Concurs în data de 14.09.2021, ora 13.00, pentru ocuparea unui post temporar vacant, pe perioada determinata, de economist gradul I, birou R.U.N.O.S. – statia centrala Deva

Antet

ANUNT

SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA HUNEDOARA,
organizeaza concurs in data de 14.09.2021, ora 13.00, pentru ocuparea urmatorului post temporar vacant pe perioada determinata:

 • 1 post temporar vacant de economist gradul I, birou R.U.N.O.S. – statia centrala Deva

Principalele cerinte ale postului stabilite potrivit prevederior din fisa postului sunt:

 • studii superioare de lunga durata cu diploma de licenta economist;
 • 3 ani si 6 luni vechime in specialitate

Documente solicitate candidatilor pentru inscrierea la concurs:

a) cerere inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz; c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice;
d) copia carnetului de munca, conforma cu originalul, sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca – extras Revisal dupa ianuarie 2011,in meserie si/sau in specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza ( caz in care pana la desfasurarea primei probe se depune cazierul judiciar) ; certificat de integritate comportamentala;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 30 de zile anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate (Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.);
g) curriculum vitae;
h) alte documente relevante pentru desfasurarea concursului;
i) taxa participare – 50 RON
Actele prevazute la lit. b), c) si d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

Documentelele pentru inscrierea la concurs se depun din data de 31.08.2021 pana inclusiv in data de 06.09.2021, la ora 14,30 ( de luni pana joi intre orele 8,00- 14,30, vineri intre orele 8,00 – 12,30) la sediul Serviciului Judetean de Ambulanta Hunedoara, str. Depozitelor, nr.3, birou R.U.N.O.S.

Pentru a participa la concursul pentru ocuparea postului de economist I, candidatii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

Conditii generale:

a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditii specifice:
Conform fisei postului de economist – birou RUNOS la Serviciul Judetean de Ambulanta Hunedoara.

Tipul probelor de concurs:
a) selectia dosarelor de inscriere: – in data de 07.09.2021, ora 9,00;
b) proba scrisa : – in data de 14.09.2021, ora 13,00;
d) interviul: – in data de 17.09.2021, ora 13,00.

Proba scrisa consta intr-un test grila care se desfasoara pe durata a cel mult 2 ore si va cuprinde 20 de intrebari cu unul sau mai multe raspunsuri corecte. Fiecare intrebare corecta este punctata cu 5 puncte.

Se pot prezenta la urmatoarea etapa numai candidatii declarati admisi la etapa precedenta.
Punctajul maxim acordat pentru fiecare proba este de 100 de puncte.
Candidatii trebuie sa obtina la fiecare proba minimum 50 de puncte.

Comunicarea rezultatelor se va efectua in termen de maxim o ora de la finalizarea fiecarei etape prin afisarea la sediul institutiei si pe pagina de internet (WWW.ambulanta.ro).
Dupa afisarea rezultatelor candidatii nemultumiti pot depune contestatie in termen de cel mult o zi lucratoare de la data afisarii rezultatelor selectiei dosarelor, a probei scrise, a peobei practice ori a interviului, sub sanctiunea decaderii din acest drept. Comunicarea rezultatelor la contestatiile depuse se efectueaza in termen de maximum o zi lucratoare de la expirarea termenului pentru depunerea contestatiilor prin afisare la sediul institutiei si pe pagina de internet (www.ambulantahd.ro).
Rezultatele finale se afiseaza la sediul institutiei si pe pagina de internet (www.ambulantahd.ro) in termen de maximum o zi lucratoare de la expirarea termenului pentru depunerea contestatiilor pentru ultima proba.

Bibliografia:

 • Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii – actualizata ;
 • Ordinul Ministerului Sanatatii Publice 1778/2006 privind aprobarea normativelor de personal;
 • Legea 53/2003, Codul muncii actualizat, republicat şi renumerotat ;
 • Ordinul 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual din unitãţile sanitare publice din sectorul sanitar; Criteriul din 20 octombrie 2011 privind angajarea si promovarea in functii, grade si trepte profesionale pentru personalul contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar, modificat prin Hotararea nr. 1027/2014;
 • Ordinul nr.869/2015 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi, modificat si completat cu Ordinul M,S. 755/2016;
 • Ordinul nr.974/02.06.2020 privind stabilirea criteriilor de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru personalul contractual şi a fişei de evaluare a personalului de executie si de conducere;
 • Ordinul nr. 64/28.02.2003 pentru aprobarea Modelului-cadru al contractului individual de munca,
  actualizat.
 • Hotararea nr. 905 din 19 decembrie 2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor;
 • Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice modificata;
 • Legea – cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
 • Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2018 pentru modificarea si completarea Legii cadru nr.153/2017 Regulamentul- cadru privind stabilirea locurilor de munca, a categoriilor de personal, a marimii concrete a sporului pentru conditii de munca prevazut in anexa nr.II la Legea –cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice
 • Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 60/32/2006, modificata si completata;
 • Regulamentul privind timpul de munca, organizarea si efectuarea garzilor in unitatile publice din sectorul sanitar din 01.07.2004 – ORDIN NR.870/2004 modificat si completat prin ORDIN nr. 1375/06.12.2016.

Informatii suplimentare la sediul Serviciului de Ambulanta Judetean Hunedoara, str. Depozitelor, nr.3, birou R.U.N.O.S., telefon 0254/221550.

Manager General
Dr. Filimon Valeria – Cristina

Birou R.U.N.O.S.
Ref. Sarb Doina


 

Examen pentru promovarea in functie de operator registrator de urgenta principal in data de 13.09.2021, ora 12,00,

Antet

ANUNT

SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA HUNEDOARA, organizeaza examen in data de 13.09.2021, ora 12,00, la sediul Serviciului Judetean de Ambulanta Hunedoara, loc. Deva , str. Depozitelor , nr.3, pentru promovarea in functie de operator registrator de urgenta principal – Dispecerat Medical – Statia centrala Deva.

Principalele cerinte ale postului de operator reg. urg.principal sunt:

 • diploma de studii medii
 • certificat de radiotelefonist sau telefonist
 • 4 ani vechime in specialitate,un an in cadrul serviciilor de ambulanta

Bibliografía:
1. Legea nr.95/2006 – Capitolul IV
2. O.M.S. nr. 1092/2006
3. O.M.S. nr. 2021/2008
4. Curs de prim ajutor (site MS)

Examenul va consta in completarea unui test grila a cate 20 de intrebari, punctajul minim de promovare este de 50 de puncte, punctajul maxim este de 100 de puncte.

Informatii suplimentare la sediul Serviciului Judetean de Ambulanta Hunedoara, Birou RUNOS.

Manager General,
Dr. Filimon Valeria – Cristina

Director Economic,
Ec. Bodrean Adrian

Birou RUNOS,
Ec. Nita Angela

Concurs în data de 15.09.2021 , ora 9.00, pentru ocuparea unor posturi vacante de șofer autosanitară

Antet

ANUNT

SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA HUNEDOARA, organizeaza concurs in data de 15.09.2021 , ora 9.00, pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante pe perioada nedeterminata:

 • 1 post vacant de sofer autosanitara I – Statia Centrala Deva – Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat;
 • 1 post vacant de sofer autosanitara II – Statia Centrala Deva – Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat;
 • 2 posturi vacante de sofer autosanitara II – Substatia Petrosani – Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat.

Principalele cerinte ale postului de sofer autosanitara I stabilite potrivit prevederior din fisa postului sunt:

 • studii medii – diploma de bacalaureat sau diploma de absolvire
 • permis de conducere pentru sofer profesionist valabil pentru autovehicule din
  categoriile B si C;
 • 6 ani vechime in munca ca sofer profesionist
 • certificat de absolvire a cursului de ambulantier

Principalele cerinte ale postului de sofer autosanitara II stabilite potrivit prevederior din fisa postului sunt:

 • studii medii – diploma de bacalaureat sau diploma de absolvire
 • permis de conducere pentru sofer profesionist valabil pentru autovehicule din
  categoriile B si C;
 • 3 ani vechime in munca ca sofer profesionist
 • certificat de absolvire a cursului de ambulantier

Documente solicitate candidatilor pentru inscrierea la concurs:
a) cerere inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz; c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice – permis de conducere, diploma de absolvire a cursului de ambulantier conform ordinului M.S. priviind infiintarea Scolii de Ambulantieri in cadrul Serviciului de Ambulanta Bucuresti – Ilfov, precum si in alte servicii judetene de ambulanta acreditate prin ordin al ministului sanatatii;
d) copia carnetului de munca, conforma cu originalul, sau, dupa caz, extras revisal care sa ateste
vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor vizat de Inspectoratul Teritorial de Munca Hunedoara;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza ( caz in care pana la desfasurarea primei probe se depune cazierul judiciar) ;
f) certificat de integritate comportamentala eliberat de politie;
g) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 30 de zile anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate (Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.);
h) curriculum vitae;
i) alte documente relevante pentru desfasurarea concursului – aviz psihologic, aviz medical pentru siguranta circulatiei pentru conducatori auto;
i) taxa participare – 50 RON
Actele prevazute la lit. b)-d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

Documentelele pentru inscrierea la concurs se depun din data de 25.08.2021 pana inclusiv in data de 07.09.2021, la ora 14.30 (de luni pana joi intre orele 8.00- 14.30, vineri intre orele 8.00- 12.30) la sediul Serviciului Judetean de Ambulanta Hunedoara, str. Depozitelor, nr.3, birou R.U.N.O.S.

Pentru a participa la concursul pentru ocuparea postului de sofer autosanitara candidatul trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

Conditii generale:

a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditii specifice:
Conform fisei postului de sofer autosanitara la Serviciul Judetean de Ambulanta Hunedoara.

Tipul probelor de concurs:

a) selectia dosarelor de inscriere: – in data de 09.09.2021, ora 09,00;
b) proba scrisa si proba practica: – in data de 15.09.2021, ora 09,00;
c) interviul: – in data de 20.09.2021, ora 09,00;

Se pot prezenta la urmatoarea etapa numai candidatii declarati admisi la etapa precedenta. Punctajul maxim acordat pentru fiecare proba este de 100 de puncte. Candidatii trebuie sa obtina la fiecare proba minimum 50 de puncte.

Bibliografia:
– Ordonanta de Urgenta nr.195/ 2002, modificata si completata si Regulamentul de aplicare
– Cunoasterea, intretinerea si repararea automobilului -autor Gh. Fratila, Marian Fratila , St. Samoila
– Curs prim ajutor numai capitolele (site MS)
capitolul 2 – Igiena si protectia salvatorului
capitolul 5 – Mobilizarea victimelor
capitolul 8 – RCP (resuscitarea cardio – pulmonara) si circulatia
– Ordinul comun al Ministerului Sanatatii Publice nr.2011/22.11.2007 si al Ministerului
Internelor si Reformei Administrative nr.21386/27.11.2007 privind unele masuri in asistenta medicala de urgenta prespitaliceasca.

Informatii suplimentare la sediul Serviciului Judetean de Ambulanta Hunedoara, str. Depozitelor, nr.3, birou R.U.N.O.S., telefon 0254/221550.

Manager General,
Dr. Filimon Valeria Cristina

Birou R.U.N.O.S.,
Ec. Nita Angela

Concurs pentru ocuparea posturilor vacante de asistent medical generalist PL și de asistent medical generalist principal S

Antet

ANUNT

SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA HUNEDOARA, organizeaza concurs in data de 14.09.2021, ora 9.00, pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante, pe perioada nedeterminata:

2 posturi vacante de asistent medical generalist PL – statia centrala Deva
1 post vacant de asistent medical generalist principal S – statia centrala Deva

Principalele cerinte ale posturilor de asistent medical generalist PL stabilite potrivit prevederior din fisa postului sunt:

– diploma de scoala sanitara postliceala
– indeplinirea conditiei de specialitate “asistent medical generalist”
– sase luni vechime in specialitatea “asistent medical generalist”

Principalele cerinte ale postului de asistent medical generalist principal S stabilite potrivit prevederior din fisa postului sunt:

– diploma de licenta in specialitate
– certificat de grad principal
– indeplinirea conditiei de specialitate “asistent medical generalist”
– 5 ani vechime in specialitatea “asistent medical generalist”

Documente solicitate candidatilor pentru inscrierea la concurs:

a) cerere inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz; c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, certificat de grad principal, certificat de membru insotit de adeverinta pentru participare la concurs, eliberata de O.A.M.G.M.A.M.R , precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publica;
d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca – extras revisal dupa ianuarie 2011, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, in copie;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza ( caz in care pana la desfasurarea primei probe se depune cazierul judiciar) si certificat de integritate comportamentala.
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 30 zile anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate ( Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formularul standard stabilit de Ministerul Sanatatii) ;
g) curriculum vitae;
h) taxa participare – 50 RON
Actele prevazute la lit. b), c) si d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

Pentru a participa la concursul in vederea ocuparii postului de asistent medical, candidatul trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

Conditii generale:

a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditii specifice:
Conform fisei postului de asistent medical generalist la Serviciul de Ambulanta Hunedoara.

Documentelele pentru inscrierea la concurs pentru ocuparea posturilor de asistent medical se depun din data de 24.08.2021 pana inclusiv in data de 06.09.2021, ( de luni pana joi intre orele 8.00 – 14.30, vineri intre orele 8.00 – 12.30) la sediul Serviciului Judetean de Ambulanta Hunedoara, str. Depozitelor, nr.3, birou R.U.N.O.S.

Tipul probelor de concurs:
a) selectia dosarelor de inscriere: – in data de 08.09.2021, ora 09.00;
b) proba scrisa si proba practica: – in data de 14.09.2021, ora 09.00;
c) interviul: – in data de 17.09.2021, ora 9.00;

Se pot prezenta la urmatoarea etapa numai candidatii declarati admisi la etapa precedenta. Punctajul maxim acordat pentru fiecare proba este de 100 de puncte. Candidatii trebuie sa obtina la fiecare proba minimum 50 de puncte.

Bibliografia:

“Vademecum de urgente medico-chirurgicale pentru paramedici si asistenti medicali din serviciile de urgenta” de Dorina Szakacs. ( Se gaseste la sediul institutiei.)
Informatii suplimentare la sediul Serviciului de Ambulanta Judetean Hunedoara, str. Depozitelor, nr.3, birou R.U.N.O.S., telefon 0254/221550.

Manager General,
Dr. Filimon Valeria Cristina

Director Economic Birou R.U.N.O.S.,
 Ec. Bodrean Adrian Ref. Sarb Doina

SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA HUNEDOARA, organizeaza concurs in data de 13.09.2021, ora 9.00, pentru ocuparea urmatorului post vacant de inginer mecanic debutant

Antet

ANUNT

SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA HUNEDOARA, organizeaza concurs in data de 13.09.2021, ora 9.00, pentru ocuparea urmatorului post vacant pe perioada nedeterminata:

 • 1 post vacant de inginer mecanic debutant – Serviciul miscare si Exploatare Auto, Atelier Intretinere si reparatii auto, Revizie tehnica – Substatia Hunedoara

Principalele cerinte ale postului stabilite potrivit prevederior din fisa postului sunt:
studii superioare de lunga durata cu diploma de licenta;

Documente solicitate candidatilor pentru inscrierea la concurs:

a) cerere inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz; c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice;
d) copia carnetului de munca, conforma cu originalul, sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca – extras Revisal dupa ianuarie 2011,in meserie si/sau in specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza ( caz in care pana la desfasurarea primei probe se depune cazierul judiciar) , certificat de integritate comportamentala, eliberat de politie.
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 30 zile calendaristice anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate (Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.);
g) curriculum vitae;
h) alte documente relevante pentru desfasurarea concursului;
i) taxa participare – 50 RON
Actele prevazute la lit. b), c) si d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

Documentelele pentru inscrierea la concurs se depun din data de 23.08.2021 pana inclusiv in data de 03.09.2021 la ora 12,30 ( de luni pana joi intre orele 8,00- 14,30, vineri intre orele 8,00 – 12,30) la sediul Serviciului Judetean de Ambulanta Hunedoara, str. Depozitelor, nr.3, birou R.U.N.O.S.

Pentru a participa la concursul pentru ocuparea postului de inginer mecanic debutant, candidatii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

Conditii generale:

a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditii specifice:
Conform fisei postului de inginer mecanic debutant – Serviciul miscare si Exploatare Auto, Atelier Intretinere si reparatii auto, Revizie tehnica – Substatia Hunedoara

Tipul probelor de concurs:
a) selectia dosarelor de inscriere: – in data de 06.09.2021, ora 9.00;
b) proba scrisa : – in data de 13.09.2021, ora 9.00;
c) interviul: – in data de 16.09.2021, ora 09.00.

Proba scrisa consta intr-un test grila care se desfasoara pe durata a cel mult 2 ore si va cuprinde 20 de intrebari cu unul sau mai multe raspunsuri corecte. Fiecare intrebare corecta este punctata cu 5 puncte.
Interviul se realizeaza conform planului de interviu intocmit de comisia de concurs.

Se pot prezenta la urmatoarea etapa numai candidatii declarati admisi la etapa precedenta.

Punctajul maxim acordat pentru fiecare proba este de 100 de puncte.
Candidatii trebuie sa obtina la fiecare proba minimum 50 de puncte.

Comunicarea rezultatelor se va efectua in termen de maxim o ora de la finalizarea fiecarei etape prin afisarea la sediul institutiei si pe pagina de internet (www.ambulantahunedoara.ro).

Dupa afisarea rezultatelor candidatii nemultumiti pot depune contestatie in termen de cel mult o zi lucratoare de la data afisarii rezultatelor selectiei dosarelor, a probei scrise, a peobei practice ori a interviului, sub sanctiunea decaderii din acest drept.
Comunicarea rezultatelor la contestatiile depuse se efectueaza in termen de maximum o zi lucratoare de la expirarea termenului pentru depunerea contestatiilor prin afisare la sediul institutiei si pe pagina de internet (www.ambulantahunedoara.ro).

Rezultatele finale se afiseaza la sediul institutiei si pe pagina de internet (www.ambulantahunedoara.ro) in termen de maximum o zi lucratoare de la expirarea termenului pentru depunerea contestatiilor pentru ultima proba.

Bibliografia:

 • OUG nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  HG nr.1391/2006, modificată și actualizată, pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2002;
 • Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, actualizată – Titlul IV – “ Sistemul național de asistență medicală de urgență și de prim ajutor calificat”, modificata si completata;
 • Ordinul nr. 2011/2007 privind unele măsuri în asistența medicală de urgență prespitalicească;
 • Ordinul nr. 2021/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare ale titlului IV “ Sistemul național de asistență medicală de urgență și de prim ajutor calificat ”din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, modificat si completat;
 • Legea nr. 319/2006 a securitatii și sănătatii în muncă, modificata si completata;
 • HG nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, modificata si completata;
 • Legea 53/2003 – Codul Muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;
 • Ordinul nr.14/1982 pentru aprobarea normativului privind consumul de combustibil si ulei pentru automobile ;
  Automobile construcție, întreținere și reparare – Gheorghe Frățilă, Mariana Frățilă și Sterian Samoilă – Editura Didactică și Pedagogică – 2011.

Manager General
Dr. Filimon Valeria – Cristina

Birou R.U.N.O.S.
Ec. Nita Angela

Rezultatele la proba scrisă din 09.08.2021 în vederea promovării de la functia de sofer autosanitara I la functia de ambulantier si sofer autosanitara II la functia de sofer autosanitara I,

Antet

ANUNȚ

In urma examenului de promovare sustinut in data de 09.08.2021, ora 10,00, la proba scrisa in vederea promovarii de la functia de sofer autosanitara I la functia de ambulantier si sofer autosanitara II la functia de sofer autosanitara I, rezultatele au fost urmatoarele:

Nr. crt.

Numele si prenumele

Substatia

Funcția

Punctaj proba scrisă

Promovat/nepromovat

1

Banciu Cristian Dinu

Brad

Sofer autos. I

75

Promovat – Ambulantier

2

Bratina Gabriel Craciun

Brad

Sofer autos. I

85

Promovat – Ambulantier

3

Uritoiu Adrian Calin

Orăștie

Sofer autos. I

70

Promovat – Ambulantier

4

Rus Ioan Alexandru

Hunedoara

Sofer autos. II

73

Promovat – Șofer autos. I

Manager General
Dr. Filimon Valeria Cristina

Birou RUNOS
Ref. Sarb Doina

Examen in data de 09.08.2021, ora 10.00, pentru promovarea a 3 soferi autosanitara I la functia de ambulantier si un sofer autosanitara II la functia de sofer autosanitara I

Antet

ANUNT ORGANIZARE EXAMEN PROMOVARE

SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA HUNEDOARA, cu sediul in Deva, str. Depozitelor, nr.3, conform H.G. nr.286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, organizeaza examen in data de 09.08.2021, ora 10.00, pentru promovarea a 3 soferi autosanitara I la functia de ambulantier si un sofer autosanitara II la functia de sofer autosanitara I .

Conditii specifice de promovare din sofer autosanitara I in ambulantier:
– diploma de bacalaureat
– permis de conducere sofer profesionist – cat.B si C
– diploma de absolvire a cursului de ambulantier
– 6 ani vechime ca sofer profesionist si cel putin 3 ani ca sofer autosanitara I
– calificative de bine si foarte bine de cel putin doua ori in ultimii 3 ani

Conditii specifice de promovare din sofer autosanitara II in sofer autosanitara I:
– diploma de bacalaureat
– permis de conducere sofer profesionist – cat.B si C
– diploma de absolvire a cursului de ambulantier
– 6 ani vechime ca sofer profesionist din care 3 ani ca sofer autosanitara II
– calificative de bine si foarte bine de cel putin doua ori in ultimii 3 ani

Examenul se va desfasura in data de 09.08.2021, la ora 10,00, din urmatoarea bibliografie de examen:
1. “ Ordonanta de Urgenta nr.195/ 2002, modificata si completata si Regulamentul de aplicare”
2. „ Curs de prim ajutor – capitolul 2 – Igiena si protectia salvatorului
– capitolul 5 – Mobilizarea victimelor
– capitolul 8 – RCP (resuscitare cardio – pulmonara) si circulatia
3. „Ordin M.S.P. nr.2011/22.11.2007 privind unele masuri in asistenta medicala de urgenta prespitaliceasca”

Examenul va consta in completarea unui chestionar de circulatie si completarea unui chestionar medical a cate 10 intrebari, ce va fi stabilit de comisia de examinare.
Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte, punctajul maxim este de 100 de puncte.
Examenul se va organiza la sediul Serviciului Judetean de Ambulanta Hunedoara din loc. Deva, str. Depozitelor, nr.3.

Manager General,
Dr. Filimon Valeria Cristina

Birou R.U.N.O.S.,
Ref. Sarb Doina