Concurs pentru ocuparea a 11 posturi de șofer autosanitară II

SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA HUNEDOARA

ANUNȚ

SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA HUNEDOARA, organizeaza in conformitate cu prevederile art. 11 din Legea nr.55/2020 privind únele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID -19, selectia de personal in vederea ocuparii fara concurs, pe perioada determinata, in contextul instituirii starii de alerta pe teritoriul Romaniei a urmatoarelor posturi temporar vacante:

 • 2 (doua) posturi de sofer autosanitara II, Compartiment de consultatii de urgenta si transport sanitar neasistat – Statia centrala Deva.

 • 1 (unu) post de sofer autosanitara II, Compartiment de consultatii de urgenta si transport sanitar neasistat – Substatia Brad

 • 1 (unu) post de sofer autosanitara II, Compartiment de consultatii de urgenta si transport sanitar neasistat – Substatia Orastie

 • 2 (doua) posturi de sofer autosanitara II, Compartiment de consultatii de urgenta si transport sanitar neasistat – Substatia Hunedoara

 • 3 (trei) posturi de sofer autosanitara II, Compartiment de consultatii de urgenta si transport sanitar neasistat – Substatia Petrosani

 • 2 (doua) posturi de sofer autosanitara II, Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat – Substatia Petrosani

In termen de doua zile lucratoare de la data publicarii anuntului (pana la data de 18.11.2020, ora 14.30), candidatii trimit pe adresa de email salarizareamb@yahoo.ro, documéntele solicitate in prezentul anunt, in vederea selectiei dosarelor.

Selectia dosarelor va avea loc in data de ­­­­­­­­­­­­­­19.11.2020, ora 9.00 la sediul Serviciului Judetean de Ambulanta Hunedoara de catre o comisie stabilita, cu afisarea rezultatului admis sau respins.

Rezultatul va fi publicat in máximum 24 de ore de la data selectiei dosarelor, in data de 20.11.2020.

In cazul in care sunt depuse si admise mai multe dosare pentru acelasi post, incadrarea se va face in urma unui interviu, la o data anuntata ulterior selectiei dosarelor.

Bibliografie interviu:

Ordonanta de Urgenta nr.195/ 2002, modificata si completata si Regulamentul de aplicare

– Curs prim ajutor (site MS)

Principalele cerinte ale postului de sofer autosanitara stabilite potrivit prevederior din fisa postului sunt:

 • studii medii – diploma de bacalaureat sau diploma de absolvire

 • permis de conducere pentru sofer profesionist valabil pentru autovehicule din

categoriile B si C;

 • 3 ani vechime pentru sofer autosanitara II

 • certificat de absolvire a cursului de ambulantier

Actele necesare în vederea ocupării, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante sunt:

– cererea, în care se menționează postul pentru care dorește să concureze, însoțită de declarația privind consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), cu modificările ulterioare – anexele nr. 2 și 4 ;

– copia actului de identitate în termen de valabilitate, certificat de naștere, certificat de căsătorie, după caz;

copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari,precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice – permis de conducere; diploma de absolvire a cursului de ambulantier conform ordinului M.S. priviind infiintarea Scolii de Ambulantieri in cadrul Serviciului de Ambulanta

Bucuresti – Ilfov; precum si in alte servicii judetene de ambulanta acreditate prin ordin al Ministrului Sanatatii; aviz psihologic, aviz medical pentru siguranta circulatiei pentru conducatori auto;

– copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverințe care atestă vechimea în muncă –extras Revisal dupa ianuarie 2011 (vizat ITM) , în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

– cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să îl facă incompatibil cu funcția pentru care candidează – anexa nr. 3 la prezenta metodologie;

– adeverința medicală eliberată de medicul de familie sau certificat medical eliberate cu cel mult 30 de zile calendaristice anterior derularii concursului, din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează (se acceptă și documentul primit pe e-mail de la medicul de familie al candidatului)

( Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formularul standard stabilit de Ministerul Sanatatii);

– curriculum vitae, model comun european;

Pentru a participa la selectia in vederea ocuparii postului de sofer autosanitara, candidatul trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

Conditii generale:

  a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;

b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;

c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;

d) are capacitate deplina de exercitiu;

e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;

f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditii specifice:

Conform fisei postului de sofer autosanitara la Serviciul de Ambulanta.

Informatii suplimentare la sediul Serviciului de Ambulanta Judetean Hunedoara, str. Depozitelor, nr.3, birou R.U.N.O.S., telefon 0254/221550.

Anexele privind inscrierea la concurs se gasesc atasate la anunt.

Anexe inscriere concurs soferi (descarcă documentele aici)

Manager General,

Dr. Filimon Valeria Cristina

Intocmit,

Birou R.U.N.O.S.,

Ec. Nita Angela

Selecție pentru ocuparea pe perioadă determinată, a 3 posturi de asistent medical generalist la Stația centrală Deva și Substațiile Hunedoara și Petroșani

SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA HUNEDOARA

ANUNȚ

SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA HUNEDOARA, organizeaza in conformitate cu prevederile art. 11 din Legea nr.55/2020 privind únele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID -19, selectia de personal in vederea ocuparii fara concurs, pe perioada determinata, in contextul instituirii starii de alerta pe teritoriul Romaniei a urmatoarelor posturi temporar vacante:

 • 2 (doua) posturi temporar vacante de asistent medical generalist debutant – Statia centrala Deva

 • 2 (doua) posturi temporar vacante de asistent medical generalist debutant – Substatia Hunedoara

 • 1 (un) post temporar vacant de asistent medical generalist – Substatia Petrosani

In termen de doua zile lucratoare de la data publicarii anuntului (pana la data de 17.11.2020, ora 14.30), candidatii trimit pe adresa de email salarizareamb@yahoo.ro, documéntele solicitate in prezentul anunt, in vederea selectiei dosarelor.

Selectia dosarelor va avea loc in data de ­­­­­­­­­­­­­­18.11.2020. ora 9.00 la sediul Serviciului Judetean de Ambulanta Hunedoara de catre o comisie stabilita, cu afisarea rezultatului admis sau respins.

Rezultatul va fi publicat in máximum 24 de ore de la data selectiei dosarelor, in data de 19.11.2020.

In cazul in care sunt depuse si admise mai multe dosare pentru acelasi post, incadrarea se va face in urma unui interviu, la o data anuntata ulterior selectiei dosarelor.

Bibliografie interviu:

Vademecum de urgente medico-chirurgicale pentru paramedici si asistenti medicali din serviciile de urgenta” de Dorina Szakacs. ( cartea se gaseste la sediul institutiei)

Principalele cerinte ale postului de asistent medical generalist stabilite potrivit prevederior din fisa postului sunt:

Asistent medical generalist debutant:

– diploma de scoala sanitara postliceala sau diploma de studii superioare

– indeplinirea conditiei de specialitate “asistent medical generalist”

Asistent medical generalist:

– diploma de scoala sanitara postliceala sau diploma de studii superioare

– indeplinirea conditiei de specialitate “asistent medical generalist”

– minim 6 luni vechime in specialitate

Actele necesare în vederea ocupării, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante sunt:

– cererea, în care se menționează postul pentru care dorește să concureze, însoțită de declarația privind consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), cu modificările ulterioare – anexele nr.2 și 4 ;

– copia actului de identitate în termen de valabilitate, certificat de naștere, certificat de căsătorie, după caz;

– copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, certificat de membru si aviz anual insotit de adeverinta pentru participare la concurs, eliberata de O.A.M.G.M.A.M.R (pentru asistentii medicali) precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului,

– copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverințe, extras Revisal dupa ianuarie 2011, care atestă vechimea în muncă –în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

– cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să îl facă incompatibil cu funcția pentru care candidează – anexa nr. 3 la prezenta metodologie;

– adeverința medicală eliberată de medicul de familie sau certificat medical eliberate cu cel mult 30 de zile calendaristice anterior derularii concursului, din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează (se acceptă și documentul primit pe e-mail de la medicul de familie al candidatului)

( Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formularul standard stabilit de Ministerul Sanatatii);

– curriculum vitae, model comun european;

Pentru a participa la concursul in vederea ocuparii postului de asistent medical, candidatul trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

Conditii generale:

a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;

b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;

c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;

d) are capacitate deplina de exercitiu;

e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;

f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea

justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditii specifice:

Conform fisei postului de asistent medical generalist la Serviciul de Ambulanta.

Informatii suplimentare la sediul Serviciului de Ambulanta Judetean Hunedoara, str. Depozitelor, nr.3, birou R.U.N.O.S., telefon 0254/221550.

Anexele privind inscrierea la concurs se gasesc atasate la anunt.

Descarcă aici anexele pentru înscrierea la concurs

Manager General,
Dr. Filimon Valeria Cristina

Director Economic
Ec. Bodrean Adrian

Birou R.U.N.O.S.,
Ref. sp. Iaru Ruxandra

Rezultatele selectiei dosarelor depuse pentru ocuparea unui (1) post de sofer autosanitara I, Compartiment de consultatii de urgenta si transport sanitar neasistat – Statia centrala Deva și unul (1) la substația Brad

SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA HUNEDOARA

ANUNȚ

In conformitate cu art. 11 din Legea 55/2020 privind únele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de Covid-19, Ordinul 905/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea fara concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din M.S si unitatile aflate in subordinea, coordonarea si sub autoritatea M.S, inclusiv functiile publice de executie si conducere, pe perioada determinata, comisia de selectie constituita prin decizia nr.182/09.11.2020 a procedat la selectia dosarelor depuse si constata indeplinirea conditiilor necesare de ocupare al 1 (unu) post de sofer autosanitara I, Compartiment de consultatii de urgenta si transport sanitar neasistat – Statia centrala Deva si 1 (unu) post de sofer autosanitara II, Compartiment de consultatii de urgenta si transport sanitar neasistat – Substatia Brad , selectie care a avut loc in data de 11.11.2020, ora 9.00.

Pt. postul de sofer autosanitara I, Compartiment de consultatii de urgenta si transport sanitar neasistat – Statia centrala Deva:

 • dosarul de inscriere nr. 3635/09.11.2020 al dlui. Cornea Nicolae la Statia centrala Deva ADMIS

 • dosarul de inscriere nr. 3663/10.11.2020 al dlui. Suciu Gabriel la Statia centrala Deva ADMIS

Pentru departajare, in data de 16.11.2020, ora 9.00 va avea loc proba de interviu pentru postul de sofer autosanitara I – Statia centrala Deva, avand in vedere ca in urma selectiei au fost admise doua dosare.

⇒ Pt. postul de sofer autosanitara II, Compartiment de consultatii de urgenta si transport sanitar neasistat – Substatia Brad:

 • dosarul de inscriere nr. 3629 /09.11.2020 al dlui. Circo Cristian Sorin la Substatia Brad ADMIS

 • dosarul de inscriere nr. 3658 /10.11.2020 al dlui. Ciocan Sorin Ioan la Substatia Brad ADMIS

Pentru departajare, in data de 16.11.2020, ora 9.00 va avea loc proba de interviu pentru postul de sofer autosanitara II – Substatia Brad, avand in vedere ca in urma selectiei au fost admise doua dosare.

Dosare respinse ( lipsa documente si cerinte solicitate conform legii ):

 • dosarul de inscriere nr. 3647/10.11.2020 al dlui Miron Ciprian RESPINS

 • dosarul de inscriere nr. 3662/10.11.2020 al dlui Pietricele Adrian Corin RESPINS

 • dosarul de inscriere nr. 3646 /10.11.2020 al dlui. Giurca Danut RESPINS

Bibliografie interviu :

 1. Ordonanta de Urgenta nr.195/ 2002, modificata si completata si Regulamentul de aplicare;
 2. Curs prim ajutor (site MS)

Presedinte:
Dr. Filimon Valeria – Cristina – manager general, SJA HD

Membrii:
Ing. Tici Emil – sef serviciu Tehnic , S.J.A. HD
Tehn. Casalean Calin – tehnician S.J.A HD

Secretar:
Ref.sp. Iaru Ruxandra – birou R.U.N.O.S.

 

Selectia de personal in vederea ocuparii fara concurs, pe perioada determinata a unui post de sofer autosanitara I și a unui post de sofer autosanitara II

SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA HUNEDOARA

ANUNȚ

SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA HUNEDOARA, organizeaza in conformitate cu prevederile art. 11 din Legea nr.55/2020 privind únele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID -19, selectia de personal in vederea ocuparii fara concurs, pe perioada determinata, in contextul instituirii starii de alerta pe teritoriul Romaniei a urmatoarelor posturi vacante:

 • 1 (unu) post de sofer autosanitara I, Compartiment de consultatii de urgenta si transport sanitar neasistat – Statia centrala Deva.
 • 1 (unu) post de sofer autosanitara II, Compartiment de consultatii de urgenta si transport sanitar neasistat – Substatia Brad

In termen de doua zile lucratoare de la data publicarii anuntului (pana la data de 10.11.2020, ora 14.30), candidatii trimit pe adresa de email salarizareamb@yahoo.ro, documéntele solicitate in prezentul anunt, in vederea selectiei dosarelor.

Selectia dosarelor va avea loc in data de ­­­­­­­­­­­­­­11.11.2020, ora 9.00 la sediul Serviciului Judetean de Ambulanta Hunedoara de catre o comisie stabilita, cu afisarea rezultatului admis sau respins.

Rezultatul va fi publicat in máximum 24 de ore de la data selectiei dosarelor, in data de 12.11.2020.

In cazul in care sunt depuse si admise mai multe dosare pentru acelasi post, incadrarea se va face in urma unui interviu, la o data anuntata ulterior selectiei dosarelor.

Bibliografie interviu:

Ordonanta de Urgenta nr.195/ 2002, modificata si completata si Regulamentul de aplicare

– Curs prim ajutor (site MS)

Principalele cerinte ale postului de sofer autosanitara stabilite potrivit prevederior din fisa postului sunt:

 • studii medii – diploma de bacalaureat sau diploma de absolvire
 • permis de conducere pentru sofer profesionist valabil pentru autovehicule din

categoriile B si C;

 • 3 ani/6 ani vechime ca sofer profesionist (3 ani vechime pentru sofer autosanitara II, 6 ani vechime pentru sofer autosanitara I)
 • certificat de absolvire a cursului de ambulantier

Actele necesare în vederea ocupării, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante sunt:

cererea, în care se menționează postul pentru care dorește să concureze, însoțită de declarația privind consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), cu modificările ulterioare – anexele nr. 2 și 4 ;

copia actului de identitate în termen de valabilitate, certificat de naștere, certificat de căsătorie, după caz;

copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice – permis de conducere; diploma de absolvire a cursului de ambulantier conform ordinului M.S. priviind infiintarea Scolii de Ambulantieri in cadrul Serviciului de Ambulanta Bucuresti – Ilfov; precum si in alte servicii judetene de ambulanta acreditate prin ordin al Ministrului Sanatatii; aviz psihologic, aviz medical pentru siguranta circulatiei pentru conducatori auto;

copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverințe care atestă vechimea în muncă –extras Revisal dupa ianuarie 2011 (vizat ITM) , în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să îl facă incompatibil cu funcția pentru care candidează – anexa nr. 3 la prezenta metodologie;

adeverința medicală eliberată de medicul de familie sau certificat medical eliberate cu cel mult 30 de zile calendaristice anterior derularii concursului, din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează (se acceptă și documentul primit pe e-mail de la medicul de familie al candidatului)

( Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formularul standard stabilit de Ministerul Sanatatii);

curriculum vitae, model comun european;

 

Pentru a participa la selectia in vederea ocuparii postului de sofer autosanitara, candidatul trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

Conditii generale:

  a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;

b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;

c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;

d) are capacitate deplina de exercitiu;

e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;

f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditii specifice:

Conform fisei postului de sofer autosanitara la Serviciul de Ambulanta.

Informatii suplimentare la sediul Serviciului de Ambulanta Judetean Hunedoara, str. Depozitelor, nr.3, birou R.U.N.O.S., telefon 0254/221550.

Anexele privind inscrierea la concurs se gasesc atasate la anunt.

Manager General,
Dr. Filimon Valeria Cristina

Intocmit,
Birou R.U.N.O.S.,
Ref. sp. Iaru Ruxandra

Descarca aici Anexele pentru concurs

Rezultatele în urma interviului pentru ocuparea unui post de operator registrator urgenta debutant – Dispecerat Medical- Statia centrala Deva

SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA HUNEDOARA

ANUNȚ

In conformitate cu art. 11 din Legea 55/2020 privind únele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de Covid-19, Ordinul 905/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea fara concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din M.S si unitatile aflate in subordinea, coordonarea si sub autoritatea M.S, inclusiv functiile publice de executie si conducere, pe perioada determinata, comisia de selectie constituita prin decizia nr.177/28.10.2020 a procedat la organizarea unei probe de interviu pentru postul de operator registrator urgent debutant – Dispecerat Medical- Statia centrala Deva, avand in vedere ca in urma selectiei care a avut loc in data de 2.10.2020, ora 8.30, au fost admise doua dosare.

In urma interviuluidin data de 05.11.2020 pentru ocuparea (1) unui post de operator registrator urgenta debutant – Dispecerat Medical- Statia centrala Deva, rezultatele au fost urmatoarele:

Nr. Crt.

Nume/Prenume

Punctaj interviu

Admis/Respins

1.

Fulga Alexandru

94.33

Admis

2.

Mondea Florin

76

Respins

Presedinte:
As. Sana Margareta – asistent sef , SJA HD

Membrii:
Dr. Dumitrescu Calin – medic MG, S.J.A. HD

Dr. Filimon Valeria Cristina – manager general SJA HD
Secretar:
Ec. Nita Angela – birou R.U.N.O.S.

Rezultatul pentru ocuparea fără concurs, a postului de operator registrator de urgenta debutant – Dispecerat Medical – Statia centrala Deva

SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA HUNEDOARA

ANUNȚ

In conformitate cu art. 11 din Legea 55/2020 privind únele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de Covid-19, Ordinul 905/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea fara concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din M.S si unitatile aflate in subordinea, coordonarea si sub autoritatea M.S, inclusiv functiile publice de executie si conducere, pe perioada determinata, comisia de selectie constituita prin decizia nr.177/28.10.2020 a procedat la selectia dosarelor depuse si constata indeplinirea conditiilor necesare de ocupare a 1 (un) post de Operator registrator de urgenta debutant – Dispecerat Medical – Statia centrala Deva, perioada determinata, selectie care a avut loc in data de 02.11.2020, ora 8.30.

 • dosarul de inscriere nr. 3461/29.10.2020 al dlui. Fulga Alexandru Georgean ADMIS

 • dosarul de inscriere nr. 3497/30.10.2020 al dlui. Mondea Florin ADMIS

Pentru departajare, in data de 05.11.2020, ora 9.00 va avea loc proba de interviu pentru postul de operator registrator de urgenta debutant – Dispecerat Medical – Statia centrala Deva, avand in vedere ca in urma selectiei au fost admise doua dosare.

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal.

Presedinte:
As. Sana Margareta – asistent sef , SJA HD

Membrii:
Dr. Dumitrescu Calin – medic MG, S.J.A. HD
As. Lugojan Marinela – asistent med.pr. S, S.J.A. HD

Secretar:
Ec. Nita Angela – birou R.U.N.O.S.

Peste 1,5 cazuri la 1000 de locuitori în județul Hunedoara!

În județul Hunedoara, nivelul de răspândire a noului coronavirus este unul ridicat: peste 1,5 la 1000 de locuitori.
RESPECTAȚI măsurile sanitare pentru a nu pune în pericol viața dumneavoastră sau a celor din jur.
PURTAȚI corect masca acoperind nasul și gura.
PĂSTRAȚI DISTANȚA, evitați aglomerațiile.
DEZINFECTAȚI-VĂ după fiecare atingere a unui obiect posibil contaminat.
Încurajați-i și pe cei din apropierea dumneavoastră să respecte cu strictețe regulile!

Anunț pentru ocuparea fără concurs, pe perioada determinata a postului de operator registrator de urgenta debutant – Dispecerat Medical – Statia centrala Deva

SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA HUNEDOARA

ANUNȚ

SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA HUNEDOARA, organizeaza in conformitate cu prevederile art. 11 din Legea nr.55/2020 privind únele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID -19, selectia de personal in vederea ocuparii fara concurs, pe perioada determinata, in contextul instituirii starii de alerta pe teritoriul Romaniei a urmatoarelor posturi vacante:

 • 1 (un) post de Operator registrator de urgenta debutant – Dispecerat Medical – Statia centrala Deva

In termen de doua zile lucratoare de la data publicarii anuntului (pana la data de 30.10.2020 ora 12.30), candidatii trimit pe adresa de email salarizareamb@yahoo.ro, documéntele solicitate in prezentul anunt, in vederea selectiei dosarelor.

Selectia dosarelor va avea loc in data de ­­­­­­­­­­­­­­02.11.2020. ora 8.30 la sediul Serviciului Judetean de Ambulanta Hunedoara de catre o comisie stabilita, cu afisarea rezultatului admis sau respins.

Rezultatul va fi publicat in máximum 24 de ore de la data selectiei dosarelor, in data de 03.11.2020.

In cazul in care sunt depuse si admise mai multe dosare pentru acelasi post, incadrarea se va face in urma unui interviu, la o data anuntata ulterior selectiei dosarelor.

Principalele cerinte ale postului de operator registrator de urgenta debutant stabilite potrivit prevederior din fisa postului sunt:

– diploma de studii medii – diploma de bacalaureat

– certificat de radiotelefonist sau telefonist

Actele necesare în vederea ocupării, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante sunt:

cererea, în care se menționează postul pentru care dorește să concureze, însoțită de declarația privind consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), cu modificările ulterioare – anexele nr. 1, 2 și 5 la prezenta metodologie;

copia actului de identitate în termen de valabilitate, certificat de naștere, certificat de căsătorie, după caz;

copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;

copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverințe care atestă vechimea în muncă – extras Revisal dupa ianuarie 2011, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să îl facă incompatibil cu funcția pentru care candidează – anexa nr. 3 la prezenta metodologie;

adeverința medicală eliberată de medicul de familie sau certificat medical eliberate cu cel mult 30 de zile calendaristice anterior derularii concursului, din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează (se acceptă și documentul primit pe e-mail de la medicul de familie al candidatului)

( Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formularul standard stabilit de Ministerul Sanatatii);

curriculum vitae, model comun european;

declarație pe propria răspundere că este/nu este încadrat/încadrată la o altă instituție publică sau privată și nu se află în situația de carantină sau izolare la domiciliu – anexa nr. 4 la prezenta metodologie;

Pentru a participa la concursul in vederea ocuparii postului de operator registrator urgenta debutant, candidatul trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

Conditii generale:

a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;

b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;

c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;

d) are capacitate deplina de exercitiu;

e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;

f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditii specifice:

Conform fisei postului de operator registrator urgenta debutant la Serviciul de Ambulanta.

Informatii suplimentare la sediul Serviciului de Ambulanta Judetean Hunedoara, str. Depozitelor, nr.3, birou R.U.N.O.S., telefon 0254/221550.

Anexele privind inscrierea la concurs se gasesc atasate la anunt.

DESCARCĂ AICI ANEXELE

Manager General,
Dr. Filimon Valeria Cristina

Director Economic,
Ec. Bodrean Adrian

Birou R.U.N.O.S.
Ref. sp. Iaru Ruxandra

Rezultatul selecției de personal in vederea ocuparii fara concurs, 1 post vacant de ingrijitoare la Stația centrală Deva

SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA HUNEDOARA

ANUNȚ

In conformitate cu art. 11 din Legea 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de Covid-19, Ordinul 905/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea fara concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din M.S si unitatile aflate in subordinea, coordonarea si sub autoritatea M.S, inclusiv functiile publice de executie si conducere, pe perioada determinata,
comisia de selectie constituita prin decizia nr.145/15.09.2020 a procedat la selectia dosarelor depuse si constata indeplinirea conditiilor necesare de ocupare a 1 (un) post vacant de ingrijitoare curatenie Compartiment “Aprovizionare, Achizitii Publice, Transport, Administrativ, Paza, Protectia Muncii, PSI, Evidente Militare, Aparare Civila, Intretinere si reparatii instalatii si cladiri”; perioada determinata la Statia centrala Deva, selectie care a avut loc in data de 05.10.2020, ora 9.00.

 • dosarul de inscriere nr. 3108/01.10.2020 al d.nei Pleter Ioana Cristina ADMIS

 

Președinte
Dr. Filimon Valeria Cristina

Membrii,
As. Sana Margareta – asistent – sef S.J.A. HD
Ing. Badarau Georgeta- inginer Achizitii Publice S.J.A. HD

Secretar
Ec. Nita Angela – birou R.U.N.O.S.