Examen pentru promovarea in functia de operator registrator de urgenta

SERVICIUL JUDEȚEAN DE AMBULANȚĂ HUNEDOARA

ANUNȚ

SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA HUNEDOARA, organizeaza examen in data de 27.01.2021, ora 10.00, la sediul Serviciului Judetean de Ambulanta Hunedoara, loc. Deva, str. Depozitelor, nr.3, pentru promovarea in functia de operator registrator de urgenta la implinirea a sase luni de activitate:

Principalele cerinte ale postului de operator registrator de urgenta sunt:
– diploma de bacalaureat
– certificat de radiotelefonist sau telefonist
– 6 luni vechime in specialitate “operator registrator de urgenta”

Bibliografía:

 1. Legea 95/2006 – capitolul IVO.M.S. nr.1092/2006
 2. O.M.S. nr.2021/2008
 3. Curs de prim ajutor (site MS)

Examenul va consta intr-o proba scrisa care consta in 20 intrebari notate fiecare cu 5 puncte. Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte, punctajul maxim de este de 100 de puncte.

Informatii suplimentare la sediul Serviciului Judetean de Ambulanta Hunedoara, birou RUNOS.

Manager General,
Dr. Filimon Valeria Cristina

Director Economic
Ec. Bodrean Adrian

Birou R.U.N.O.S.,
Ec. Nita Angela

Examen pentru promovarea in functia de asistent medical generalist PL a doi asistenti medicali generalisti debutanti

SERVICIUL JUDEȚEAN DE AMBULANȚĂ HUNEDOARA

ANUNȚ

SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA HUNEDOARA, organizeaza examen in data de 27.01.2021, ora 9.00, la sediul Serviciului Judetean de Ambulanta Hunedoara, loc. Deva, str. Depozitelor, nr.3, pentru promovarea in functia de asistent medical generalist PL a doi asistenti medicali generalisti debutanti PL la implinirea a sase luni de activitate:

Principalele cerinte ale postului de asistent medical sunt:

– diploma de scoala sanitara postliceala
– 6 luni vechime in specialitate “asistent medical generalist”

Bibliografía:

 1. Vademecum de urgente medico –chirugicale pentru paramedici si asistenti medicali din serviciile de urgenta”

Examenul va consta intr-o proba scrisa care consta in 10 intrebari notate fiecare cu 10 puncte. Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte, punctajul maxim de este de 100 de puncte.

Informatii suplimentare la sediul Serviciului Judetean de Ambulanta Hunedoara, birou RUNOS.

Manager General,
Dr. Filimon Valeria Cristina

Director Economic
Ec. Bodrean Adrian

Birou R.U.N.O.S.,
 Ec. Nita Angela

Concurs in vederea ocuparii fara concurs, pe perioada determinata 1 (unu) post de inginer mecanic debutant – Substatia Hunedoara

SERVICIUL JUDEȚEAN DE AMBULANȚĂ HUNEDOARA

ANUNȚ

ANUNT

SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA HUNEDOARA, organizeaza in conformitate cu prevederile art. 11 din Legea nr.55/2020 privind únele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID -19, selectia de personal in vederea ocuparii fara concurs, pe perioada determinata, in contextul instituirii starii de alerta pe teritoriul Romaniei a urmatorului post temporar vacant:

 • 1 (unu) post vacant de inginer mecanic debutant – Serviciu miscare si Exploatare Auto, Atelier Intretinere si reparatii auto, Revizie tehnica – Substatia Hunedoara

In termen de doua zile lucratoare de la data publicarii anuntului (pana la data de 15.01.2021, ora 12.30), candidatii trimit pe adresa de email salarizareamb@yahoo.ro, documéntele solicitate in prezentul anunt, in vederea selectiei dosarelor.

Selectia dosarelor va avea loc in data de 18.01.2021, ora 9.00 la sediul Serviciului Judetean de Ambulanta Hunedoara de catre o comisie stabilita, cu afisarea rezultatului admis sau respins.

Rezultatul va fi publicat in máximum 24 de ore de la data selectiei dosarelor, in data de 19.01.2021.

In cazul in care sunt depuse si admise mai multe dosare pentru acelasi post, incadrarea se va face in urma unui interviu, la o data anuntata ulterior selectiei dosarelor.

Bibliografie interviu:

 • Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, actualizată – Titlul IV – Sistemul național de asistență medicală de urgență și de prim ajutor calificat;

 • Ordinul nr. 2011/2007 privind unele măsuri în asistența medicală de urgență prespitalicească;

 • Ordinul nr. 2021/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare ale titlului IV Sistemul național de asistență medicală de urgență și de prim ajutor calificat ”din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății;

 • Ordinul nr.14/1982 pentru aprobarea normativului privind consumul de combustibil si ulei pentru automobile.

Principalele cerinte ale postului de inginer mecanic debutant (Serviciu miscare si Exploatare Auto, Atelier Intretinere si reparatii auto, Revizie tehnica – Substatia Hunedoara) stabilite potrivit prevederior din fisa postului sunt:

 • Studii superioare de lunga durata cu diploma de licenta

Actele necesare în vederea ocupării, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante sunt:

– cererea, în care se menționează postul pentru care dorește să concureze, însoțită de declarația privind consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), cu modificările ulterioare – anexele nr.2 și 4 ;

– copia actului de identitate în termen de valabilitate, certificat de naștere, certificat de căsătorie, după caz;

– copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului,

– copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverințe, extras Revisal dupa ianuarie 2011, care atestă vechimea în muncă –în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

– cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să îl facă incompatibil cu funcția pentru care candidează – anexa nr. 3 la prezenta metodologie;

– adeverința medicală eliberată de medicul de familie sau certificat medical eliberate cu cel mult 30 de zile calendaristice anterior derularii concursului, din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează (se acceptă și documentul primit pe e-mail de la medicul de familie al candidatului)

( Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formularul standard stabilit de Ministerul Sanatatii);

– curriculum vitae, model comun european;

Pentru a participa la concursul in vederea ocuparii postului de inginer mecanic debutant, candidatul trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

Conditii generale:

  a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;

b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;

c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;

d) are capacitate deplina de exercitiu;

e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;

f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditii specifice:

Conform fisei postului de inginer mecanic debutant, Serviciu miscare si Exploatare Auto, Atelier Intretinere si reparatii auto, Revizie tehnica la Serviciul Judetean de Ambulanta Hunedoara.

Informatii suplimentare la sediul Serviciului de Ambulanta Judetean Hunedoara, str. Depozitelor, nr.3, birou R.U.N.O.S., telefon 0254/221550.

Anexele privind inscrierea la concurs se gasesc atasate la anunt.

Manager General,
Dr. Filimon Valeria Cristina

Director Economic Birou
Ec. Bodrean Adrian

R.U.N.O.S.,
 Ec. Nita Angela

Descarcă aici formularele anexă pentru înscriere

Rezultatul selecției de dosare din 25.11.2020 pentru ocuparea unui post vacant de economist IA

SERVICIUL JUDEȚEAN DE AMBULANȚĂ HUNEDOARA

ANUNȚ

In conformitate cu art. 11 din Legea 55/2020 privind únele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de Covid-19, Ordinul 905/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea fara concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din M.S si unitatile aflate in subordinea, coordonarea si sub autoritatea M.S, inclusiv functiile publice de executie si conducere, pe perioada determinata, comisia de selectie constituita prin decizia nr.192/19.11.2020 a procedat la selectia dosarelor depuse si constata indeplinirea conditiilor necesare de ocupare a pentru postul temporar vacant de economist IA – Compartiment Statistica si Informatica, Statia centrala Deva, perioada determinata, selectie care a avut loc in data de 25.11.2020, ora 9.00.

 • dosarul de inscriere nr. 3814 / 20.11.2020 al dnei. Bode Ioana Alina ADMIS

Presedinte:
Dr. Filimon Valeria – Cristina – manager general, SJA HD

Membrii:
Ec. Bodrean Adrian –director economic S.J.A. HD

Ec. Stinga Mirela – economist IA, S.J.A. HD

Secretar:
Ec. Nita Angela – birou R.U.N.O.S.

Rezultatul probelor interviu din 24.11.2020, pentru ocuparea unor posturi vacante de șofer autosanitară II

SERVICIUL JUDEȚEAN DE AMBULANȚĂ HUNEDOARA

ANUNȚ

In conformitate cu art. 11 din Legea 55/2020 privind únele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de Covid-19, Ordinul 905/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea fara concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din M.S si unitatile aflate in subordinea, coordonarea si sub autoritatea M.S, inclusiv functiile publice de executie si conducere, pe perioada determinata, comisia de selectie constituita prin decizia nr.191/18.11.2020 a procedat la organizarea unei probe de interviu pentru urmatoarele posturi:

 • 2 (doua) posturi de sofer autosanitara II, Compartiment de consultatii de urgenta si transport sanitar neasistat Statia centrala Deva.

 • 1 (unu) post de sofer autosanitara II, Compartiment de consultatii de urgenta si transport sanitar neasistatSubstatia Brad

 • 1 (unu) post de sofer autosanitara II, Compartiment de consultatii de urgenta si transport sanitar neasistatSubstatia Orastie

 • 2 (doua) posturi de sofer autosanitara II, Compartiment de consultatii de urgenta si transport sanitar neasistat Substatia Hunedoara

 • 3 (trei) posturi de sofer autosanitara II, Compartiment de consultatii de urgenta si transport sanitar neasistat Substatia Petrosani

 • 2 (doua) posturi de sofer autosanitara II, Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat Substatia Petrosani;

In urma interviului din data de 24.11.2020 pentru ocuparea acestora, rezultatele au fost urmatoarele:

I. 2 (doua) posturi de sofer autosanitara II, Compartiment de consultatii de urgenta si transport sanitar neasistat – Statia centrala Deva

Nr. Crt.

Nume/Prenume

Punctaj final

Admis/Respins

1.

Zoica Cristian

90.00

Admis

2.

Biris-Leontescu Andrei

94.50

Admis

3.

Tudor Adrian

48.33

Respins

4.

Siladie Florin

48.66

Respins

II.1 (unu) post de sofer autosanitara II, Compartiment de consultatii de urgenta si transport sanitar neasistat – Substatia Brad

Nr. Crt.

Nume/Prenume

Punctaj final

Admis/Respins

1.

Cosma Emanuel

91.00

Admis

2.

Ciocan Sorin Ioan

48.66

Respins

II1. 1 (unu) post de sofer autosanitara II, Compartiment de consultatii de urgenta si transport sanitar neasistat – Substatia Orastie

Nr. Crt.

Nume/Prenume

Punctaj final

Admis/Respins

1.

Galati Daniel

85.50

Admis

IV.2 (doua) posturi de sofer autosanitara II, Compartiment de consultatii de urgenta si transport sanitar neasistat – Substatia Hunedoara

Nr. Crt.

Nume/Prenume

Punctaj final

Admis/Respins

1.

Barjica Nicolae

95.00

Admis

2.

Oprea Laurian

76.16

Admis

V.3 (trei) posturi de sofer autosanitara II, Compartiment de consultatii de urgenta si transport sanitar asistat/neasistat – Substatia Petrosani

Nr. Crt.

Nume/Prenume

Punctaj final

Admis/Respins

1.

Dumitras Adrian

96.00

Admis

2

Carciumaru Florian

92.50

Admis

3.

Miclaus Bogdan

88.50

Admis

4.

Spafiu Vasile

95.50

Admis

Presedinte:
Dr. Filimon Valeria – Cristina – manager general, S.J.A. HD

Membrii:
Ing. Stoicescu Claudiua – director tehnic, S.J.A. HD

Ing. Tici Emil – sef serviciu Tehnic , S.J.A. HD

Secretar:
Ref.sp. Iaru Ruxandra – birou R.U.N.O.S.

Rezultatul interviurilor din 23.11.2020, pentru ocuparea unor posturi vacante de asistent medical generalist

SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA HUNEDOARA

ANUNȚ

In conformitate cu art. 11 din Legea 55/2020 privind únele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de Covid-19, Ordinul 905/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea fara concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din M.S si unitatile aflate in subordinea, coordonarea si sub autoritatea M.S, inclusiv functiile publice de executie si conducere, pe perioada determinata, comisia de selectie constituita prin decizia nr.186/16.11.2020 a procedat la organizarea unei probe de interviu pentru urmatoarele posturi:
1 (unu) post temporar vacant de asistent medical generalist – Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat – Substatia Petrosani si
2 (doua) posturi temporar vacante de asistent medical generalist debutant- Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat,

avand in vedere ca in urma selectiei care a avut loc in data de 18.11.2020, au fost admise doua dosare pentru postul temporar vacant de asistent medical la Substatia Petrosani iar pentru cele doua posturi temporar vacante de asistent medical generalist debutant au fost admise patru dosare. Pentru cele doua posturi temporar vacante de asistent medical generalist debutant nu s-a organizat interviu fiind admisi ambii candidati.

In urma interviului din data de 23.11.2020, ora 9,00 pentru ocuparea
1 (unu) post temporar vacant de asistent medical generalist – Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat – Substatia Petrosani si
2 (doua) posturi temporar vacante de asistent medical generalist debutant – Statia centrala Deva
, rezultatele au fost urmatoarele:

I. 1 (unu) post temporar vacant de asistent medical generalist – Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat – Substatia Petrosani

Nr. Crt.

Nume/Prenume

Punctaj interviu

Admis/Respins

1.

Manciu Maria

79

Admis

2.

Almajan Vasile

45

Respins

II. 2 (doua) posturi temporar vacante de asistent medical generalist debutant – Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat – Statia centrala Deva

Nr. Crt.

Nume/Prenume

Punctaj interviu

Admis/Respins

1.

Cosmeleata Anca – Maria

91

Admis

2.

Hategan Lidia – Flavia

83

Admis

3.

Ceuca Maria – Estera

75

Respins

4.

Tucan AnaMaria

70

Respins

III. 2 (doua) posturi temporar vacante de asistent medical generalist debutant – Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat – Substatia Hunedoara

Nr. Crt.

Nume/Prenume

Admis/Respins

1.

Somlea Monica – Lavinia

Admis

2.

Buju Gabriel – Alin

Admis

Presedinte:
Dr. Filimon Valeria – Cristina – manager general, S.J.A. HD

Membrii:
As. Sana Margareta – asistent sef, S.J.A. HD

As. Lugojan Marinela – as. med.pr.S, S.J.A. HD

Secretar:
Ref.sp. Iaru Ruxandra – birou R.U.N.O.S.

Rezultatul selecției de dosare pentru ocuparea posturilor vacante de șofer autosanitară II

SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA HUNEDOARA

ANUNȚ

In conformitate cu art. 11 din Legea 55/2020 privind únele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de Covid-19, Ordinul 905/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea fara concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din M.S si unitatile aflate in subordinea, coordonarea si sub autoritatea M.S, inclusiv functiile publice de executie si conducere, pe perioada determinata, comisia de selectie constituita prin decizia nr.192/19.11.2020 a procedat la selectia dosarelor depuse si constata indeplinirea conditiilor necesare de ocupare a:

 • 2 (doua) posturi de sofer autosanitara II, Compartiment de consultatii de urgenta si transport sanitar neasistat Statia centrala Deva.

 • 1 (unu) post de sofer autosanitara II, Compartiment de consultatii de urgenta si transport sanitar neasistat Substatia Brad

 • 1 (unu) post de sofer autosanitara II, Compartiment de consultatii de urgenta si transport sanitar neasistatSubstatia Orastie

 • 2 (doua) posturi de sofer autosanitara II, Compartiment de consultatii de urgenta si transport sanitar neasistat Substatia Hunedoara

 • 3 (trei) posturi de sofer autosanitara II, Compartiment de consultatii de urgenta si transport sanitar neasistat Substatia Petrosani

 • 2 (doua) posturi de sofer autosanitara II, Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat Substatia Petrosani ;
  selectie care a avut loc in data de 19.11.2020, ora 9.00.

Pt. postul de sofer autosanitara II, Compartiment de consultatii de urgenta si transport sanitar neasistat – Statia centrala Deva:

 • dosarul de inscriere nr. 3752/17.11.2020 al dlui. Zoica Cristian la Statia centrala Deva ADMIS

 • dosarul de inscriere nr. 3788/18.11.2020 al dlui. Tudor Adrian la Statia centrala Deva ADMIS

 • dosarul de inscriere nr. 3754/17.11.2020 al dlui. Biris- Leontescu Andrei la Statia centrala Deva ADMIS

 • dosarul de inscriere nr. 3797/18.11.2020 al dlui. Siladie Florin la Statia centrala Deva ADMIS

Pt. postul de sofer autosanitara II, Compartiment de consultatii de urgenta si transport sanitar neasistat – Substatia Brad:

 • dosarul de inscriere nr. 3764 /17.11.2020 al dlui. Cosma Emanuel la Substatia Brad ADMIS

 • dosarul de inscriere nr. 3790 /18.11.2020 al dlui. Ciocan Sorin Ioan la Substatia Brad ADMIS

 • dosarul de inscriere nr. 3791/18.11.2020 al dlui. Oprea Laurian la Substatia Brad ADMIS

Pt. postul de sofer autosanitara II, Compartiment de consultatii de urgenta si transport sanitar neasistat – Substatia Orastie:

 • dosarul de inscriere nr.3796/18.11.2020 al dlui. Galati Daniel la Substatia Orastie ADMIS

Pt. postul de sofer autosanitara II, Compartiment de consultatii de urgenta si transport sanitar neasistat – Substatia Hunedoara:

 • dosarul de inscriere nr. 3786/18.11.2020 al dlui. Barjica Nicolae la Substatia Hunedoara ADMIS

Pt. postul de sofer autosanitara II, Compartiment de consultatii de urgenta si transport sanitar neasistat – Substatia Petrosani:

 • dosarul de inscriere nr. 3753 /17.11.2020 al dlui. Dumitras Adrian la Substatia Petrosani ADMIS

 • dosarul de inscriere nr.3789/18.11.2020 al dlui. Carciumaru Florian la Substatia Petrosani ADMIS

 • dosarul de inscriere nr. 3794 /18.11.2020 al dlui. Miclaus Bogdan la Substatia Petrosani ADMIS

 • dosarul de inscriere nr. 3783/18.11.2020 al dlui. Spafiu Vasile la Substatia Petrosani ADMIS

Dosare respinse ( lipsa documente si cerinte solicitate conform legii ):

 • dosarul de inscriere nr. 3798 /18.11.2020 al dlui Draghiea Calin RESPINS

 • dosarul de inscriere nr.3755 /17.11.2020 al dlui. Burlec Danut RESPINS

 • dosarul de inscriere nr.3785/18.11.2020 al dlui. Vlaiconi Adrian RESPINS

Pentru departajare, in data de 24.11.2020, ora 9.00 va avea loc proba de interviu care va consta in intrebari cu tematica pentru postul de sofer autosanitara si condus autosanitara, pentru toti candidatii admisi.

Bibliografie interviu :

1.Ordonanta de Urgenta nr.195/ 2002, modificata si completata si Regulamentul de aplicare;

2.Curs prim ajutor (site MS)

Presedinte:
Dr. Filimon Valeria – Cristina – manager general, SJA HD

Membrii:
Ing. Stoicescu Claudiu– director tehnic , S.J.A. HD

Ing. Tici Emil – sef serviciu Tehnic , S.J.A. HD

Secretar:
Ref.sp. Iaru Ruxandra – birou R.U.N.O.S.

Selecția de personal în vederea ocupării fără concurs, pe perioada determinată, 1 (un) post temporar de economist IA

SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA HUNEDOARA

ANUNȚ

SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA HUNEDOARA, organizeaza in conformitate cu prevederile art. 11 din Legea nr.55/2020 privind únele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID -19, selectia de personal in vederea ocuparii fara concurs, pe perioada determinata, in contextul instituirii starii de alerta pe teritoriul Romaniei a urmatorului post temporar vacant:

 • 1 (un) post temporar vacant de economist IACompartiment Statistica si Informatica, Statia centrala Deva

In termen de doua zile lucratoare de la data publicarii anuntului (pana la data de 23.11.2020, ora 14.30), candidatii trimit pe adresa de email salarizareamb@yahoo.ro, documéntele solicitate in prezentul anunt, in vederea selectiei dosarelor.

Selectia dosarelor va avea loc in data de ­­­­­­­­­­­­­­25.11.2020. ora 9.00 la sediul Serviciului Judetean de Ambulanta Hunedoara de catre o comisie stabilita, cu afisarea rezultatului admis sau respins.

Rezultatul va fi publicat in máximum 24 de ore de la data selectiei dosarelor, in data de 26.11.2020.

In cazul in care sunt depuse si admise mai multe dosare pentru acelasi post, incadrarea se va face in urma unui interviu, la o data anuntata ulterior selectiei dosarelor.

Bibliografie interviu:

Legea nr. 95/2006 din 14 aprilie 2006 republicată privind reforma în domeniul sănătăţii;

Ordinul nr.2021 din 12 decembrie 2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare ale titlului IV “Sistemul naţional de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim ajutor calificat” din Legea nr.95/2006  privind reforma în domeniul sănătăţii;

Ordinul nr. 52/2010 privind transportul pacientilor care un se afal in stare critica efectuat de catre serviciile publice de ambulanta;

Ordinul nr. 1091 din 7 septembrie 2006 privind aprobarea protocoalelor de transfer interclinic al pacientului critic;

Utilizare PC Office, XML, Excel, Word

Principalele cerinte ale postului de economist IACompartiment Statistica si Informatica stabilite potrivit prevederior din fisa postului sunt:

 • Studii superioare de lunga durata cu diploma de licenta

 • 6 ani si 6 luni vechime in specialitate

Actele necesare în vederea ocupării, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante sunt:

– cererea, în care se menționează postul pentru care dorește să concureze, însoțită de declarația privind consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), cu modificările ulterioare – anexele nr.2 și 4 ;

– copia actului de identitate în termen de valabilitate, certificat de naștere, certificat de căsătorie, după caz;

– copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului,

– copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverințe, extras Revisal dupa ianuarie 2011, care atestă vechimea în muncă –în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

– cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să îl facă incompatibil cu funcția pentru care candidează – anexa nr. 3 la prezenta metodologie;

– adeverința medicală eliberată de medicul de familie sau certificat medical eliberate cu cel mult 30 de zile calendaristice anterior derularii concursului, din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează (se acceptă și documentul primit pe e-mail de la medicul de familie al candidatului)

( Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formularul standard stabilit de Ministerul Sanatatii);

– curriculum vitae, model comun european;

Pentru a participa la concursul in vederea ocuparii postului de economist IA, candidatul trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

Conditii generale:

  a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;

b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;

c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;

d) are capacitate deplina de exercitiu;

e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;

f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditii specifice:

Conform fisei postului de economist IA, Compartiment Statistica si Informatica la Serviciul de Ambulanta.

Informatii suplimentare la sediul Serviciului de Ambulanta Judetean Hunedoara, str. Depozitelor, nr.3, birou R.U.N.O.S., telefon 0254/221550.

Anexele privind inscrierea la concurs se gasesc atasate aici.

Manager General,

Dr. Filimon Valeria Cristina

Director Economic Birou R.U.N.O.S.,

 Ec. Bodrean Adrian

Ref. sp. Iaru Ruxandra

Rezultatele selecției de dosare pentru ocuparea unor posturi vacante de asistent medical generalist

SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA HUNEDOARA

ANUNȚ

In conformitate cu art. 11 din Legea 55/2020 privind únele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de Covid-19, Ordinul 905/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea fara concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din M.S si unitatile aflate in subordinea, coordonarea si sub autoritatea M.S, inclusiv functiile publice de executie si conducere, pe perioada determinata, comisia de selectie constituita prin decizia nr. 186/16.11.2020 a procedat la selectia dosarelor depuse si constata indeplinirea conditiilor necesare de ocupare a urmatoarelor posturi vacante temporar:

1 (unu) post temporar vacant de asistent medical generalist PL – Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat Substatia Petrosani;

2 (doua) posturi temporar vacante de asistent medical generalist debutant PL – Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat – Substatia Hunedoara ;

2 (doua) posturi temporar vacante de asistent medical generalist debutant PL – Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat – Statia centrala Deva

Pentru postul temporar vacant de asistent medical generalist la Substatia Petrosani, Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat, s-au inscris urmatorii:

dosarul de inscriere nr. 3718/16.11.2020 al d-lui. Almajanu VasileADMIS

– dosarul de inscriere nr. 3714/16.11.2020 a d-nei Manciu MariaADMIS

Pentru departajare, in data de 23.11.2020, ora 9.00 va avea loc proba de interviu pentru postul de asistent medical generalist PL – Substatia Petrosani, avand in vedere ca in urma selectiei au fost admise cele doua dosare.

Pentru cele doua posturi temporar vacante de asistent medical generalist debutant, Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat – Substatia Hunedoara, s-au inscris urmatorii::

 • dosarul de inscriere nr. 3719/16.11.2020 al dlui. Buju Gabriel – AlinADMIS

 • dosarul de inscriere nr. 3751/17.11.2020 a dnei. Somlea Monica – Lavinia ADMIS

Pentru cele doua posturi temporar vacante de asistent medical generalist debutant, Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat – Statia centrala Deva, s-au inscris urmatorii:

dosarul de inscriere nr. 3711/16.11.2020 a dnei Ceuca MariaADMIS

 • dosarul de inscriere nr.3724/16.11.2020 a dnei Hategan Lidia- FlaviaADMIS

 • dosarul de inscriere nr.3725/16.11.2020 a dnei Cosmeleata Anca – Maria – ADMIS

 • dosarul de inscriere nr.3727/16.11.2020 a dnei Tucan Ana MariaADMIS

Pentru departajare, in data de 23.11.2020, ora 11.00 va avea loc proba de interviu pentru postul de asistent medical generalist debutant – Statia centrala Deva, avand in vedere ca in urma selectiei au fost admise cele patru dosare.

Bibliografie interviu :

1.Vademecum de urgente medico – chirurgicale pentru paramedici si asistenti medicali din serviciile de urgenta” de Dorina Szakacs.;

Presedinte:
Dr. Filimon Valeria – Cristina – manager general, SJA HD

Membrii:
As. Sana Margareta – asistent sef – S.J.A. HD

As. Lugojan Marinela – asistent med.pr. S – S.J.A HD

Secretar:
Ref.sp. Iaru Ruxandra – birou R.U.N.O.S.

Rezultatele în urma interviului din data de 16.11.2020 pentru ocuparea a 2 posturi de șofer pe autosanitară

SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA HUNEDOARA

ANUNȚ

In conformitate cu art. 11 din Legea 55/2020 privind únele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de Covid-19, Ordinul 905/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea fara concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din M.S si unitatile aflate in subordinea, coordonarea si sub autoritatea M.S, inclusiv functiile publice de executie si conducere, pe perioada determinata, comisia de selectie constituita prin decizia nr.182/09.11.2020 a procedat la organizarea unei probe de interviu pentru urmatoarele posture: 1 (unu) post de sofer autosanitara I, Compartiment de consultatii de urgenta si transport sanitar neasistat – Statia centrala Deva si 1 (unu) post de sofer autosanitara II, Compartiment de consultatii de urgenta si transport sanitar neasistat – Substatia Brad, avand in vedere ca in urma selectiei care a avut loc in data de 11.11.2020, au fost admise patru dosare,

In urma interviului din data de 16.11.2020 pentru ocuparea
1 (unu) post de sofer autosanitara I, Compartiment de consultatii de urgenta si transport sanitar neasistat – Statia centrala Deva
si 1 (unu) post de sofer autosanitara II, Compartiment de consultatii de urgenta si transport sanitar neasistat – Substatia Brad, rezultatele au fost urmatoarele:

I.1 (unu) post de sofer autosanitara I, Compartiment de consultatii de urgenta si transport sanitar neasistat – Statia centrala Deva

Nr. Crt.

Nume/Prenume

Punctaj interviu

Admis/Respins

1.

Suciu Gabriel

92.5 puncte

Admis

2.

Cornea Nicolae

32.5 puncte

Respins

II.1 (unu) post de sofer autosanitara II, Compartiment de consultatii de urgenta si transport sanitar neasistat – Substatia Brad

Nr. Crt.

Nume/Prenume

Punctaj interviu

Admis/Respins

1.

Circo Cristian Sorin

94.5 puncte

Admis

2.

Ciocan Sorin Ioan

Absent

Presedinte: Dr. Filimon Valeria – Cristina – manager general, S.J.A. HD

Membrii: Ing. Stoicescu Claudiu – director tehnic, S.J.A. HD

Ing. Tici Emil – sef serviciu Tehnic , S.J.A. HD

Secretar: Ref.sp. Iaru Ruxandra – birou R.U.N.O.S.