se realizeaza conform planului de interviu intocmit de comisia de concurs.

Se pot prezenta la urmatoarea etapa numai candidatii declarati admisi la etapa precedenta.

Punctajul maxim acordat pentru fiecare proba este de 100 de puncte.
Candidatii trebuie sa obtina la fiecare proba minimum 50 de puncte.

Comunicarea rezultatelor se va efectua in termen de maxim o ora de la finalizarea fiecarei etape prin afisarea la sediul institutiei si pe pagina de internet (www.ambulantahunedoara.ro).

Dupa afisarea rezultatelor candidatii nemultumiti pot depune contestatie in termen de cel mult o zi lucratoare de la data afisarii rezultatelor selectiei dosarelor, a probei scrise, a peobei practice ori a interviului, sub sanctiunea decaderii din acest drept.
Comunicarea rezultatelor la contestatiile depuse se efectueaza in termen de maximum o zi lucratoare de la expirarea termenului pentru depunerea contestatiilor prin afisare la sediul institutiei si pe pagina de internet (www.ambulantahunedoara.ro).

Rezultatele finale se afiseaza la sediul institutiei si pe pagina de internet (www.ambulantahunedoara.ro) in termen de maximum o zi lucratoare de la expirarea termenului pentru depunerea contestatiilor pentru ultima proba.

Bibliografia:

 • OUG nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  HG nr.1391/2006, modificată și actualizată, pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2002;
 • Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, actualizată – Titlul IV – “ Sistemul național de asistență medicală de urgență și de prim ajutor calificat”, modificata si completata;
 • Ordinul nr. 2011/2007 privind unele măsuri în asistența medicală de urgență prespitalicească;
 • Ordinul nr. 2021/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare ale titlului IV “ Sistemul național de asistență medicală de urgență și de prim ajutor calificat ”din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, modificat si completat;
 • Legea nr. 319/2006 a securitatii și sănătatii în muncă, modificata si completata;
 • HG nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, modificata si completata;
 • Legea 53/2003 – Codul Muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;
 • Ordinul nr.14/1982 pentru aprobarea normativului privind consumul de combustibil si ulei pentru automobile ;
  Automobile construcție, întreținere și reparare – Gheorghe Frățilă, Mariana Frățilă și Sterian Samoilă – Editura Didactică și Pedagogică – 2011.

Manager General
Dr. Filimon Valeria – Cristina

Birou R.U.N.O.S.
Ec. Nita Angela

Rezultatele la proba scrisă din 09.08.2021 în vederea promovării de la functia de sofer autosanitara I la functia de ambulantier si sofer autosanitara II la functia de sofer autosanitara I,

Antet

ANUNȚ

In urma examenului de promovare sustinut in data de 09.08.2021, ora 10,00, la proba scrisa in vederea promovarii de la functia de sofer autosanitara I la functia de ambulantier si sofer autosanitara II la functia de sofer autosanitara I, rezultatele au fost urmatoarele:

Nr. crt.

Numele si prenumele

Substatia

Funcția

Punctaj proba scrisă

Promovat/nepromovat

1

Banciu Cristian Dinu

Brad

Sofer autos. I

75

Promovat – Ambulantier

2

Bratina Gabriel Craciun

Brad

Sofer autos. I

85

Promovat – Ambulantier

3

Uritoiu Adrian Calin

Orăștie

Sofer autos. I

70

Promovat – Ambulantier

4

Rus Ioan Alexandru

Hunedoara

Sofer autos. II

73

Promovat – Șofer autos. I

Manager General
Dr. Filimon Valeria Cristina

Birou RUNOS
Ref. Sarb Doina

Declaratii de avere și interese 2021

Declarațiile de avere

 1. Declaratia de avere Filimon D. Valeria Cristina – Manager
 2. Declaratia de avere ILLES G. GEORGETA-GABRIELA – Asistent sef
 3. Declaratia de avere Stoicescu G. Claudiu – Director tehnic l
 4. Declaratia de avere Tici G. Emil Florin – Sef serviciu
 5. Declaratia rectificativa de avere Bodrean I. Adrian – Director economic

Declarațiile de interese

 1. Declaratia de interese Filimon D. Valeria Cristina – Manager
 2. Declaratia de interese ILLES G. GEORGETA-GABRIELA – Asistent sef
 3. Declaratia de interese Stoicescu G. Claudiu – Director tehnic l
 4. Declaratia de interese Tici G. Emil Florin – Sef serviciu
 5. Declaratia rectificativa de interese Bodrean I. Adrian – Director economic

Examen in data de 09.08.2021, ora 10.00, pentru promovarea a 3 soferi autosanitara I la functia de ambulantier si un sofer autosanitara II la functia de sofer autosanitara I

Antet

ANUNT ORGANIZARE EXAMEN PROMOVARE

SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA HUNEDOARA, cu sediul in Deva, str. Depozitelor, nr.3, conform H.G. nr.286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, organizeaza examen in data de 09.08.2021, ora 10.00, pentru promovarea a 3 soferi autosanitara I la functia de ambulantier si un sofer autosanitara II la functia de sofer autosanitara I .

Conditii specifice de promovare din sofer autosanitara I in ambulantier:
– diploma de bacalaureat
– permis de conducere sofer profesionist – cat.B si C
– diploma de absolvire a cursului de ambulantier
– 6 ani vechime ca sofer profesionist si cel putin 3 ani ca sofer autosanitara I
– calificative de bine si foarte bine de cel putin doua ori in ultimii 3 ani

Conditii specifice de promovare din sofer autosanitara II in sofer autosanitara I:
– diploma de bacalaureat
– permis de conducere sofer profesionist – cat.B si C
– diploma de absolvire a cursului de ambulantier
– 6 ani vechime ca sofer profesionist din care 3 ani ca sofer autosanitara II
– calificative de bine si foarte bine de cel putin doua ori in ultimii 3 ani

Examenul se va desfasura in data de 09.08.2021, la ora 10,00, din urmatoarea bibliografie de examen:
1. “ Ordonanta de Urgenta nr.195/ 2002, modificata si completata si Regulamentul de aplicare”
2. „ Curs de prim ajutor – capitolul 2 – Igiena si protectia salvatorului
– capitolul 5 – Mobilizarea victimelor
– capitolul 8 – RCP (resuscitare cardio – pulmonara) si circulatia
3. „Ordin M.S.P. nr.2011/22.11.2007 privind unele masuri in asistenta medicala de urgenta prespitaliceasca”

Examenul va consta in completarea unui chestionar de circulatie si completarea unui chestionar medical a cate 10 intrebari, ce va fi stabilit de comisia de examinare.
Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte, punctajul maxim este de 100 de puncte.
Examenul se va organiza la sediul Serviciului Judetean de Ambulanta Hunedoara din loc. Deva, str. Depozitelor, nr.3.

Manager General,
Dr. Filimon Valeria Cristina

Birou R.U.N.O.S.,
Ref. Sarb Doina


Rezultatul examenului sustinut in data de 20.07.2021, ora 9,00 , la proba scrisa in vederea promovarii de la functia de asistent medical debutant PL la functia de asistent medical PL

Antet

ANUNȚ

In urma examenului sustinut in data de 20.07.2021, ora 9,00 , la proba scrisa in vederea promovarii de la functia de asistent medical debutant PL la functia de asistent medical PL la Substatia Hunedoara, rezultatul a fost urmatorul:

Nr.crt. Nume/Prenume Punctaj proba scrisa Promovat/Nepromovat
1 SOMLEA MONICA – LAVINIA 70 PROMOVAT

Manager General,
Dr. Filimon Valeria – Cristina

Birou RUNOS
Ec. Nita Angela


Rezultatele interviului sustinut in data de 13.07.2021, pentru ocuparea a 7(sapte ) posturi vacante de soferi autosanitara

Antet

ANUNȚ

In urma interviului sustinut in data de 13.07.2021, ora 9,00, pentru ocuparea a 7(sapte ) posturi vacante de soferi autosanitara la Statia centrala Deva 1 post de sofer autos.I , Substatia Hateg 2 posturi de sofer autos.II, Substatia Brad 2 posturi de sofer autos.II, Substatia Orastie 1 post de sofer autos.II), Substatia Petrosani 1 post de sofer autos.I, rezultatele sunt:

Nr. crt.

Numele si prenumele

Statia /substatia / candidat inscris

Punctaj proba scrisa

Punctaj proba practica

Punctaj interviu

Punctaj final

Admis/Respins

1

BRADEAN MARIN

Brad

82

88

35

Respins

2

CIRCO CRISTIAN – SORIN

Brad

98

100

98

98,5

Admis

3

DUMITRESCU DANIEL- AURELIAN

Hateg

54

91

26

­-

Respins

4

DUMITRESCU ION – VALERIU

Hateg

96

100

93

95,5

Admis

5

DREPTATE IOAN – DANUT

Orastie

76

91

44

_

Respins

6

GALATI DANIEL

Orastie

82

100

89

90

Admis

7

GHIORGHIES MIHAI – ALEXANDRU

Petrosani

64

85

Absent

_

Absent

8

MARC COSMIN – ANTON

Orastie

70

94

Absent

_

Absent

9

MIHET CALIN – GHEORGHE

Brad

72

85

16

_

Respins

10

MIRON CIPRIAN

Hateg

66

91

41

_

Respins

11

MOISIN – BOTEZAN ALEXANDRU

Hateg

54

88

Absent

_

Absent

12

OPREA ROMAN – LAUREAN

Brad

92

100

92

94

Admis

13

POPA DANIEL – IOAN

Orastie

78

94

55

70,5

Respins

14

SPAFIU VASILE – SORINEL

Petrosani

90

100

93

94

Admis

15

STANCULESC CALIN – PETRU

Hateg

76

100

Absent

_

Absent

16

SUCIU GABRIEL

Deva

92

100

98

97

Admis

17

SUTEU MARIUS – COSMIN

Brad

74

85

Absent

_

Absent

18

VLAICONI ADRIAN – CRISTINEL

Hateg

98

100

90

94,5

Admis

Manager General,
Dr. Filimon Valeria – Cristina

Birou RUNOS,
Ec. Nita Angela


Rezultatul concursului sustinut la proba scrisa /practica si interviu din data de 12.07.2021, pentru ocuparea a 1 post vacant de operator registrator de urgenta la Statia centrala Deva

Antet


ANUNT

In urma concursului sustinut la proba scrisa /practica si interviu din data de 12.07.2021 ora 9,00 , pentru ocuparea a 1 post vacant de operator registrator de urgenta la Statia centrala Deva – Dispecerat Medical rezultatatele au fost urmatoarele:

Nr.crt. Nume/Prenume Punctaj proba scrisa Punctaj proba practica Punctaj interviu Punctaj final Admis/Respins
1 SABAU LIVIU – FLORIN 90 80 94,33 89,66 ADMIS

Manager General,
Dr. Filimon Valeria – Cristina

Birou RUNOS,
Ec. Nita Angela