Rezultatul selecției de dosare în vederea ocupării unor posturi vacante de șoferi autosanitară II care a avut loc în data de 03.02.2021

SERVICIUL JUDEȚEAN DE AMBULANȚĂ HUNEDOARA

ANUNȚ

In conformitate cu art. 11 din Legea 55/2020 privind únele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de Covid-19, Ordinul 905/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea fara concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din M.S si unitatile aflate in subordinea, coordonarea si sub autoritatea M.S, inclusiv functiile publice de executie si conducere, pe perioada determinata, comisia de selectie constituita prin decizia nr.182/09.11.2020 a procedat la selectia dosarelor depuse si constata indeplinirea conditiilor necesare de ocupare a 1 (unu) post vacant de sofer autosanitara II, Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat – Statia centrala Deva, 1 (unu) post vacant de sofer autosanitara II, Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat – Substatia Brad , 1 (unu) post vacant de sofer autosanitara II, Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat – Substatia Orastie, 1 (unu) post vacant de sofer autosanitara I Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat – Substatia Petrosani si 2(doua) posturi de soferí autosanitara II Compartiment de consultatii de urgenta si transport sanitar neasistat – Substatia Hateg, selectie care a avut loc in data de 03.02.2021, ora 9.00.

Pt. postul vacant de sofer autosanitara II, Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat – Statia centrala Deva, s-au inscris urmatorii:

 • dosarul de inscriere nr. 335/01.02.2021 al dlui. Butas Tudor la Statia centrala Deva – ADMIS

 • dosarul de inscriere nr. 344/02.02.2021 al dlui. Radulea Florin – Vasile la Statia centrala Deva – ADMIS

 • dosarul de inscriere nr. 347/02.02.2021 al dlui. Dandea Marius – Nicolae la Statia centrala Deva – ADMIS

Pt. postul vacant de sofer autosanitara II, Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat – Substatia Brad, s-au inscris urmatorii:

 • dosarul de inscriere nr. 331/01.02.2021 al dlui Nedea Razvan – Alexandru la Substatia Brad – ADMIS

 • dosarul de inscriere nr. 333/01.02.2021 al dlui. Simedrea Sorin – Nicolae la Substatia Brad – ADMIS

 • dosarul de inscriere nr. 342/02.02.2021 al dlui. Ciocan Sorin – Ioan la Substatia Brad – ADMIS

Pt. postul vacant de sofer autosanitara II, Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat – Substatia Orastie, s-au inscris urmatorii:

 • dosarul de inscriere nr. 334/01.02.2021 al dlui. Pipa Ioan – Claudiu la Substatia Orastie – ADMIS

 • dosarul de inscriere nr. 343/02.02.2021 al dlui. Magda Danut – Ioan la Substatia Orastie – ADMIS

Pt. postul vacant de sofer autosanitara I, Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat – Substatia Petrosani, s-au inscris urmatorii:

 • dosarul de inscriere nr. 332/01.02.2021 al dlui .Popescu Constantin – Adrian la Substatia Petrosani – ADMIS

Pt. 2(doua) posturi vacante de sofer autosanitara II, Compartiment de consultatii de urgenta si transport sanitar neasistat – Substatia Hateg, s-au inscris urmatorii:

 • dosarul de inscriere nr. 337/02.02.2021 al dlui. Vlaiconi Adrian – Cristinel la Substatia Hateg – ADMIS

 • dosarul de inscriere nr. 338/01.02.2021 al dlui Dumitrescu Ion – Valeriu la Substatia Hateg – ADMIS

 • dosarul de inscriere nr. 339/01.02.2021 al dlui. Miron Ciprian la Substatia Hateg – ADMIS

 • dosarul de inscriere nr. 340/01.02.2021 al dlui. Iorgoni Cornel – Alin la Suubstatia Hateg – ADMIS

 • dosarul de inscriere nr. 341/01.02.2021 al dlui. Cuciula Alin la Substatia Hateg – ADMIS

 • dosarul de inscriere nr. 348/02.02.2021 al dlui. Liuba Simion la Substatia Hateg – ADMIS

Pentru departajare, in data de 09.02.2021, ora 9.00, va avea loc proba de interviu si conducere autosanitara pentru posturile vacante de sofer autosanitara.

La dosarele cu nr.331/01.02.2021 a d-lui Simedrea Sorin – Nicolae inscris pentru ocuparea postului vacant de sofer autosanitara II la Substatia Brad si dosarul cu nr.341/01.02.2021 a d-lui Cuciula Alin inscris pentru ocuparea postului vacant de sofer autosanitara II la Substatia Hateg, avand in vedere adeverintele medicale prezentate la dosar trebuie sa se prezinte pentru precizari medicale la medicul de intreprindere al Serviciului Judetean de Ambulanta Hunedoara – dr. Ciotlos Sinoi Lucia, Cabinetul medical – Loc. Deva, Str. Avram Iancu, bl.H3, parter, program: joi de la 14 la 19.

Bibliografie interviu :

1.Ordonanta de Urgenta nr.195/ 2002, modificata si completata si Regulamentul de aplicare;

2.Curs prim ajutor (site MS)

Presedinte:
Dr. Filimon Valeria – Cristina 
manager general, SJA HD

Membrii:
Ing. Stoicescu Claudiu
dir.tehnic, SJA HD

Ing. Tici Emil
sef serv Miscare si exploatare auto

Secretar:

Ec. Nita Angela
birou R.U.N.O.S.

Obs. Sindicat :

Ciuica Petrisor
lider sindicat

Selectie de personal in vederea ocuparii fara concurs, pe perioada determinata, a 6 posturi de șofer ambulanță

SERVICIUL JUDEȚEAN DE AMBULANȚĂ HUNEDOARA

ANUNȚ

SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA HUNEDOARA, organizeaza in conformitate cu prevederile art. 11 din Legea nr.55/2020 privind únele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID -19, selectia de personal in vederea ocuparii fara concurs, pe perioada determinata, in contextul instituirii starii de alerta pe teritoriul Romaniei a urmatoarelor posturi vacante:

 • 1 (unu) post vacant de sofer autosanitara II, Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat – Statia centrala Deva.

 • 1 (unu) post vacant de sofer autosanitara II, Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat – Substatia Brad.

 • 1 (unu) post vacant de sofer autosanitara II, Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat – Substatia Orastie.

 • 1 (unu) post vacant de sofer autosanitara I, Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat – Substatia Petrosani.

 • 2 (doua) posturi de soferi autosanitara II, Compartiment de consultatii de urgenta si transport sanitar neasistat – Substatia Hateg

In termen de doua zile lucratoare de la data publicarii anuntului (pana la data de 02.02.2021, ora 14.30), candidatii trimit pe adresa de email salarizareamb@yahoo.ro, documéntele solicitate in prezentul anunt, in vederea selectiei dosarelor.

Selectia dosarelor va avea loc in data de ­­­­­­­­­­­­­­03.02.2021, ora 9.00 la sediul Serviciului Judetean de Ambulanta Hunedoara de catre o comisie stabilita, cu afisarea rezultatului admis sau respins.

Rezultatul va fi publicat in máximum 24 de ore de la data selectiei dosarelor, in data de 04.02.2021.

In cazul in care sunt depuse si admise mai multe dosare pentru acelasi post, incadrarea se va face in urma unui interviu, la o data anuntata ulterior selectiei dosarelor.

Bibliografie interviu:

Ordonanta de Urgenta nr.195/ 2002, modificata si completata si Regulamentul de aplicare

– Curs prim ajutor (site MS)

Principalele cerinte ale postului de sofer autosanitara stabilite potrivit prevederior din fisa postului sunt:

 • studii medii – diploma de bacalaureat sau diploma de absolvire

 • permis de conducere pentru sofer profesionist valabil pentru autovehicule din

categoriile B si C;

 • 3 ani/6 ani vechime ca sofer profesionist (3 ani vechime pentru sofer autosanitara II, 6 ani vechime pentru sofer autosanitara I)

 • certificat de absolvire a cursului de ambulantier

Actele necesare în vederea ocupării, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante sunt:

– cererea, în care se menționează postul pentru care dorește să concureze, însoțită de declarația privind consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), cu modificările ulterioare – anexele nr. 2 și 4 ;

– copia actului de identitate în termen de valabilitate, certificat de naștere, certificat de căsătorie, după caz;

copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari,precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice – permis de conducere; diploma de absolvire a cursului de ambulantier conform ordinului M.S. priviind infiintarea Scolii de Ambulantieri in cadrul Serviciului de Ambulanta

Bucuresti – Ilfov; precum si in alte servicii judetene de ambulanta acreditate prin ordin al Ministrului Sanatatii; aviz psihologic, aviz medical pentru siguranta circulatiei pentru conducatori auto;

– copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverințe care atestă vechimea în muncă –extras Revisal dupa ianuarie 2011 (vizat ITM) , în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

– cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să îl facă incompatibil cu funcția pentru care candidează – anexa nr. 3 la prezenta metodologie;

– adeverința medicală eliberată de medicul de familie sau certificat medical eliberate cu cel mult 30 de zile calendaristice anterior derularii concursului, din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează (se acceptă și documentul primit pe e-mail de la medicul de familie al candidatului)

( Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formularul standard stabilit de Ministerul Sanatatii);

– curriculum vitae, model comun european;

Pentru a participa la selectia in vederea ocuparii postului de sofer autosanitara, candidatul trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

Conditii generale:

  a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;

b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;

c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;

d) are capacitate deplina de exercitiu;

e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;

f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditii specifice:

Conform fisei postului de sofer autosanitara la Serviciul de Ambulanta.

Informatii suplimentare la sediul Serviciului de Ambulanta Judetean Hunedoara, str. Depozitelor, nr.3, birou R.U.N.O.S., telefon 0254/221550.

Anexele privind inscrierea la concurs se gasesc atasate la anunt.
Deschide aici anexe inscriere soferi

Manager General,
Dr. Filimon Valeria Cristina

Director Economic,
 Ec. Bodrean Adrian

Intocmit,
Birou R.U.N.O.S.,
Ec. Nita Angela

Rezultatele examenului de promovare în functia de asistent medical PL

SERVICIUL JUDEȚEAN DE AMBULANȚĂ HUNEDOARA

ANUNȚ

In urma examenului sustinut in data de 27.01.2021, in vederea promovarii de la functia de asistent medical debutant PL la functia de asistent medical PL , rezultatele au fost urmatoarele:

Nr. Crt. Nume/Prenume Punctaj promovat/nepromovat
1 COSMELEATA ANCA – MARIA 84 PROMOVAT
2 BUJU GABRIEL – ALIN 78 PROMOVAT
       
  Manager general   Birou RUNOS
  Dr. Filimon Valeria   Ec. Nita Angela

Rezultatul examenului de promovare în functia de operator registrator de urgență

SERVICIUL JUDEȚEAN DE AMBULANȚĂ HUNEDOARA

ANUNȚ

In urma examenului sustinut in data de 27.01.2021, in vederea promovarii de la functia de operator registrator de urgenta debutant la functia de operato registrator de urgenta, rezultatele au fost urmatoarele:

Nr. Crt. Nume/Prenume Punctaj promovat/nepromovat
1 SABAU LIVIU – FLORIN   PROMOVAT
       
       
  Manager general   Birou RUNOS
  Dr. Filimon Valeria   Ec. Nita Angela

Rezultatele în urma interviului pentru ocuparea unui post vacant de inginer mecanic debutant – Substatia Hunedoara

SERVICIUL JUDEȚEAN DE AMBULANȚĂ HUNEDOARA

ANUNȚ

In conformitate cu art. 11 din Legea 55/2020 privind únele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de Covid-19, Ordinul 905/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea fara concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din M.S si unitatile aflate in subordinea, coordonarea si sub autoritatea M.S, inclusiv functiile publice de executie si conducere, pe perioada determinata, comisia de selectie constituita prin decizia nr. 14/13.01.2021 a procedat la organizarea unei probe de interviu pentru postul vacant de inginer mecanic debutant – Serviciu miscare si Exploatare Auto, Atelier Intretinere si reparatii auto, Revizie tehnica – Substatia Hunedoara, avand in vedere ca in urma selectiei, care a avut loc in data de 18.01.2021, ora 9.00, au fost admise doua dosare.

In urma interviului pentru ocuparea unui post vacant de inginer mecanic debutant – Serviciu miscare si Exploatare Auto, Atelier Intretinere si reparatii auto, Revizie tehnica – Substatia Hunedoara, rezultatele au fost urmatoarele:

Nr. Crt.

Nume/Prenume

Punctaj interviu

Admis/Respins

1.

NAN FLAVIUS – IUSTIAN

98

ADMIS

2.

STEFANESCU FLORIN – SORIN

ABSENT

Presedinte:
Dr. Filimon Valeria – Cristina – manager general – SJA HD

Membrii:
Ing. Stoicescu Claudiu –director tehnic – S.J.A. HD
Ing. Tici Emil – inginer mec. II – sef serv. cu deleg,- Serv. Misc. si Exploat. Auto – S.J.A. HD

Secretar:
Ec. Nita Angela – birou R.U.N.O.S. – SJA HD

Observator sindicat:
Ciuica Petrisor – líder sindicat

Rezultatul selectiei dosarelor depuse pentru ocupare a postului vacant de inginer mecanic debutant – Substația Hunedoara

SERVICIUL JUDEȚEAN DE AMBULANȚĂ HUNEDOARA

ANUNȚ

In conformitate cu art. 11 din Legea 55/2020 privind únele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de Covid-19, Ordinul 905/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea fara concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din M.S si unitatile aflate in subordinea, coordonarea si sub autoritatea M.S, inclusiv functiile publice de executie si conducere, pe perioada determinata, comisia de selectie constituita prin decizia nr.14/13.01.2021 a procedat la selectia dosarelor depuse si constata indeplinirea conditiilor necesare de ocupare a postului vacant de inginer mecanic debutantServiciu miscare si Exploatare Auto, Atelier Intretinere si reparatii auto, Revizie tehnica – Substatia Hunedoara, perioada determinata, selectie care a avut loc in data de 18.01.2021, ora 9.00.

 • dosarul de inscriere nr. 141/14.01.2021 al d-lui Stefanescu Florin – Sorin – ADMIS

 • dosarul de inscriere nr. 148/15.01.2021 al d-lui Nan Flavius – Iustian – ADMIS

Pentru departajare, in data de 21.01.2021, ora 9.00 va avea loc proba de interviu pentru postul de inginer mecanic debutant – Serviciu miscare si Exploatare Auto, Atelier Intretinere si reparatii auto, Revizie tehnica – Substatia Hunedoara, avand in vedere ca in urma selectiei au fost admise doua dosare.

Presedinte:
Dr. Filimon Valeria – Cristina – manager general, SJA HD

Membrii:
Ing. Stoicescu Claudiu – director tehnic S.J.A. HD

Ing. Tici Emil – inginer II sef serv. cu deleg. – Serv. miscare si Exploatare Auto, SJA Hunedoara

Secretar:
Ec. Nita Angela – birou R.U.N.O.S.

Observator sindicat:
Ciuica Petrisor – líder sindical

Examen pentru promovarea in functia de operator registrator de urgenta

SERVICIUL JUDEȚEAN DE AMBULANȚĂ HUNEDOARA

ANUNȚ

SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA HUNEDOARA, organizeaza examen in data de 27.01.2021, ora 10.00, la sediul Serviciului Judetean de Ambulanta Hunedoara, loc. Deva, str. Depozitelor, nr.3, pentru promovarea in functia de operator registrator de urgenta la implinirea a sase luni de activitate:

Principalele cerinte ale postului de operator registrator de urgenta sunt:
– diploma de bacalaureat
– certificat de radiotelefonist sau telefonist
– 6 luni vechime in specialitate “operator registrator de urgenta”

Bibliografía:

 1. Legea 95/2006 – capitolul IVO.M.S. nr.1092/2006
 2. O.M.S. nr.2021/2008
 3. Curs de prim ajutor (site MS)

Examenul va consta intr-o proba scrisa care consta in 20 intrebari notate fiecare cu 5 puncte. Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte, punctajul maxim de este de 100 de puncte.

Informatii suplimentare la sediul Serviciului Judetean de Ambulanta Hunedoara, birou RUNOS.

Manager General,
Dr. Filimon Valeria Cristina

Director Economic
Ec. Bodrean Adrian

Birou R.U.N.O.S.,
Ec. Nita Angela

Examen pentru promovarea in functia de asistent medical generalist PL a doi asistenti medicali generalisti debutanti

SERVICIUL JUDEȚEAN DE AMBULANȚĂ HUNEDOARA

ANUNȚ

SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA HUNEDOARA, organizeaza examen in data de 27.01.2021, ora 9.00, la sediul Serviciului Judetean de Ambulanta Hunedoara, loc. Deva, str. Depozitelor, nr.3, pentru promovarea in functia de asistent medical generalist PL a doi asistenti medicali generalisti debutanti PL la implinirea a sase luni de activitate:

Principalele cerinte ale postului de asistent medical sunt:

– diploma de scoala sanitara postliceala
– 6 luni vechime in specialitate “asistent medical generalist”

Bibliografía:

 1. Vademecum de urgente medico –chirugicale pentru paramedici si asistenti medicali din serviciile de urgenta”

Examenul va consta intr-o proba scrisa care consta in 10 intrebari notate fiecare cu 10 puncte. Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte, punctajul maxim de este de 100 de puncte.

Informatii suplimentare la sediul Serviciului Judetean de Ambulanta Hunedoara, birou RUNOS.

Manager General,
Dr. Filimon Valeria Cristina

Director Economic
Ec. Bodrean Adrian

Birou R.U.N.O.S.,
 Ec. Nita Angela

Concurs in vederea ocuparii fara concurs, pe perioada determinata 1 (unu) post de inginer mecanic debutant – Substatia Hunedoara

SERVICIUL JUDEȚEAN DE AMBULANȚĂ HUNEDOARA

ANUNȚ

ANUNT

SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA HUNEDOARA, organizeaza in conformitate cu prevederile art. 11 din Legea nr.55/2020 privind únele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID -19, selectia de personal in vederea ocuparii fara concurs, pe perioada determinata, in contextul instituirii starii de alerta pe teritoriul Romaniei a urmatorului post temporar vacant:

 • 1 (unu) post vacant de inginer mecanic debutant – Serviciu miscare si Exploatare Auto, Atelier Intretinere si reparatii auto, Revizie tehnica – Substatia Hunedoara

In termen de doua zile lucratoare de la data publicarii anuntului (pana la data de 15.01.2021, ora 12.30), candidatii trimit pe adresa de email salarizareamb@yahoo.ro, documéntele solicitate in prezentul anunt, in vederea selectiei dosarelor.

Selectia dosarelor va avea loc in data de 18.01.2021, ora 9.00 la sediul Serviciului Judetean de Ambulanta Hunedoara de catre o comisie stabilita, cu afisarea rezultatului admis sau respins.

Rezultatul va fi publicat in máximum 24 de ore de la data selectiei dosarelor, in data de 19.01.2021.

In cazul in care sunt depuse si admise mai multe dosare pentru acelasi post, incadrarea se va face in urma unui interviu, la o data anuntata ulterior selectiei dosarelor.

Bibliografie interviu:

 • Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, actualizată – Titlul IV – Sistemul național de asistență medicală de urgență și de prim ajutor calificat;

 • Ordinul nr. 2011/2007 privind unele măsuri în asistența medicală de urgență prespitalicească;

 • Ordinul nr. 2021/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare ale titlului IV Sistemul național de asistență medicală de urgență și de prim ajutor calificat ”din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății;

 • Ordinul nr.14/1982 pentru aprobarea normativului privind consumul de combustibil si ulei pentru automobile.

Principalele cerinte ale postului de inginer mecanic debutant (Serviciu miscare si Exploatare Auto, Atelier Intretinere si reparatii auto, Revizie tehnica – Substatia Hunedoara) stabilite potrivit prevederior din fisa postului sunt:

 • Studii superioare de lunga durata cu diploma de licenta

Actele necesare în vederea ocupării, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante sunt:

– cererea, în care se menționează postul pentru care dorește să concureze, însoțită de declarația privind consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), cu modificările ulterioare – anexele nr.2 și 4 ;

– copia actului de identitate în termen de valabilitate, certificat de naștere, certificat de căsătorie, după caz;

– copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului,

– copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverințe, extras Revisal dupa ianuarie 2011, care atestă vechimea în muncă –în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

– cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să îl facă incompatibil cu funcția pentru care candidează – anexa nr. 3 la prezenta metodologie;

– adeverința medicală eliberată de medicul de familie sau certificat medical eliberate cu cel mult 30 de zile calendaristice anterior derularii concursului, din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează (se acceptă și documentul primit pe e-mail de la medicul de familie al candidatului)

( Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formularul standard stabilit de Ministerul Sanatatii);

– curriculum vitae, model comun european;

Pentru a participa la concursul in vederea ocuparii postului de inginer mecanic debutant, candidatul trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

Conditii generale:

  a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;

b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;

c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;

d) are capacitate deplina de exercitiu;

e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;

f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditii specifice:

Conform fisei postului de inginer mecanic debutant, Serviciu miscare si Exploatare Auto, Atelier Intretinere si reparatii auto, Revizie tehnica la Serviciul Judetean de Ambulanta Hunedoara.

Informatii suplimentare la sediul Serviciului de Ambulanta Judetean Hunedoara, str. Depozitelor, nr.3, birou R.U.N.O.S., telefon 0254/221550.

Anexele privind inscrierea la concurs se gasesc atasate la anunt.

Manager General,
Dr. Filimon Valeria Cristina

Director Economic Birou
Ec. Bodrean Adrian

R.U.N.O.S.,
 Ec. Nita Angela

Descarcă aici formularele anexă pentru înscriere

Rezultatul selecției de dosare din 25.11.2020 pentru ocuparea unui post vacant de economist IA

SERVICIUL JUDEȚEAN DE AMBULANȚĂ HUNEDOARA

ANUNȚ

In conformitate cu art. 11 din Legea 55/2020 privind únele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de Covid-19, Ordinul 905/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea fara concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din M.S si unitatile aflate in subordinea, coordonarea si sub autoritatea M.S, inclusiv functiile publice de executie si conducere, pe perioada determinata, comisia de selectie constituita prin decizia nr.192/19.11.2020 a procedat la selectia dosarelor depuse si constata indeplinirea conditiilor necesare de ocupare a pentru postul temporar vacant de economist IA – Compartiment Statistica si Informatica, Statia centrala Deva, perioada determinata, selectie care a avut loc in data de 25.11.2020, ora 9.00.

 • dosarul de inscriere nr. 3814 / 20.11.2020 al dnei. Bode Ioana Alina ADMIS

Presedinte:
Dr. Filimon Valeria – Cristina – manager general, SJA HD

Membrii:
Ec. Bodrean Adrian –director economic S.J.A. HD

Ec. Stinga Mirela – economist IA, S.J.A. HD

Secretar:
Ec. Nita Angela – birou R.U.N.O.S.