Rezultatul verificării dosarelor la concursul pentru ocuparea unor posturi vacante de șofer ambulanță, organizat in data de 07.07.2021, ora 9,00

Antet

ANUNȚ

In conformitate cu art. 19 din H.G.R. nr. 286/23.03.2011, modificata prin Hotararea nr.1027/2014, Legea nr.33/2021, comisia de concurs constituita prin decizia nr. 110/14.06.2021, a procedat azi 02.07.2021, la verificarea dosarelor depuse daca sunt indeplinite conditiile necesare de participare la concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante, pe perioada nedeterminata, concurs organizat in data de 07.07.2021, ora 9,00, pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante :

1 post vacant de sofer autosanitara I – Substatia Petrosani – Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat;
1 post vacant de sofer autosanitara II – Substatia Orastie – Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat;
2 posturi vacante de sofer autosanitara II – Substatia Brad – Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat;
2 posturi vacante de sofer autosanitara II – Substatia Hateg– Compartiment de consultatii de urgenta si transport sanitar neasistat;
1 post vacant de sofer autosanitara I – Statia Centrala Deva – Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat;


1. Sofer autosanitara I, perioada nedeterminata la Statia centrala Deva:
dosarul de inscriere nr. 1951/14.06.2021 al d-lui Suciu Gabriel – Nicolae – ADMIS

2. Sofer autosanitara I, perioada nedeterminata la Substatia Petrosani:
dosarul de inscriere nr. 2028/16.06.2021 al d-lui Spafiu Vasile – Sorinel – ADMIS
dosarul de inscriere nr.2158/29.06.2021 al d-lui Ghiorghies Mihai – Alexandru – ADMIS

3. Sofer autosanitara II, perioada nedeterminata la Substatia Hateg:
dosarul de inscriere nr.2086/22.06.2021 al d-lui Stanculesc Calin – Petru – ADMIS
dosarul de inscriere nr. 2087/22.06.2021 al d-lui Dumitrescu Daniel – Aurelian – ADMIS
dosarul de inscriere nr. 2085/22.06.2021 al d-lui Dumitrescu Ion – Valeriu – ADMIS
dosarul de inscriere nr. 2121/25.06.2021 al d-lui Dusa Nicusor – ADMIS
dosarul de inscriere nr. 2122/25.06.2021 al d-lui Vlaiconi Adrian – Cristinel – ADMIS
dosarul de inscriere nr. 2123/25.06.2021 al d-lui Moisin – Botezan Alexandru – ADMIS
dosarul de inscriere nr. 2140/28.06.2021 al d-lui Miron Ciprian – ADMIS
– dosarul de inscriere nr. 2160/29.06.2021 al d-lui Galati Daniel – ADMIS

4. Sofer autosanitara II, perioada nedeterminata la Substatia Brad:
– dosarul de inscriere nr. 1503/10.05.2021 al d-lui Bradean Marin – ADMIS
– dosarul de inscriere nr. 2027/16.06.2021 al d-lui Circo Cristian – Sorin – ADMIS
– dosarul de inscriere nr. 2139/28.06.2021 al d-lui Mihet Calin – Gheorghe – ADMIS
– dosarul de inscriere nr. 2141/28/.06.2021 al d-lui Oprea Roman – Laurian – ADMIS
– dosarul de inscriere nr. 2159/29.06.2021 al d-lui Suteu Marius – Cosmin – ADMIS

5. Sofer autosanitara II, perioada nedeterminata la Substatia Orastie:
– dosarul de inscriere nr. 1984/16.06.2021 al d-lui Marc Cosmin – Anton – ADMIS
– dosarul de inscriere nr. 2091/22.06.2021 al d-lui Popa Daniel – Ioan – ADMIS
– dosarul de inscriere nr. 2125/24.06.2021 al d-lui Dreptate Ioan – Danut – ADMIS

Manager General,
Dr. Filimon Valeria – Cristina

Birou RUNOS,
Ec. Nita Angela


Rezultatul verificării dosarelor depuse pentru participarea la concursul organizat in data de 06.07.2021, pentru ocuparea unor posturi vacante de asistent medical

Antet

ANUNT

In conformitate cu art. 19 din H.G. R. Nr. 286/23.03.2011, modificata prin H.G. R. Nr.1027/2014, comisia de concurs constituita prin decizia nr. 106/11.06.2021, a procedat la verificarea dosarelor depuse si constata indeplinirea conditiilor necesare de participare la concursul organizat in data de 06.07.2021, pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante:
– 1 post vacant de asistent medical PL – substatia Brad
– 1 post vacant de asistent medical PL – substatia Hateg
– 1 post vacant de asistent medical PL – substatia Orastie


– dosarul de inscriere nr 3988 /16.06 .2021. a d-nei Rus Violeta Mariana- Admis
– dosarul de inscriere nr 1987/16.06.2021. a d-nei Alexa Monica Livia – Admis
– dosarul de inscriere nr 1986/16.06.2021. a d-nei Dobrean Cristina – Admis
– dosarul de inscriere nr 1960/27.06.2017. a d-nei Pop Adelina Ramona- Admis

Manager General,
Dr. Filimon Valeria

Birou RUNOS,
Ref. Sarb Doina


Rezultatul verificării dosarelor depuse pentru participare la concursul pentru ocuparea unui post vacant de singrijitoare (curatenie) perioada nedeterminta la statia centrala Deva

Antet

ANUNT

In conformitate cu art. 19 din H.G. R. Nr. 286/23.03.2011, modificata prin H.G. R. Nr.1027/2014, comisia de concurs constituita prin decizia nr. 63/19.06.2017, a procedat la verificarea dosarelor depuse si constata indeplinirea conditiilor necesare de participare la concursul pentru ocuparea unui post vacant de singrijitoare (curatenie) perioada nedeterminta la statia centrala Deva, concurs organizat in data de 06.07.2021

– dosarul de inscriere nr 2039 /17.06 .2021. a d-nei Pleter Ioana Cristina- Admis
– dosarul de inscriere nr 2050/17.06.2021. a d-nei Mihaila Elena Mihaela – Admis

Manager General,
Dr. Filimon Valeria

Birou RUNOS,
Ref. Sarb Doina


REZULTAT FINAL la examenul organizat in data de 28.06/2021, pentru ocuparea postului vacant de farmacist cu drept de libera practica la Punct farmaceutic – Statia centrala Deva

Antet

Nr.__2145_____din_29.06.2021

REZULTAT FINAL
la examenul organizat in data de 28.06/2021, pentru ocuparea
postului vacant de farmacist cu drept de libera practica la Punct farmaceutic – Statia centrala Deva

La examenul organizat in data de 28.06/2021, pentru ocuparea
postului vacant de farmacist cu drept de libera practica la Punct farmaceutic – Statia centrala Deva, in urma sustinerii tuturor probelor de examen:
proba scrisa, proba clinica/practica si evaluarea activitatii profesionale, vor fi declarati promovati candidatii care au realizat un punctaj minim de 120 de puncte (60+60).

Astfel comisia de concurs/examen a acordat urmatoarele punctaje:

Nr.
crt.

Numele si prenumele

candidatului

Punctaj
proba scrisa

Punctaj
proba practica

Punctaj
analiza si evaluarea activitatii profesionale

Punctaj
final

Rezultat final

ADMIS/RESPINS

1.

Talvescu
Mihai -Alexandru

75,50

100

58,50

234

ADMIS

2.

Oncu
Raluca

_

_

_

_

ABSENT

Contestatiile in scris se depun in termen de doua zile lucratoare la sediul institutiei, de la data afisarii, pana la ora :_14,30______.

Ele se solutioneaza de comisia de solutionare a contestatiilor, in termen de doua zile lucratoare de la data depunerii acestora la secretariatul institutiei.

Afisat la data de _29.06.2021, ora:_09,00.

Manager General,
Dr. Filimon Valeria – Cristina
______________________

Concurs pentru ocuparea unui post vacant de operator registrator de urgență – Stația centrală Deva

Antet

ANUNT

SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA HUNEDOARA, organizeaza concurs in data de 12.07.2021, ora 9,00 pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante, pe perioada nedeterminata:

  • 1(unu) post vacant de operator registrator de urgenta – Statia centrala Deva – Dispecerat medical integrat;

Principalele cerinte ale postului stabilite potrivit prevederior din fisa postului sunt:

– diploma de studii medii
– certificat de radiotelefonist sau telefonist
– 6 luni vechime in specialitate

Documente solicitate candidatilor pentru inscrierea la concurs:

a) cerere inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz; c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice;
d) copia carnetului de munca, conforma cu originalul, sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, extras revisal dupa ianuarie 2011.
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza ( caz in care pana la desfasurarea primei probe se depune cazierul judiciar) ;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 30 de zile anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate (Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.);
g) curriculum vitae;
h) certificat de radiotelefonist sau telefonist;
i) recomandare de la ultimul loc de munca;
j) taxa participare – 50 RON
k) certificat de integritate comportamentala
Actele prevazute la lit. b), c) si h) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

Documentelele pentru inscrierea la concurs se depun din data de 18.06.2021, pana inclusiv in data de 02.07.2021, ora 12.30, la sediul Serviciului Judetean de Ambulanta Hunedoara, str. Depozitelor, nr.3, birou R.U.N.O.S.

Pentru a participa la concursul in vederea ocuparii unui post vacant de operator registrator de urgenta, candidatul trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

Conditii generale:
a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditii specifice:
Conform fisei postului de operator registrator de urgenta la Serviciul de Ambulanta.

Tipul probelor de concurs:
a) selectia dosarelor de inscriere: – in data de 05.07.2021, ora 09,00;
b) proba scrisa – in data de 12.07.2021, ora 09,00 – rezolvarea unui test grila
c) proba practica – in data de 12.07.2021, ora 12,00 – testeaza cunostintele teoretice si practice pe PC
d) interviul: – in data de 15.07.2021 , ora 09,00

Se pot prezenta la urmatoarea etapa numai candidatii declarati admisi la etapa precedenta. Punctajul maxim acordat pentru fiecare proba este de 100 de puncte.
Candidatii trebuie sa obtina la fiecare proba minimum 50 de puncte.

Rezultatele se vor publica pe site-ul web al unitatii, linga publicatia de concurs, dupa finalizarea fiecarei probe, impreuna cu afisarea acestora la sediul institutiei.

Bibliografia:
LEGISLATIE : – Legea nr.95/2006- capitolul IV
– O.M.S. nr. 1092/ 2006
– O.M.S. nr.2021/ 2008
– Curs prim ajutor ( site MS)
– Cunostiinte operare pe calculator – utilizare sistem de operare Windows
– Organizarea datelor stocate pe Calculator(management fisiere, Foldere,etc).

Bibliografia mentionata mai sus ( legislatia ) se gaseste pe internet.

Informatii suplimentare la sediul Serviciului Judetean de Ambulanta Hunedoara, str. Depozitelor, nr.3, birou R.U.N.O.S., telefon 0254/221550.

Manager General,
Dr. Filimon Valeria Cristina

Birou R.U.N.O.S.,
Ec. Nita Angela


Concurs pentru ocuparea a 7 posturi vacante de șofer autosanitară

ANUNT

SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA HUNEDOARA, organizeaza concurs in data de 07.07.2021 , ora 9.00, pentru ocuparea urmatoarelor posturi pe perioada nedeterminata:

  • 1 post vacant de sofer autosanitara I – Substatia Petrosani – Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat;
  • 1 post vacant de sofer autosanitara II – Substatia Orastie – Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat;
  • 2 posturi vacante de sofer autosanitara II – Substatia Brad – Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat;
  • 2 posturi vacante de sofer autosanitara II – Substatia Hateg– Compartiment de consultatii de urgenta si transport sanitar neasistat;
  • 1 post vacant de sofer autosanitara I – Statia Centrala Deva – Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat;

Principalele cerinte ale postului de sofer autosanitara I stabilite potrivit prevederior din fisa postului sunt:
– studii medii – diploma de bacalaureat sau diploma de absolvire
– permis de conducere pentru sofer profesionist valabil pentru autovehicule din
categoriile B si C;
– 6 ani vechime in munca ca sofer profesionist
– certificat de absolvire a cursului de ambulantier

Principalele cerinte ale postului de sofer autosanitara II stabilite potrivit prevederior din fisa postului sunt:
– studii medii – diploma de bacalaureat sau diploma de absolvire
– permis de conducere pentru sofer profesionist valabil pentru autovehicule din
categoriile B si C;
– 3 ani vechime in munca ca sofer profesionist
– certificat de absolvire a cursului de ambulantier

Documente solicitate candidatilor pentru inscrierea la concurs:
a) cerere inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz; c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice – permis de conducere, diploma de absolvire a cursului de ambulantier conform ordinului M.S. priviind infiintarea Scolii de Ambulantieri in cadrul Serviciului de Ambulanta Bucuresti – Ilfov, precum si in alte servicii judetene de ambulanta acreditate prin ordin al ministului sanatatii;
d) copia carnetului de munca, conforma cu originalul, sau, dupa caz, extras revisal care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor vizat de Inspectoratul Teritorial de Munca Hunedoara;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza ( caz in care pana la desfasurarea primei probe se depune cazierul judiciar) ;
f) certificat de integritate comportamentala eliberat de politie;
g) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 30 de zile anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate (Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.);
h) curriculum vitae;
i) alte documente relevante pentru desfasurarea concursului – aviz psihologic, aviz medical pentru siguranta circulatiei pentru conducatori auto;
i) taxa participare – 50 RON
Actele prevazute la lit. b)-d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

Documentelele pentru inscrierea la concurs se depun din data de 15.06.2021 pana inclusiv in data de 29.06.2021, la ora 14.30 (de luni pana joi intre orele 8.00- 14.30, vineri intre orele 8.00- 12.30) la sediul Serviciului Judetean de Ambulanta Hunedoara, str. Depozitelor, nr.3, birou R.U.N.O.S.

Pentru a participa la concursul pentru ocuparea postului de sofer autosanitara candidatul trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

Conditii generale:

a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditii specifice:
Conform fisei postului de sofer autosanitara la Serviciul Judetean de Ambulanta Hunedoara.

Tipul probelor de concurs:
a) selectia dosarelor de inscriere: – in data de 02.07.2021, ora 09,00;
b) proba scrisa si proba practica: – in data de 07.07.2021, ora 09,00;
c) interviul: – in data de 13.07.2021, ora 09,00;

Se pot prezenta la urmatoarea etapa numai candidatii declarati admisi la etapa precedenta. Punctajul maxim acordat pentru fiecare proba este de 100 de puncte.
Candidatii trebuie sa obtina la fiecare proba minimum 50 de puncte.

Bibliografia:
Ordonanta de Urgenta nr.195/ 2002, modificata si completata si Regulamentul de aplicare
Cunoasterea, intretinerea si repararea automobilului -autor Gh. Fratila, Marian Fratila , St. Samoila
Curs prim ajutor numai capitolele (site MS)
capitolul 2 – Igiena si protectia salvatorului
capitolul 5 – Mobilizarea victimelor
capitolul 8 – RCP (resuscitarea cardio – pulmonara) si circulatia
Ordinul comun al Ministerului Sanatatii Publice nr.2011/22.11.2007 si al Ministerului
Internelor si Reformei Administrative nr.21386/27.11.2007 privind unele masuri in asistenta medicala de urgenta prespitaliceasca.
Informatii suplimentare la sediul Serviciului Judetean de Ambulanta Hunedoara, str. Depozitelor, nr.3, birou R.U.N.O.S., telefon 0254/221550.

Manager General,
Dr. Filimon Valeria Cristina

Birou R.U.N.O.S.,
Ec. Nita Angela


Concurs pentru ocuparea a 3 posturi vacante de asistent medical generalist PL, subtațiile Hațeg, Brad, Orăștie și un post îngrijitor, stația Deva

Antet

ANUNT

SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA HUNEDOARA, organizeaza concurs in data de 06.07.2021, ora 9.00, pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante, pe perioada nedeterminata:

  • 1 post vacant de asistent medical generalist PL – Substatia Hateg
  • 1 post vacant de asistent medical generalist PL – Substatia Brad
  • 1 post vacant de asistent medical generalist PL – Substatia Orastie
  • 1 post vacant de ingrijitoare – (curatenie) Compartiment “Aprovizionare, Achizitii Publice, Transport, Administrativ, Paza, Protectia Muncii, PSI, Evidente Militare, Aparare Civila, Intretinere si reparatii instalatii si cladiri”; la Statia centrala Deva

Principalele cerinte ale posturilor de asistent medical generalist PL stabilite potrivit prevederior din fisa postului sunt:

– diploma de scoala sanitara postliceala
– indeplinirea conditiei de specialitate “asistent medical generalist”
– sase luni vechime in specialitatea “asistent medical generalist”

Documente solicitate candidatilor pentru inscrierea la concurs:

a) cerere inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz; c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, certificat de membru insotit de adeverinta pentru participare la concurs, eliberata de O.A.M.G.M.A.M.R , precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publica;
d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca – extras revisal dupa ianuarie 2011, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, in copie;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza ( caz in care pana la desfasurarea primei probe se depune cazierul judiciar) ;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 30 zile anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate ( Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formularul standard stabilit de Ministerul Sanatatii) ;
g) curriculum vitae;
h) taxa participare – 50 RON

Actele prevazute la lit. b), c) si d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
Pentru a participa la concursul in vederea ocuparii postului de asistent medical, candidatul trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

Conditii generale:

a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditii specifice:
Conform fisei postului de asistent medical generalist la Serviciul de Ambulanta.

Documentelele pentru inscrierea la concurs pentru ocuparea posturilor de asistent medical se depun din data de 14.06.2021 pana inclusiv in data de 28.06.2021, ( de luni pana joi intre orele 8.00 – 14.30, vineri intre orele 8.00 – 12.30) la sediul Serviciului Judetean de Ambulanta Hunedoara, str. Depozitelor, nr.3, birou R.U.N.O.S.

Tipul probelor de concurs:
a) selectia dosarelor de inscriere: – in data de 30.06.2021, ora 09.00;
b) proba scrisa si proba practica: – in data de 06.07.2021, ora 09.00;
c) interviul: – in data de 09.07.2021, ora 9.00;

Se pot prezenta la urmatoarea etapa numai candidatii declarati admisi la etapa precedenta. Punctajul maxim acordat pentru fiecare proba este de 100 de puncte.
Candidatii trebuie sa obtina la fiecare proba minimum 50 de puncte.

Bibliografia:

“Vademecum de urgente medico-chirurgicale pentru paramedici si asistenti medicali din serviciile de urgenta” de Dorina Szakacs. ( Se gaseste la sediul institutiei.)


Principalele cerinte ale postului de ingrijitoare (curatenie) stabilite potrivit prevederior din fisa postului sunt:

– diploma de absovire a scolii generale

Documente solicitate candidatilor pentru inscrierea la concurs:

a) cerere inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;-
c) copia documentului care sa ateste nivelul studiilor
d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca – extras revisal dupa ianuarie 2011, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, in copie;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza ( caz in care pana la desfasurarea primei probe se depune cazierul judiciar) ;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 30 zile anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate ( Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formularul standard stabilit de Ministerul Sanatatii) ;
g) curriculum vitae;
h) taxa participare – 50 RON

Actele prevazute la lit. b), c) si d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
Pentru a participa la concursul in vederea ocuparii postului de ingrijitoare, candidatul trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

Conditii generale:

a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditii specifice:

Conform fisei postului de ingrijitoare la Serviciul de Ambulanta Hunedoara

Documentelele pentru inscrierea la concurs pentru ocuparea postului de ingrijitoare se depun din data de 14.06.2021 pana inclusiv in data de 28.06.2021, ( de luni pana joi intre orele 8.00 – 14.30, vineri intre orele 8.00 – 12.30) la sediul Serviciului Judetean de Ambulanta Hunedoara, str. Depozitelor, nr.3, birou R.U.N.O.S.

Tipul probelor de concurs:
a) selectia dosarelor de inscriere: – in data de 30.06.2021, ora 12.00;
b) proba scrisa si proba practica: – in data de 06.07.2021, ora 12.00;
c) interviul: – in data de 09.07.2021, ora 12.00;

Se pot prezenta la urmatoarea etapa numai candidatii declarati admisi la etapa precedenta. Punctajul maxim acordat pentru fiecare proba este de 100 de puncte.
Candidatii trebuie sa obtina la fiecare proba minimum 50 de puncte.

Bibliografia:

– Ordinul M.S. nr. 1226/03.12.2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din activitati medicale.Capitolul III : Clasificari si Capitolul VI Ambalarea deseurilor medicale.
– Ordinul nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare si prívate, tehnicii de lucru si interpretare pentru téstele de evaluare a eficientei procedurii de curatenie si dezinfectie, procedurilor recomandate pentru dezinfectia mainilor, in functie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice in functie de suportul care urmeaza sa fie tratat si a metodelor de evaluare a derularii si eficientei procesului de sterilizare.
– Legea nr. 132/30.06.2010 privind colectarea selectiva a deseurilor in institutiile publice.

Informatii suplimentare la sediul Serviciului de Ambulanta Judetean Hunedoara, str. Depozitelor, nr.3, birou R.U.N.O.S., telefon 0254/221550.

Manager General,
Dr. Filimon Valeria Cristina

Director Economic
Ec. Bodrean Adrian

Birou R.U.N.O.S.,
Ref. Sarb Doina


Calendarul concursului pentru ocuparea unui post vacant, cu norma intreaga, de farmacist cu drept de libera practica, in cadrul Statiei Centrale Deva – Punct farmaceutic

Antet

ANUNT

Calendarul concursului organizat de Serviciul Judetean de Ambulanta Hunedoara pentru ocuparea unui post vacant, cu norma intreaga, de farmacist cu drept de libera practica, in cadrul Statiei Centrale Deva – Punct farmaceutic:

– Calcularea punctajului obtinut din analiza si evaluarea activitatii profesionale si stiintifice –
28.06.2021, ora 9,00;

Luarea la cunostinta de catre candidati a punctajului obtinut in urma analizei si evaluarii activitatii profesionale – 28.06.2021, ora 9,45;

Proba scrisa – 28.06.2021 ora 10,00;

Corectarea lucrarii se va face imediat dupa terminarea probei scrise, rezultatul fiind comunicat candidatului, afisat la avizier si pe site-ul unitatii.
Termen de contestatie- maxim o ora de la anuntarea punctajului obtinut la proba scrisa. Contestatia va fi depusa in scris.
Solutionarea contestatiei si comunicarea, in scris, a rezultatului – in maxim 24 de ore de la inregistrarea contestatiei.

Proba practica:
· 28.06.2021, imediat dupa expirarea termenului de contestatie, in situatia in care candidatii, care au promovat proba scrisa, nu depun contestatie;
· 29.06.2021 – in situatia in care candidatii , care au promovat proba scrisa, vor depune contestatie. Ora va fi stabilita de comisia de concurs in data de 28.06.2021 si va fi afisata la avizier si pe site-ul unitatii.

Notarea probei practice se face imediat dupa sustinerea ei, rezultatul fiind comunicat candidatului, afisat la avizier si pe site-ul unitatii.
Termen de contestatie – maxim o ora de la anuntarea punctajului obtinut la proba practica. Contestatia va fi depusa in scris.
Solutionarea contestatiei si comunicarea, in scris, a rezultatului – in maxim 24 de ore de la inregistrarea contestatiei.

Rezultatul examenului se comunica candidatiilor in termen de 24 de ore de la terminarea examenului, se afiseaza la avizier si pe site-ul unitatii.

Candidatii nemultumiti pot face contestatie, in scris, in termen de 2 zile lucratoare la sediul unitatii.
Comunicarea rezultatului la contestatia depusa se va face tot in scris de catre comisia de solutionare a contestatiilor, in termen de doua zile lucratoare de la depunerea acesteia.

Examenul va fi validat de catre managerul Serviciului Judetean de Ambulanta Hunedoara, iar catalogul definitiv se afiseaza la avizierul si pe site-ul unitatii.

MANAGER GENERAL,
DR. FILIMON VALERIA – CRISTINA

BIROU RUNOS,
EC. NITA ANGELA

Tematica concursului

Descarca documentul aici


Examen pentru promovarea in functia de operator registrator de urgenta la implinirea a sase luni de activitate

Antet

ANUNT

SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA HUNEDOARA, organizeaza examen in data de 23.06.2021, ora 09.00, la sediul Serviciului Judetean de Ambulanta Hunedoara, loc. Deva, str. Depozitelor, nr.3, pentru promovarea in functia de operator registrator de urgenta la implinirea a sase luni de activitate:

Principalele cerinte ale postului de operator registrator de urgenta sunt:
– diploma de bacalaureat
– certificat de radiotelefonist sau telefonist
– 6 luni vechime in specialitate “operator registrator de urgenta”

Bibliografía:

1. “ Legea 95/2006 – capitolul IV
2. O.M.S. nr.1092/2006
3. O.M.S. nr.2021/2008
4. Curs de prim ajutor (site MS)

Examenul va consta intr-o proba scrisa care consta in 20 intrebari notate fiecare cu 5 puncte. Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte, punctajul maxim de este de 100 de puncte.

Informatii suplimentare la sediul Serviciului Judetean de Ambulanta Hunedoara, birou RUNOS.

Manager General,
Dr. Filimon Valeria Cristina

Director Economic
Ec. Bodrean Adrian

Birou R.U.N.O.S.,
Ec. Nita Angela


Rezultatul selecției de dosare din 27.05.2021, pentru postul de asistent medical generalist la statia centrala Deva

Antet

 

ANUNȚ

In conformitate cu art. 11 din Legea 55/2020 privind únele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de Covid-19, Ordinul 905/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea fara concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din M.S si unitatile aflate in subordinea, coordonarea si sub autoritatea M.S, inclusiv functiile publice de executie si conducere, pe perioada determinata, comisia de selectie constituita prin decizia nr.91/27.05.2021 a procedat la organizarea unei probe de interviu pentru postul de asistent medical generalist la statia centrala Deva, avand in vedere ca in urma selectiei au fost admise doua dosare, care a avut loc in data de 27.05.2021, ora 9.00.
In urma interviului pentru ocuparea (1) unui post de asistent medical generalist la statia centrala Deva, rezultatele au fost urmatoarele:

Nr. Crt.

Nume/Prenume

Punctaj interviu

Admis/Respins

1.

Popa Daniela Iolanda

97.00

Admis ½ norma

2.

Jurca Sidonia

97.00

Admis ½ norma

Presedinte:
Dr. Filimon Valeria – Cristina – manager general, SJA HD
Membrii:
Dr. Dumitrescu Calin – medic MG, S.J.A. HD
As. Lugojan Marinela – asistent med.pr. S, S.J.A. HD
Secretar:
Ref. Sarb Doina – birou R.U.N.O.S.